ทัวร์โครเอเชีย BEST OF CROATIA 9 DAY UP SIDE DOWNรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์โครเอเชีย BEST OF CROATIA 9 DAY UP SIDE DOWN

รหัสทัวร์ : BEST OF CROATIA 9 DAY
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน : Austrian Airlines (OS)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 2 พ.ย. 61 - 10 พ.ย. 61 99,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  โรงแรมที่พักในระดับ 4 - 5 ดาว มาตรฐานสากล
 • 2
  อาหารพื้นเมืองของ “ชาวโครเอเชี่ยน” แท้ๆ คัดสรรเพื่อให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง
 • 3
  ชมระบำท้องถิ่น “ระดับ Lindo”
 • 4
  สัมผัสความสวยงามของมรดกโลก
 • 5
  แพ๊กเกจนี้รวมค่าวีซ่าโครเอเชีย (ลูกค้าไม่ต้องโชว์ตัว)
 • 6
  อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์โครเอเชีย
Best Of Croatia – Upsidedown 9 วัน 6 คืน
โดยสารการบิน Austrain Airlines (OS)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์
 • 23.55 น. ออกเดินทางสู่ เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 026
DAY2

ดูบรอฟนิค (โครเอเชีย) – ชาฟตัท

 • 05.35 น. เดินทางถึง กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (แวะเปลี่ยนเครื่อง) พิเศษ!! นำท่านเข้า Lounge เพื่อพักผ่อนระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง
 • 12.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย เที่ยวบินที่ OS 731
 • 14.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ DUBROVNIK
 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองชาฟตัท (CAVTAT) เมืองเล็กกระทัดรัดที่มีประชากรเพียง 2000 คน ในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกโรมัน EPIDAURUM ก่อนที่จะถูกรุกรานและทำลายโดยพวก AVARS ใน ค.ศ. ที่ 7 ชมความสวยงามของเรือยอร์ชหลากหลายชนิดจอดเรียงรายอย่างสวยงาม
 • นำท่านล่องเรือสู่ “เมืองดูบรอฟนิค” ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของเมืองเก่าดูบรอฟนิค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เข้าสู่โรงแรมที่พัก

DAY3

ดูบรอฟนิค – มาลี สตอน – สปลิท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเที่ยวชมเมืองดูบรอฟนิค ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่สวยงามติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งในอดีตเมื่อปี 1991 เมืองดูบรอฟนิค ได้เป็นเป้าหมายถูกโจมตีจากกองทหารยูโกสลาฟ บ้านเรือนกว่าครึ่ง อนุสาวรีย์ต่างๆ เสียหาย และทรุดโทรม โดยมีการบูรณะเมืองส่วนที่เสียหายขึ้นใหม่ในระยะเวลาอันสั้น ปัจจุบันเมืองดูบรอฟนิค ก็กลับมาสวยงามอีกครั้ง ชมทัศนียภาพของเมืองซึ่งดูบรอฟนิคมีที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลอาเดรียติค
 • ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกบริเวณจัตุรัสกลางเมืองซึ่งเป็นสถานที่นัดพบและประกอบกิจกรรมของชาวเมืองในอดีต รวมถึงสถานที่ลงโทษผู้กระทำผิดด้วย
 • อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึกกับ เสาหินอัศวิน, หอนาฬิกา ที่ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1444 หน้าปัดทำด้วยเหล็ก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัดซึ่งแทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยก่อน และรูปปั้นของ นักบุญ Blaise ซึ่งมีโบสถ์ประจำเมืองสไตล์โรมาเนสก์แห่งแรกของเมืองเป็นฉากหลัง
 • นำท่านเดินขึ้น “ชมกำแพงเมืองโบราณ” ชมความสวยงามของแนวหลังคาสีส้มตระหง่านไปทั้งเมืองเก่า กำแพงแห่งนี้มีความยาวรวมกันประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านจะได้เพลิดเพลินชมความสวยงาม โดยว่ากันว่า ใครมาเมืองดูบรอฟนิคแล้วไม่ได้ขึ้นมาชมกำแพงเมืองโบราณแห่งนี้ถือว่ามาไม่ถึงดูบรอฟนิค

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ อ่าวมาลี สตอน (MALI STON) ก่อนเดินทางถึงเมืองมาลี สตอน ท่านจะได้ข้ามพรมแดน เข้าสู่ประเทศบอสเนีย (แวะถ่ายรูป) บริเวณเมืองที่มีชื่อว่าว่า เมืองนีอุม เป็นประเทศเพื่อนบ้านของโครเอเชีย โดยประชากรส่วนใหญ่ก็เป็นชาวโครเอเชีย
 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับเข้าสู่ประเทศโครเอเชีย เมื่อถึงเมืองมาลี สตอน นำท่านล่องเรือเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงหอย ชมขั้นตอนต่างๆ ของการเลี้ยงหอยแล้วให้ท่านได้ชิมหอยนางรมสดๆจากทะเลอาเดรียติก พร้อมด้วยเครื่องเคียง จิบไวน์สดเติมเต็มรสชาติ
 • ท่านเดินทางสู่ เมือง “สปลิท” (SPLIT) (ระยะทาง 28.4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองสำคัญใหญ่อันดับ 2 ของประเทศโครเอเชีย และเป็นเมืองเมืองท่าที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของโครเอเชีย สามารถนั่งเรือข้ามฟากระหว่างประเทศไปที่ประเทศอิตาลีได้ ณ เมืองแห่งนี้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เข้าสู่โรงแรมที่พัก

DAY4

สปลิท – โทรเกียร์ – สปลิท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ท่านเดินทางสู่ เมือง โทรเกียร์ (Trogir) เมืองสวยที่เป็นมรดกโลก ระหว่างทางผ่านชมเมืองที่มีสภาพเป็นเกาะอยู่โดดเดี่ยวสวยงามมีชื่อเสียงของโครเอเชีย คือ เมืองพรีโมสเตน
 • ชมเขตเมืองเก่าโทรเกียร์ ที่มีสถาปัตยกรรมในสไตล์ กรีก – โรมันโบราณ อาทิเช่น ประตูเมืองเก่าที่ได้มีการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 , หอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในสมัยที่ 14 ผ่านชมมหาวิหารเซ็นต์ลอร์เลนซ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาก่อสร้างนับสิบปี ที่มีความงดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัม & อีฟและรูปสลักนักบุญเซนต์ลอร์เลนต์องค์สำคัญ ที่ผู้สร้างมหาวิหารแห่งนี้อุทิศให้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นในเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นที่ระลึกมากมายในเขตเมืองเก่าโทรเกียร์แห่งนี้…

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางกลับสู่ “เมืองสปลิท” นำท่านชม พระราชวังดิโอคลีเชี่ยน (Diocletian’s Palace) ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเชี่ยน ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ ซึ่งใช้เวลาในการก่อสร้างถึง 10 ปี
 • ชมห้องโถงกลางซึ่งมีทางเดินที่เชื่อมต่อสู่ห้องอื่นๆ ชมลานกว้างซึ่งล้อมไว้ด้วยเสาหินแกรนิต 3 ด้าน และเชื่อมต่อด้วยโค้งเสาที่ตกแต่งด้วยช่อดอกไม้สลักอย่างวิจิตรสวยงาม อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เข้าสู่โรงแรมที่พัก

DAY5

สปลิท – ซีบีนิค – อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมือง ซีบีนิค (Sibenik) เมืองริมฝั่งทะเลอาเดรียติค ที่มีหลังคาอาคารบ้านเรือนทำด้วยกระเบื้องสีแสด สไตล์เรอเนสซองส์ ที่ได้รับอิทธิพลจากทางอิตาลี ชมสภาว่าการเมืองเก่า THE OLD LOGGIA ที่สร้างขึ้นราว ค.ศ. 15
 • นำท่านชม มหาวิหารเซนต์เจมส์ หรือ เซนต์จาคอบ ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมอิตาเลี่ยน – ดัลเมเชี่ยนได้อย่างลงตัว งดงามด้วยยอดโดมและหลังคา ที่ประดับด้วยแผ่นหิน จนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ “อุทยานแห่งชาติ พลิตวิเซ่” (Nation Park Plotvice) ซึ่งเป็นอุทยานแห่งสวรรค์ที่มีชื่อเสียงของประเทศโครเอเชีย อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เป็นอุทยานแห่งชาติ  ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO เมื่อปี 1979 อุทยานแห่งนี้มีเนื้อที่กว่า 269 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำมีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา

รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
เข้าสู่โรงแรมที่พัก

DAY6

อุทยานแห่งชาติ พลิทวิเซ่ – โอพาเทีย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเพลิดเพลินเดินชมความงามของทะเลสาบและน้ำตกที่ไหลรวยรินลงสู่ทะเลสาบทั่วทุกหนทุกแห่ง ชมฝูงปลาแหวกว่ายในสระน้ำใสราวกระจกสะท้อนสีครามของท้องฟ้าแวดล้อมด้วยหุบเขา ต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น
 • ล่องเรือข้ามทะเลสาบ KOZJAK ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนบนและอุทยานตอนล่าง เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่จะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย ซึ่งมีชื่อเรียกภูมิภาคนี้ว่า แคว้น “อิสเตรีย” (Istria) เมืองแรกที่นำท่านเยี่ยมชมคือ เมือง โอพาเทีย (Opatija) (ระยะทาง 174 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางงประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก”
 • นำท่านชมตัวเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้น นางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull) ซึ่งเป็นรูปปั้นที่แกะโดย ZVONKO CAR เป็นรูปสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง มีเวลาอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เดินชมเมืองโอพาเทีย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
เข้าสู่โรงแรมที่พัก

DAY7

โอพาเทีย – พูล่า – โรวินจ์ – โอพาเทีย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง “พูล่า” (Pula) (ระยะทาง 101 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านชมท้องทะเลสีครามสวยงามที่สุด โดยตรงข้ามจะมีเกาะใหญ่ 2 เกาะคือ เกาะ KRK ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโครเอเชีย และ เกาะ CRES โดยเมือง พูล่า หรือ โพล่า ในภาษาอิตาเลี่ยน เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางของคาบสมุทรอิตาเลียน
 • เข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ยิ่งใหญ่ ที่ยังคงเหลือเป็นอนุสรณ์และสำคัญที่สุดคือ สนาม พูล่า อารีน่า (PULA Arena) หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้ง ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียม ที่กรุงโรม นับเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหกที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจ จึงถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมโรมันอย่างเดียวกับโคลอสเซียมของกรุงโรม สามารถจุผู้คนได้ถึง 22,000 คน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินชม “เมืองโรวินจ์” (Rovinj) เป็นเมืองที่สวยงาม ชมอาคาร บ้านเรือนและตรอกซอกซอยขนาดเล็ก ที่พื้นปูด้วยหินก้อนเล็กก้อนน้อยโรวินจน์เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายของที่ระลึก,ร้านกาแฟ และร้านอาหารต่าง ๆ มากมาย เดินชม โบสถ์ Euphemia ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา โบสถ์สไตล์บาร็อคที่มียอดโบสถ์สูงถึง 61 เมตร และถือได้ว่าเป็นยอดโบสถ์ ทีสูงที่สุดของแคว้น ท่านชมเขตเมืองเก่า ที่เต็มไปด้วยความงดงามของตึกรามบ้านช่องที่เรียงเป็นแนวยาวในตรอกเล็กๆ ริมชายฝั่งทะเลอาเดรียติก
 • มีเวลาให้อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง “โอพาเทีย” (Opatija)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
เข้าสู่โรงแรมที่พัก

DAY8

โอพาเทีย – ซาเกรบ – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทาง สู่ กรุงซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงประเทศโครเอเชียที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าพันปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเยี่ยมชม “กรุงซาเกรบ” ผ่านจัตุรัสที่มีรูปปั้นของนายพล “บาน โจซิฟ เจลาซิค” ที่เป็นวีระบุรุษของประเทศ นำทหารชาวโครแอตต่อต้านฮังการีในสมัยต้นศตวรรษที่ 19 ต่อด้วยเดินชมเขตเมืองเก่าตอนบนและตอนล่าง ที่เชื่อมกันด้วยรถราง Funicular ที่มีความยาวสั้นที่สุดในยุโรป
 • นำท่านนั่งรถรางสู่ เมืองตอนบน ของกรุงซาเกรบ ผ่านชมประตูเมืองเก่า ป้อมปราการโบราณและโบสถ์เซนต์มาร์ก ที่ตั้งอยู่ในเขตที่ทำการรัฐบาล โดยโบสถ์แห่งนี้มีหลังคาที่โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร
 • เดินชมเมืองตอนบนผ่าน ประตูหิน (Stone Gate) ที่เคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในอดีต แต่มีรูปของพระแม่มารียังคงเหลืออยู่เพียงสิ่งเดียว เป็นความมหัศจรรย์ที่รูปของพระแม่มารีไม่โดนไฟไหม้ ทำให้ ปัจจุบันชาวพื้นเมืองนิยมมาไหว้บูชาหรือขอบคุณกับสิ่งปาฏิหาริย์ ที่เคยขอแล้วได้ดั่งที่ต้องการ สังเกตจากแผ่นหินที่ติดโดยรอบ จะสลักคำว่า “HVALA” ที่แปลว่า ขอบคุณ
 • ชมตลาดกลางเมือง (Dolac Market) ตลาดกลางแจ้งที่เก่าแก่ที่มีสีสันสดใส ขายไม้ดอก ไม้ประดับ, ผลไม้ราคาถูกและผ้าลูกไม้สวยแบบต่างๆ ชม มหาวิหาร เซนต์ สตีเฟ่น (Stephen) โบสถ์คาทอลิกประจำเมืองซาเกรบ พร้อมรับฟังเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของโบสถ์ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกในย่านการค้า
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ Franjo Tudjman International Airport
 • 18.40 น. ออกเดินทางกลับสู่ เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ OS 678
 • 19.40 น. เดินทางถึง เวียนนา แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
 • 23.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ OS 025
DAY9

กรุงเทพฯ

 • 15.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม…


แชร์ให้เพื่อน