ทัวร์เบเนลักซ์ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักซ์เซมเบิร์ก เยอรมัน 11 วันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เบเนลักซ์ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักซ์เซมเบิร์ก เยอรมัน 11 วัน

รหัสทัวร์ : (TULIP) UNSEEN BENELUX – GERMANY ( KEUKENHOF ) 11 DAYS (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 11 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 189,900 บาท
2 25 เม.ย. 67 - 5 พ.ค. 67 189,900 บาท
3 1 พ.ค. 67 - 11 พ.ค. 67 189,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  หมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้านสุดสวยของเนเธอร์แลนด์ (Unseen)
 • 2
  ชมปราสาท Eltz Castle เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน อายุกว่า 1,000 ปี สวยมากๆ(Unseen)
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Cochem ริมแม่น้ำ Mosel สุดสวยเป็นหนึ่งในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน (Unseen)
 • 4
  ชมเมือง Dinant เมืองเล็กๆ (Unseen)
 • 5
  ชมเมือง Bruges เมืองที่สวยที่สุดของเบลเยี่ยม Unesco
 • 6
  ชมเมือง Ghent สวยระดับโลก ของประเทศเบลเยี่ยม Unesco
 • 7
  ชมเมือง Trier เมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมัน (Unseen)
 • 8
  ชมหมู่บ้าน Bacharach ลุ่มแม่น้ำไรน์เป็นหนึ่งในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน (UNSEEN )
 • 9
  ชมหมู่บ้านชาวประมง Volendam ริมทะเลสุดสวย
 • 10
  ชมหมู่บ้านกังหัน Zaanse Schans สุดสวย
 • 11
  ชมกรุง Amsterdam เมืองสำคัญของเนเธอร์แลนด์
 • 12
  ชมกรุง Brussels เมืองหลวงของเบลเยี่ยม
 • 13
  ชมกรุง Luxembourg ประเทศเล็กๆ ที่ซ่อนตัวในหุบเขา
 • 14
  ชม Atomium อีกหนึ่งสัญลักษณ์กรุงบรัสเซลส์
 • 15
  ชมมหาวิหาร Cologne โบสถ์สุดสวยแห่งเมืองโคโลญจน์ ได้รับ Unesco
 • 16
  ชมเมือง Frankfurt หนึ่งในเมืองดังของเยอรมัน
 • 17
  ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นชมวิวบ้านเรือนสุดสวย
 • 18
  ล่องเรือ ชมวิวเมืองบรูจน์
 • 19
  ชมโรงงานเจียรไนเพชร ชื่อดัง

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักซ์เซมเบิร์ก เยอรมัน
(เทศกาลสวนทิวลิป Keukenhop 2024)
11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
DAY2

แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน) - ปราสาทเอลทส์ – โคกเฮม – เทียร์

 • 06.00 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี  จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งของ ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle) (ปราสาทนี้สวยมาก ท่านจะได้พบกับปราสาทในยุคกลางที่คงความสมบูรณ์ที่สุดในยุโรป (เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน) (ระยะทางประมาณ 145 กิโลเมตร ใช้เวลา 1ชม. 45 นาที) ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นในยุคกลาง มีอายุเกือบ 1,000ปี โดยสร้างครั้งแรกปี ค.ศ.1157 และไม่เคยถูกทำลายจากภัยของสงครามเลย และถือเป็นปราสาทที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในประเทศเยอรมัน เดิมปราสาทแห่งนี้เป็นคฤหาสน์ของท่าน Rudolf zu Eltz จากนั้นมีการต่อเติมเสริมเป็นป้อมปราการ จนกลายมาเป็นที่พำนักของตระกูลเอลทส์ถึง 33 รุ่น โดยตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 70 เมตรเหนือแม่น้ำโมแซล                          Visit Burg Eltz in Wierschem | Expedia
 • นำท่านเข้าชมภายในปราสาทซึ่งมีการตกแต่งและเก็บรักษาดูแลข้าวของเครื่องใช้ อาวุธสมัยยุคกลางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

(หมายเหตุ : ปราสาท Eltz Castle เปิดให้เข้าชมตั้งแต่1 เม.ย. – ปลายตุลาคม ของทุกปี)  

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโคกเฮม (Cochem) (ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติกแห่งหนึ่งในหุบเขาในมลรัฐไรน์แลนด์ ฟาลซ์ (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง โคกเฮม ที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองแห่งนี้เป็นแม่น้ำและเทือกเขาน้อยใหญ่สลับสับเปลี่ยนกัน การปลูกบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ตามแนวสันเขา
 • จากนั้นนำท่านเดินชมเมืองให้ท่านสัมผัสบรรยากาศอันสวยงามหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เทียร์ (Trier) หรือเมืองทิเออร์ (ระยะทาง 90  กิโลเมตรใช้เวลา 1.15 ชม.) เมืองที่มีชื่อเสียงมากๆอีกเมืองของเยอรมัน และถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมันด้วย ถูกตั้งขึ้น 16 ปีก่อนคริสตกาล และในช่วงต้นศตวรรษที่3 ยังได้รับการสถาปนาเป็นโรมที่สองอีกด้วย และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย                                                              15 Best Things to Do in Trier
 • นำท่านถ่ายรูปกับประตูโรมัน พอร์ทา นีกา (Porta Nigra) ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 2 ถือเป็นประตูโรมันมี่เก่าแก่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาเอล์ป
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารเทียร์ (Trier Cathedral) เป็นมหาวิหารที่สำคัญที่สุด และมีความเก่าที่สุดแห่งหนึ่งในเยอรมัน  ถูกสร้างตั้งแต่ช่วงสมัยโรมัน ปัจจุบันถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเทียร์อีกด้วย                                                                                                                            Rätsel um das Alter der Porta Nigra gelöst - wissenschaft.de
 • จากนั้นอิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองเทียร์ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
PARK PLAZA HOTEL TRIER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

** หมายเหตุ : โรงแรมในเมืองเทียร์ค่อนข้างน้อย หากเต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY3

เทียร์ - ลักซ์เซมเบิร์ก – ดินองท์(เบลเยี่ยม) - บรัสเซลส์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศ ลักซ์เซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก มีพื้นที่เพียง 2,586 ตร.กม. เป็นประเทศเล็กๆ แต่ติดอันดับความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก และยังเป็นที่ตั้งขององค์การสำคัญๆของ EU อีกด้วย นำท่านสู่เมืองลักซ์เซมเบิร์กย่านเมืองเก่า                                                                    Luxembourg Holidays 2022 / 2023 | City Breaks | TUI.co.uk
 • นำท่านชม Casemates du Bock หรือเรียกสั้นๆว่า Bock ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ โดย Bock นั้น เป็นระบบป้องกันที่ซับซ้อนที่ประกอบด้วยอุโมงค์ที่ถูกขุดเจาะเข้าไปในหน้าผาหิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป้อมปราการเก่าของเมือง ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ได้รับการต่อเติมหลายครั้งเพื่อใช้ป้องกันการรุกราน จนกลายเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุดในยุโรป และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโกลในปี ค.ศ.1994 อีกด้วย ชมวิวทิวทัศน์ของ บ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก                              Casemates du Bock Luxembourg City | Tickets & Tours - Tripadvisor
 • เดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.45 ชม.) เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน                                                                                                  Prepare your travel in Dinant
 • จากนั้นนำท่านนั่ง CABLE CAR ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.1821
 • จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่างนำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์

** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยหรือว่า cable car ปิดไม่ให้บริการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ**

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที ) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรป และเป็น ที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NOVOTEL BRUSSELS OFF GRAND PLACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสแกรนด์เพลซ - แมนาคินิส– เกนต์ – บรูจน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม        A morning at the Atomium | Sunny Days with Juliette
 • จากนั้น ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ให้ท่านประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต                                                                                          จัตุรัสกรองด์ ปลาซ (Grong Plas) ใจกลางเมืองบรัซเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม - Grazie Travel
 • ชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ช็อคโกแลต ผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย  แมนเนเกน พิส (Manneken Pis) -

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง หอยแมลงภูอบไวน์ขาว / สเต็ก / ไวน์

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เกนต์ (Ghent) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยมนำท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์ย่านจตุรัสใจกลางเมือง                                                                                                                          15 Top-Rated Attractions & Things to Do in Ghent | PlanetWare
 • นำท่านชมโบสถ์ St Bavo’s Cathedral ตั้งชื่อตามนักบุญบาโว หรือซินท์ บาฟ ในภาษาดัตซ์ โดยพื้นที่เดิมตรงนี้นั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 โดยโดดเด่นด้วยหอระฆังเดี่ยวสูง 89 เมตร โดยนอกจากตัวโบสถ์ที่สวยงามยังมีศิลปะระดับมาสเตอร์พีช อาทิภาพวาด,ฉากประดับแท่นบูชา,ประติมากรรมต่างๆ จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วย Willkommen im Museum St.-Bavo-Kathedrale (Gent) - (None - Belgien) - Entdecken Sie Gemälde von 46
 • ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟด้านหน้าร้านกาแฟเท่ห์ที่น่ารักมากมามาย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง บรูจน์ (Bruges) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และยังติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
NAVARRA HOTEL BRUGE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

** หมายเหตุ : โรงแรมในเมืองบรูกค่อนข้างน้อย หากเต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์พักเมืองข้างเคียง **

DAY5

บรูจน์ - ล่องเรือ - รอตเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเยี่ยมชมเมือง บรูจน์ เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเฟลนเดอร์ เมืองที่คูคลองล้อมรอบเมือง
 • ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรูจน์ ที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้นักท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสามรถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน                                                                                              Bruges Archives - Green Park Hotel Brugge

** แถมฟรี ** นำท่านนั่งเรือชมวิวเมืองบรูจน์  ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเมืองผ่านการนั่งเรือ ซึ่งเรือจะนำท่านลัดเลาะคลองต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

(หมายเหตุ :  หากเรืองดให้บริการไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองรอตเตอร์ดัม (ROTTERDAM) เมืองที่ทันสมัยที่สุด ของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ระยะทาง 175 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที )
 • นำท่านถ่ายรูปกับ CUBE HOUSES เป็นบ้านทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูกสร้างไว้บนเสาหกเหลี่ยม เป็นรูปร่างที่แปลกตา จุดประสงค์หลักที่สร้างบ้านลักษณะนี้คือเพื่อประหยัดพื้นที่การใช้สอยนั่นเองCube Houses, Rotterdam, Netherlands. | The Cube Houses ('Kub… | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON ROTTERDAM หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

รอตเตอร์ดัม - ลิซเซ่ - สวนทิวลิปเค่นฮอฟ - อัมสเตอร์ดัม - ช้อปปิ้ง - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (LISSE) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) นำท่านเข้าชม สวนเคอเค่นฮอฟ 2023 (Keukenhof) ซึ่งภายในจะมีดอกไม้นานาชนิดโดยเฉพาะดอกทิวลิป Keukenhof Gardens Fast Track Entry Ticket with Round Trip Bus Transfers from Amsterdam - Klook United Kingdom
 • ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บความสวยงามตามอัธยาศัย เพราะที่นี่ 1 ปีจะเปิดให้เข้าชมเพียง 1 ครั้ง (เทศกาลทิวลิปเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2024 )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์                                                        4 nights, Amsterdam – November 2022 – Cunard
 • ท่านเข้าสู่ จตุรัสดัมสแควร์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งสำคัญ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

** หมายเหตุ :  ช่วงเทศกาลทิวลิป  โรงแรมในตัวเมืองอัมสเตอร์ดัมถูกจองข้ามปี หากโรงแรมเต็มทางบริษัทของสงวนสิทธิ์พักด้านนอก**

DAY7

ซานส์ สคันส์ - โวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม - โรงงานเจียรไนเพชร - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่หมู่บ้าน ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย                                                                                                                            หมู่บ้านกังหันลมซานส์ สคานส์ (Zaanse Schans) แลนด์มาร์คเนเธอร์แลนด์ - Grazie Travel
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรือบางครั้งมักถูกเรียกว่า “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี” (The Pearl Of The Zuiderzee) เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี
 • ให้ท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่ สีสันสวยงามน่ารัก เต็มไปด้วยร้านรวงน่ารักๆ และเรือ สวยๆที่จอดเทียบท่า                                                                                                                                                 Volendam - Holland.com
 • อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือเดินตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์
 • จากนั้นนำท่านชมโรงงานเจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ช้อปปิ้งหรือนำท่านเดินเล่นชมคูคลองและบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน )

DAY8

หมู่บ้านกีธูร์น (Unseen) - ล่องเรือ – โคโลญจน์ (เยอรมัน)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนนหมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 40 นาที) อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ จนได้รับฉายาว่า เวนิส แห่งเนเธอร์แลนด์   10 Best Things to Do in Giethoorn (Plus Tips! 2022)

** แถมฟรี ** นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

 • นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้าน กีธูร์น ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมืองต้นตำรับน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปะสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำ บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ ด้วยความสวยงามและความยิ่งใหญ่ทำให้มหาวิหารโคโลญจน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ.1996                                                                                                                            German courses in Cologne | ESL
 • จากนั้นอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู ขาหมูเยอรมัน + เบียร์
MARRIOTT HOTEL COLOGNE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

โคโลญจน์ - มอนเชาว์ - โคเบลนซ์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับบริเวณพระบรมรูปทรงม้ากษัตริย์วิลเฮ็ล์มที่ 1 ติดกับสะพานโฮเอินซอลเลิร์น เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวต่างพากัยมาเก็บภาพความประทับใจของเมืองโคโลญจน์
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน มอนเชาว์ (Monschau) (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) (เมือง Unseen คนไทยไปน้อยมาก) เมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่ในเขตอาเคิน (Aachen District) ของรัฐนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลิน เมืองมอนเชาว์นั้นตั้งอยู่ในหุบเขาไอเฟล (Eifel mountain range) เป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา โดยตัวเมืองทอดยาวไปตามถนนแคบๆ ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านครึ่งไม้ (Half -Timbered) โดยบ้านเหล่านี้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพราะรอดพ้นจากสงครามต่างๆมาได้ โดยหมู่บ้านมีแม่น้ำรูร์ (Rur River) ไหลผ่านด้านหลัง โดยเมืองมอนเชาว์ ถือเป็นเมืองเก่าแก่อีกเมืองของเยอรมันและได้รับการยอมรับว่าเป็น 1 ใน15 เมืองสวยของประเทศเยอรมันอีกด้วย                                                                                                        Wanderwege in Monschau: die schönsten Touren der Region | Outdooractive
 • นำท่านเดินชมเมือง เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) (ระยะทาง 150 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดินีโร หรือที่รู้จักในชื่อ นีโรจอมโหด ซึ่ง มีชื่อเต็มใหม่ ว่า นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น้ำไรน์ (Rhine River) ซึ่งต่อมาในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลองครบรอบอายุ 2000 ปีของเมืองอีกด้วยเมืองโคเบลนซ์ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ค่อนข้างโดดเด่น ภายในเมืองนั้นรายล้อมไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงอาคารที่มีความเก่าแก่
 • จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าสู่ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหลี่ยมที่มีผนังหนากว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นโดยปรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 19 ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 – 1832 ป้อมปราการถูกใช้รักษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งป้อมปราการที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่งของประเทศ                                                                                Ehrenbreitstein Fortress Tour Koblenz - NiceRightNow
 • นำท่านชม มุมแห่งเยอรมนี (Deutsches Eck) ชมพระบรมรูปทรงม้าสง่างามของจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 1 ประดิษฐานเมื่อปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ. 1993  Deutsches Eck Koblenz • Aussichtspunkt » Die schönsten Touren und Ziele in ...

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
MERCURE HOTEL KOBLENZ หรือระดับเทีบเท่า 4 ดาว (NO PORTER)

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองโคเบลนซ์มีจำกัด หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองใกล้เคียง

DAY10

โคเบลนซ์ - บาคาราค - แฟรงเฟิร์ต - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาคาราค (Bacharach am Rhein) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน) (ระยะทาง 55 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที)  เมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดและยังได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งที่ผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในเขตลุ่มแม่น้ำไรน์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) เมืองบาคาราคนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุคกลาง คำว่า Bacharach มาจากคำว่า แท่นบูชาของ Bacchus ก็คือ เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นของชาวโรมัน เดิมทีเมืองบาคาราค เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบและมีหอคอยรอบเมืองถึง 16 หอคอยด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันลงเหลือเพียง 5 หอเท่านั้น นำท่านเดินเล่นชมเมืองบาคาราค ที่ยังคงมีโบสถ์ ปราสาท บ้านเรือน สมัยยุคกลางหลงเหลือให้ชม เช่น โบสถ์ St.Werner , หอคอย Markt Tower หรือปราสาท Burg Stahleck ที่อยู่บนเนินเขา ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการเป็น Youth hotel                                        ที่เที่ยวใน Bacharach: ทำอะไรดี เที่ยวไหนดี | เอ็กซ์พีเดีย
 • ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อไวน์ของเมือง Bacharach หรือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย  จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมัน (ระยะทาง 88 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นนำท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด
 • นำท่านถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบส์ถเซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจำเมือง
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย                                                                                                        Image of Frankfurt, Germany - Old Town Square Romerberg with Justitia Statue in Frankfurt, Germany. Frankfurt is the Largest City Editorial Image - Image of urban, statue: 131026995
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 •  20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพแชร์ให้เพื่อน