ทัวร์บอลข่าน โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย มอนเตเนโกรรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์บอลข่าน โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย มอนเตเนโกร

รหัสทัวร์ : GRAND EUROPE ADRIATIC 11D (OS)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 8 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 122,900 บาท
2 29 เม.ย. 63 - 9 พ.ค. 63 122,900 บาท
3 3 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 119,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมอุทยานแห่งชาติ PLITVICE LAKES NATIONAL PARK เป็น 1 ในอุทยานที่สวยที่สุดในโลก
 • 2
  ชมเมือง DUBROVNIK เมืองเก่าที่สวยที่สุดในประเทศโครเอเชีย
 • 3
  ชมเมือง MOSTAR เมืองเก่าที่สวยที่สุดในประเทศบอสเนีย
 • 4
  ชมเมือง KOTOR เมืองเก่าสุดสวยของประเทศมอนเตเนโกร
 • 5
  ชมทะเลสาบ BLED ทะเลสาบสุดสวย สัญลักษณ์ของประเทศสโลเวเนีย
 • 6
  ชมถ้ำ POSTOJNA CAVE ถ้ำที่ถือว่าสวยที่สุดในยุโรป ของประเทศสโลเวเนีย
 • 7
  ชมเมือง TROGIR เมืองเก่าสมัยโรมันทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
 • 8
  ชมพระราชวัง DIOCLETIAN’S PALACE แห่งเมือง SPLIT
 • 9
  ชมเมือง GRAZ เมืองสุดสวยที่เคยได้รับรางวัลเมืองแห่งวัฒนธรรมของยุโรป
 • 10
  ชมเมือง POCITELJ เมืองที่สถาปัตยกรรมแบบอิสลามมิค
 • 11
  ชมหมู่บ้าน BLAGAJ หมู่บ้านในหุบเขา
 • 12
  ชมกรุง ZAGREB เมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย
 • 13
  ชมกรุง LJUBLJANA เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย
 • 14
  ชมหมู่บ้าน RASTOKE หมู่บ้านสุดสวย
 • 15
  ชมหมู่บ้าน CAVTAT หมู่บ้านสุดสวย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์บอลข่าน
โครเอเชีย สโลเวเนีย บอสเนีย มอนเตเนโกร
11 วัน 8 คืน โดยสารการบิน Austrian Airlines (OS)

*** กรุณารีบจองเพราะต้องทำวีซ่า 2 ประเทศ  โครเอเชีย + ออสเตรีย  ใช้เวลาประมาณ 40 วัน **

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – เวียนนา (ออสเตรีย)

 • 20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
 • 23.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 026
DAY2

เวียนนา (ออสเตรีย) – กราซ (UNESCO) – เบลด (สโลเวเนีย)

 • 05.35 น. เดินทางถึง สนามบิน VIENNA INTERNATIONAL AIRPORT

นำท่านรับประทานอาหารเช้า NH AIRPORT  สบายๆไม่ต้องรีบ

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (GRAZ)ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองเกษตรกรรมทั้งสองข้างทาง นำท่านชม เมืองกราซ (Graz) ซึ่งได้รับการยกย่อยให้เป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (Cultural City of Europe) ที่มีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของเมืองเก่าและทันสมัยของเมืองใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างลงตัวที่สุด เมืองกราซ (Graz) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของประเทศออสเตรียเป็นรองเพียงแค่เมืองหลวงกรุงเวียนนาเท่านั้น ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนรับรองให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1999 (Unseco)  และได้ยังคงรับเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปี ค.ศ. 2003 อีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ เมืองเบลด (Bled) ประเทศสโลวีเนีย (Slovenia) เมืองเบลด (Bled) เมืองเล็ก ๆ ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศรีสอร์ทของโลก ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเบลดที่งดงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ที่เรียกว่า Julian Alps Mountain จึงถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบเบลดแห่งนี้โดดเด่นด้วยเกาะกลางทะเลสาบที่น้ำทะเลสาบโดยรอบเป็นสีเขียวมรกต

 รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พักอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก

PARK HOTEL BLED  โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมเมือง Bled มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY3

เบลด - ล่องเรือทะเลสาบเบลด - ถ้ำโพสทอยน่า - ลุบเบลียน่า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่าน “ล่องเรือเพลทน่า” ในทะเลสาบเบลด ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงาม ผ่านชมเกาะเป็นที่ตั้งของโบสถ์ประจำเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ สร้างในศตวรรษที่ 11 เล่ากันว่าหากคู่สมรสคู่ใดได้มาโยกระฆังในโบสถ์จะมีชีวิตคู่ยืนยาว โดยเจ้าบ่าวจะต้องอุ้มเจ้าสาวขึ้นบันไดมาจากท่าเรือจนถึงประตูโบสถ์
 • นำท่านเดินทางสู่ “ถ้ำโพสทอยน่า” (Postojna Cave) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมถ้ำโพสทอยน่าโดยการนั่งรถรางไฟฟ้าของทางถ้ำ (15-20 นาที) จากนั้นเดินชมถ้ำซึ่งถือว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดในยุโรป มีอายุเก่าแก่กว่า 2 ล้านปี มีความยาวภายในถ้ำถึง 27 กิโลเมตร ผ่านลำธาร เขื่อนเก็บน้ำใต้ดินภายในถ้ำตลอดระยะทาง 5 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยหลากหลายแบบและสีสันสวยงามสุดพรรณนา มีห้องต่าง ๆ ภายในถ้ำมากมายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ราวกับเนรมิต ท่านจะได้ชมความแปลกของ ปลามนุษย์ (Human Fish)  ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกมากกว่า 10 ล้านคนมาเยือนถ้ำ  แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย 

 **อุณหภูมิในถ้ำเฉลี่ย 9 องศาเซลเซียส ควรสวมเสื้อคลุมกันหนาวเข้าไปด้วย**

 • นำท่านไปถ่ายแวะรูปด้านนอกของ ปราสาทเพรดจามา (Predjamski Castle)   1 ใน 10 ปราสาท ที่หาดูได้ยาก ซึ่งมีความสวยงาม และแปลกตากว่าปราสาทอื่นๆ ลักษณะที่โดดเด่นของปราสาทแห่งนี้คือ ตัวปราสาทถูกสร้างให้อยู่รวมกันไปกับถ้ำ ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1274  ถือเป็นปราสาทเก่าแก่อีกแห่งของประเทศสโลวีเนีย
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงลุบเบลียน่า(Ljubljana) เมืองหลวงของประเทศสโลเวเนีย (Slovenia) แม้จะเป็นเมืองที่เล็กๆ แต่เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศ สงบเรียบร้อยและเป็นระเบียบ นำท่านให้ท่านเดินชมบรรยากาศของ “จตุรัสพรีเซอร์เรนส์” (Preseren Square) กวีเอกแห่งสโลวีเนีย ผู้ประพันธ์บทเพลงชาติสโลวีเนีย อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
INTERCONTINENTAL HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY4

ลุบเบลียน่า - กรุงซาเกรบ ( โครเอเชีย )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมโบสถ์ประจำเมือง ต่อด้วยนำท่านสู่จัตุรัสที่เป็นจุดศูนย์รวมของเมือง ท่านจะได้ชมความสวยงามของสะพาน 3 สะพาน ที่เชื่อมต่อเมืองเข้าด้วยกัน, ถ่ายรูปกับสะพานมังกร (Dragon Bridge) ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลุบเบลียน่า
 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ “เมืองซาเกรบ” (ZAGREB) เป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย (Croatia) ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี โดยเมืองซาเกรบได้เฉลิมฉลองครบรอบ 900 ปี ในปี ค.ศ.1994 ที่ผ่านมาเป็นเมืองหลวงที่อุดมไปด้วยวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย และเป็นหัวใจของการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น (St. Stephen’s Cathedral)  (การเข้าชมขึ้นอยู่กับวันและเวลา อาจมีการปิดหรือมีการทำพิธี) สถาปัตยกรรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี และปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรณ์ในสไตล์นีโอ-โกธิค (Neo-Gothic) งดงามด้วยหอคอยแฝดปลายแหลมสีทองอร่าม ภายในประดิษฐานรูปนักบุญองค์สำคัญต่างๆ เช่น นักบุญเซนต์ปีเตอร์, เซนต์ปอลล์ ฯลฯ ชมอักษรโบราณที่เป็นอักษรภาพที่มีอายุนับพันปี
 • นำท่านชมเมืองตอนล่าง (Lower Town) จัตุรัสกลางเมืองที่ล้อมรอบด้วยห้างร้านนำสมัย แหล่งชุมชนและศูนย์กลางเมืองของชาวซาเกรบ อันเป็นจุดที่รถรางสายสีฟ้าทั้งรุ่นใหม่และเก่า มาประจบกันที่นี่
 • ชม อนุสาวรีย์ Ban Josip Jelačić ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งต่อสู้เพื่อความอิสระจากชาวฮังการีเมื่อปี ค.ศ. 1848
 • นำท่านสู่ย่าน Flower Square อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์ออโธดอกซ์ ที่มีเพียงไม่กี่แห่งในกรุงซาเกรบ
 • นำท่านขึ้นรถรางไฟฟ้า (Funicular) สู่เมืองตอนบน Upper Town เป็นรถรางสายที่สั้นที่สุดในยุโรป โดยใช้เวลาในการขึ้นเพียง 57 วินาที
 • ชมวิวทิวทัศน์จากจุดชมวิวของเมืองตอนบนที่สร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 17 ที่มีซุ้มเป็นประตูหิน
 • ผ่านชมโบสถ์ เซนต์ มาร์ก (St. Mark’s Church) ที่มีหลังคาสวย แปลกตาไม่เหมือนที่ไหนใดในโลก ชมประตูเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของ รูปไอคอนพระแม่มารี ที่รอดพ้นจากเหตุไฟไหม้ในสมัย ศตวรรษที่ 19 โดยในเหตุการณ์ตอนนั้นทุกอย่างถูกเผาไหม้ มีเพียงรูปไอคอนที่ยังคงเหลือ จนทำให้ผู้คนต่างหลั่งไหลมาขอพรกันมากมาย  อิสระให้ท่านเดินชมเมือง หรือ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
Sheraton Zagreb Hotel  โรงแรมระดับ 4  ดาว หรือเทียบเท่า

DAY5

ซาเกรบ – รัสต็อคเก้ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (UNESCO) - ซาดาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่”
 • ระหว่างทางนำท่านแวะเที่ยวชม หมู่บ้านท้องถิ่นระหว่างทางในเขตเมืองสลุน (Slunj) มีชื่อเรียกกันว่า รัสต็อคเก้ (Rastoke) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำโคราน่า ที่ไหลรวมกันมาจากอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ หมู่บ้านแห่งนี้ถูกสร้างในตอนปลาย ศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันมีบ้านของชาวพื้นเมืองประมาณ 30 หลังคาเรือน ยังคงอาศัยในหมู่บ้าน และยังคงทำโรงโม่แป้ง จากกระแสน้ำขึ้นตามธรรมชาติ แวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ “อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่” (National Park Plitvice Jezera) อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ. 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 296 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยผิวน้ำทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูปลาเทราซ์ ย่าง

 • นำท่านชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ ท่านจะได้ชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้า แวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น
 • นำท่านสู่ท่าเรือล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE ที่เชื่อมระหว่างทะเลสาบล่างขึ้นสู่ชั้นบนของอุทยาน (LOWER & UPPER LAKE) จากนั้นเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและอลังการของ LOWER LAKE ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงามท่ามกลางหุบเขาหินปูนที่ตั้งตระหง่าน อีกทั้งยังเชื่อมต่อด้วยน้ำตกต่างๆมากมาย
 • นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกันทั้ง 16 แห่ง และนอกจากนั้นบริเวณรายล้อมยังเต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่กว่า 20 ถ้ำ
 • ชม Big Waterfalls เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งนี้  จนได้เวลานัดหมายจากนั้น
 • นำท่านสู่เมือง ซาดาร์ ( ZADAR) แคว้นดัลเมเชีย (Dalmatia) แคว้นทางตอนใต้ที่มีลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศแบบเมดิเตอร์เรเนียนขนานแท้ หากใครเคยได้ยินชื่อหรือรู้จักสุนัขพันธุ์ “ดัลเมเชี่ยน” (Dalmatian) ดินแดนดัลมาเชียแห่งนี้คือต้นกำเนิดของสุนัขพันธุ์นี้นี่เอง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก FALKENSTEINER HOTEL โรงแรมระดับ 4  ดาว หรือเทียบเท่า

DAY6

ซาดาร์ - โทรเกียร์ (UNESCO) – สปลิท - ชมพระราชวังโบราณ (UNESCO)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมเมืองซาร์ดาร์ โดยเริ่มจากจัตุรัสกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง และร้านค้าเล็กๆอยู่ไม่กี่แห่ง ถัดมาไปชมบรรยากาศของเมืองเก่า
 • ชม โรมันฟอรัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติก (Adriatic Sea)  โบสถ์ เซนต์ โดแนท (St. Donatus Church) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม ซึ่งเป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 โดยตัวอาคารนั้นสร้างแบบหลังคาทรงกลม ใช้งานสำหรับพิธีกรรมทางศาสนา ปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์ไปแล้วด้วย ถัดไปใกล้ๆกันจะเป็น โบสถ์ เซนต์ แมรี่ (St. Mary’s Church) ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับการเก็บงานศิลปะ วัตถุโบราณที่มีความสำคัญทางศาสนา
 • ชม มหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 5 เป็นประจำเมืองซาดาร์ แม้ว่ามหาวิหารจะผ่านการถูกทำลายในสงครามมาแล้วก็ตาม
 • ชม ซีออร์แกน (Sea Organ) ในปัจจุบันเป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาว ชาวซาดาร์สามารถฟังเสียงของออร์แกนทะเลตัวนี้โดยใช้แรงลมจากทะเลเป็นตัว ขับเคลื่อนให้เกิดเป็นเสียงดั่งออร์แกน สร้างสรรค์ผลงานสุดน่าทึ่งชิ้นนี้โดย Nikola Bašić สถาปนิกท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายโจทย์จากเทศบาลเมือง ให้สร้างผลงานสถาปัตยกรรมเพื่อให้เป็นสีสันและจุดจดจำแห่งใหม่ของเมือง แทนที่โบราณสถานอันทรงคุณค่ามากมาย ที่ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจนเหลือเพียงซาก นอกจากนี้ยังมี “Greeting to the Sun” สร้างขึ้นโดยสถาปนิก Nikola Basic ซึ่งเขาได้ใช้แผงโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มาสร้างสรรค์เป็นสถาปัตยกรรมงานศิลปะที่น่าทึ่ง โดยใช้แผ่นกระจกหลายชั้นวางเรียงกันครอบคลุมเซลล์แสงอาทิตย์ ในพื้นที่วงกลม ในตอนกลางวันเซลล์เหล่านี้ก็จะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์จนอิ่ม และจะออกมาดี๊ด๊าในตอนกลางคืน
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโทรเกียร์ (TROGIR)เมืองสวยที่เป็นมรดกโลก ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดี่ยวสวยงามมีชื่อเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน ซึ่งเป็นเมืองเล็กที่สวยงามและเป็นเกาะเล็กๆ ในสมัยก่อนมีคนยกย่อง ให้ชาวเมืองนี้เป็นชาวเมืองที่มีความอดทนมาก ต่อการใช้ชีวิตเนื่องจากภูมิประเทศเป็นภูเขาหินแต่ยังอุตสาหะปลูกพืชและทำการเกษตรกรรม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 , หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอว์เรนซ์ (St. Lawrence’s Cathedral) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซนต์ลอว์เรนซ์องค์สำคัญ ที่ผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้อุทิศให้  ซึ่งปัจจุบันด้วยเอกลักษณ์และความเก่าแก่ของเมืองโทรเกียร์ทำให้ยังได้รับการยกย่องจาก ยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์การ (UNESCO )ใน ปี 1997
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Splitเมืองสปลิทเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศ เป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้ ณ เมืองแห่งนี้
 • นำท่านชม “พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน” (Diocletian’s Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี ในยุคสมัยของจักรพรรดิ ดิโอคลีเชี่ยน เป็นช่วงยุคสมัยเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันตะวันออก หรือ จักรวรรดิไบเซนไทน์นั่นเอง พระราชวังดิโอเคลเชี่ยนได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 (UNESCO)
 • ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
RADISSON BLU HOTEL นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY7

สปลิท – โพซิเทล(UNESCO) - บลากายจ์(UNESCO) - โมสตาร์ (UNESCO) (บอสเนีย & เฮอเซโกวีน่า)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโพซิเทล (Pocitelj) ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า (Bosnia & Herzegovina)  ระหว่างข้ามพรมแดนจะมีการตรวจวีซ่าด้วย โพซิเทลเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง เกี่ยวกับด้านสถาปัตยกรรมแบบอิสลามมิค (Islamic) ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หาชมได้ยากยิ่ง อีกทั้งเมืองนี้ยังเป็นเมืองมรดกโลก ที่ยูเนสโก้กำลังบูรณะให้เมืองแห่งนี้กลับมาเป็นดังเดิมเช่นในอดีตกาล เนื่องจากเมืองโพซิเทล (Pocitelj) เป็นเมืองที่มีตำนาน ประเพณี และเรื่องราว ยาวนานที่สุดในเขตยุโรปตะวันออกเฉียงใต้  ระหว่างทางท่านจะผ่านเมืองสวยชื่อว่าเมืองโอมิช (Omis) เป็นเมืองสวยตั้งอยู่ริมทะเลอาเดรียติค
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บลากายจ์ (Blagaj)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ชม ตลาดเทปา ซึ่งเป็นเขตเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลก
 • นำท่านเดินชมเมืองเก่าแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย ชมบ้านแบบเติร์ก (Turkish House) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติร์ก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ “เมืองโมสตาร์” (Mostar)
 • นำท่านเดินชมเมือง โมสตาร์ เป็นเมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต โมสตาร์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันโมสตาร์เป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่า โมสตาร์ มาจากคำว่า “The Bridge Keepers” หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทว่า  อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
EDEN HOTEL MOSTAR โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY8

โมสตาร์ - มาลี สตอน (โครเอเชีย) – ดูบรอฟนิค(UNESCO) – กำแพงโบราณ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางพรมแดนกลับเข้าสู่เขตประเทศโครเอเชีย ณ “เมืองมาลี สตอน” (Mali Ston)
 • นำท่านเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆของการเลี้ยงหอย แล้วให้ท่านได้ ชิมหอยนางรมสดๆ จากทะเลอเดรียติคพร้อมด้วยเครื่องเคียง และจิบไวน์สด ท่ามกลางความสวยงามของอ่าวมาลี สตอน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) ดูบรอฟนิคหรือไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก เมืองทางตอนใต้ของสาธารณรัฐโครเอเชีย เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโครเอเชีย และเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้ถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม และหลังจากนั้นในปี 1995 ได้มีการได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ERDUT สงบศึก และเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ UNESCO และสหภาพยุโรป ได้ร่วมกันบูรณะ ซ่อมแซม เมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง และปัจจุบันเขตเมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์และยกย่องให้เป็นมรดกโลก (Unesco)
 • นำท่านเยี่ยมชม “เมืองเก่าดูบรอฟนิค” (Dubrovnik) ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย
 • อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน (Orlando Column)หอนาฬิกา (Bell Tower) ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ St. Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลังเพิ่มสเน่ห์มนต์ขลังสวยสดงดงาม
 • นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณ ขึ้นชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กำแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่ากันว่าใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมกำแพงเมืองโบราณแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึงดูบรอฟนิค

รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ กุ้ง LOBSTER ย่าง เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้
KOMPAS DUBROVNIK  HOTEL   โรงแรมระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

DAY9

ดูบรอฟนิค – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ชมวิว - ซาฟตัท – กอเตอร์(UNESCO) (มอนเตเนโกร) – บุดวา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่จุดชมวิวบนยอดเขาความสูง 405 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ด้านล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสสู่เมือง ซาฟตัท (Cavtat) เมืองเล็กๆ สวย สงบ บ้านเรือนที่สร้างลดหลั่นตามเขาริมทะเลอเดรียติค ที่ถูกค้นพบตั้งแต่ศตวรรษที่ 6
 • ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองแสนสวยแห่งนี้ หรือนั่งจิบกาแฟ ชมวิวบบรรยากาศอันโรแมนติคของเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านข้ามพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) แปลความหมายเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า BLACK MOUNTAIN หรือ “ภูเขาสีดำ” ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ ปัจจุบันมอนเตเนโกรเป็นประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ และพยายามร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกอเตอร์ (Kotor) มรดกโลก UNESCO แห่งแรกของประเทศมอนเตเนโกรที่ได้รับการรับรองในปี ค.ศ.1979  ระหว่างทางท่านจะได้ ชมเมืองเก่าและธรรมชาติที่สวยงาม.นำท่านชม ST.TRIPHUN CHURCH โบสถ์นิกายคาทอลิก และ ST.NIKOLA CHURCH โบสถ์นิกายออโธดอกซ์
 • ได้เวลาอันสมควร  จากนั้นนำท่านชมเขตเมืองเก่าของเมืองกอเตอร์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • ได้เวลานำท่านสู่ เมืองบุดว่า (BUDVA) เป็นเมืองโบราณตั้งอยู่บนชายฝั่งอาเดรียติค  เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดอีกแห่งที่ตั้งอยู่รอบทะเลอาเดรีตติค มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 2,500 ปี ปัจจุบันได้รับฉายาว่าเป็น “ริเวียร่าแห่งมอนเตเนโกร”

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ณ โรงแรมที่พัก
HOTEL SPLENDID HOTEL โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

DAY10

บุดว่า – สเวติ สเตฟาน - พอตกอริซ่า – เวียนนา (ออสเตรีย) - พิเศษ!! ช็อปปิ้ง พาร์ดอร์ฟเอาท์เลท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ หมู่บ้านสเวติ สเตฟาน (Sveti Stefan) ที่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศมอนเตเนโกร เพราะความน่าสนใจตรงที่เป็นเกาะที่มีถนนเชื่อมต่อกับชายฝั่ง หลังคาบ้านเรือนทำจากดินเผาสีส้ม ตัดกับสีน้ำทะเล จึงได้บรรยากาศที่ดูเป็นส่วนตัว และที่นี่ยังจัดเป็นรีสอร์ทอีกด้วย โดยเมื่อก่อน สมัยศตวรรษที่ 15 หมู่บ้านสเวติ สเตฟาน (Sveti Stefan) เคยเป็นชุมชนชาวประมงแบบเรียบง่าย แต่ก็น่าเศร้าที่ชาวบ้านถูกขับไล่ เพื่อสร้างเกาะดังกล่าวให้เป็นโรงแรมเหมือนอย่าง ปัจจุบัน โดยแขกคนดังที่เคยมาเข้าพัก ส่วนมากจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น มาริลีน มอนโรและเคิร์ก ดักลาส และ ทางเกาะไม่อนุญาตให้เข้าชม ยกเว้นผู้ที่พักรีสอร์ทในเกาะเท่านั้น
 • เมื่อได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ กรุงพอดกอริซ่า เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน พอดกอรีซา สนามบินนานาชาติ ณ เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร
 • 15.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน OS 728 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 1:40 ช.ม.)
 • 16.40 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย

พิเศษ!!! นำท่านเดินทางออกนอกสนามบิน เพื่อช้อปปิ้ง ณ พาร์นดอร์ฟเอาท์เลทสถานที่ช้อปปิ้งเอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรีย **เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของท่าน อิสระมื้อเย็นตามอัธยาศัย**

หมายเหตุ: วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เปิด 09.30 น. – 20.00 น.  วันศุกร์ เปิด 09.30 น. – 21.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00 น. – 18.00 น. / วันอาทิตย์ปิด

** หาก สายการบินภายใน เกิดความล่าช้า ทำให้มาถึงช้ามากเกินกว่ากำหนด ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการออกไปช้อปปิ้ง Outlet **

 • 20.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเวียนนา

หมายเหตุ ระหว่างรอเครื่องในสนามบินเวียนนา ท่านสามารถซื้อสินค้าในสนามบิน หากราคาสินค้าในบิลเดียวกันเกิน 75 ยูโร สามารถทำภาษีคืนได้ (TAX REFUND) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ INFORMATION สนามบินเวียนนา

 • 23.20 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน OS 025 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 10 ชั่วโมง)
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

 • 14.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ…


แชร์ให้เพื่อน