ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน

รหัสทัวร์ : THE BEAUTIFUL GIETHOORN VILLAGE
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 3 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 109,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมเทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF เทศกาลสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (1 ปี มีครั้งเดียว)
 • 2
  พักหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้านสุดสวยของเนเธอร์แลนด์ การันตรี 100% (โรงแรมหายากมาก)
 • 3
  ชมเมือง Bruges เมืองที่สวยที่สุดของเบลเยี่ยม Unesco
 • 4
  ชมเมือง Ghent สวยระดับโลก ของประเทศเบลเยี่ยม Unesco
 • 5
  ชมกรุง Amsterdam เมืองสำคัญของเนเธอร์แลนด์
 • 6
  ชมกรุง Brussels เมืองหลวงของเบลเยี่ยม
 • 7
  ชมเมือง Delft เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยเป็นอันดับ 2 ของเนเธอร์แลนด์
 • 8
  ชมหมู่บ้านชาวประมง Volendam ริมทะเลสุดสวย
 • 9
  ชมหมู่บ้านกังหัน Zaanse Schans สุดสวย
 • 10
  ชมเมือง Antwerp หนึ่งในเมืองสวยของเบลเยี่ยม
 • 11
  ชม Atomium อีกหนึ่งสัญลักษณ์กรุงบรัสเซลส์
 • 12
  ชมปราสาท Eltz Castle เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่สวยที่สุดในเยอรมัน อายุกว่า 1,000 ปี สวยมากๆ
 • 13
  ชมหมู่บ้าน Cochem ริมแม่น้ำ Mosel สุดสวยเป็นหนึงในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน
 • 14
  ชมหมู่บ้าน Bacharach / Rudesheim ลุ่มแม่น้ำไรน์เป็นหนึงในหมู่บ้านสวยของเยอรมัน
 • 15
  ชมมหาวิหาร Cologne โบสถ์สุดสวยแห่งเมืองโคโลยจน์ ได้รับ Unesco
 • 16
  ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นชมวิวบ้านเรือนสุดสวย
 • 17
  ล่องเรือ ชมวิวเมืองบรูจน์
 • 18
  ล่องเรือหลังคากระจก ชมวิวกรุงอัมสเตอร์ดัม

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

บรัสเซลส์ – ดินองท์ - บรัสเซลส์

 • 00.30 น. ออกเดินทางบินตรงสู่บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934
 • 07.40 น. เดินทางถึงสนามบินบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) เมือง เล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน จากนั้นนำท่านนั่ง CABLE CAR ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่วงสงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี ค.ศ.1821 จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่างนำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรป และเป็น ที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร นำท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม จากนั้น ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ให้ท่านประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต
 • ชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลส์ อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ช็อคโกแล๊ต ผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RENAISSANCE BRUSSELS HOTEL   หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

บรัสเซลส์ – เกนต์ - บรูจน์ – ล่องเรือ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เกนต์ (Ghent) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม นำท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์ย่านจตุรัสใจกลางเมืองเป้นที่ตั้งของโบสถ์  St Bavo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนานมากครับ โดยพื้นที่เดิมตรงนี้นั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วย
 • ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟด้านหน้าร้านกาแฟเท่ห์ที่น่ารักมากมามาย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บรูจน์ (Bruges) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และยังติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเยี่ยมชมเมือง บรูจน์ เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก Unesco และเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นเฟลนเดอร์ เมืองที่คูคลองล้อมรอบเมือง ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรูจน์ ที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้นักท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสามรถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน
 • ** แถมฟรี **  นำท่านนั่งเรือชมวิวเมืองบรูจน์  ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเมืองผ่านการนั่งเรือ ซึ่งเรือจะนำท่านลัดเลาะคลองต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 ARAGON HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

บรูจน์ - แอนต์เวิร์ป - เดลฟต์ – อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แอนต์เวิร์ป (Antwerp) เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงบรัสเซลส์ มีประชากรกว่าครึ่งล้านคนอาศัยอยู่ที่นี่ เมืองแอนท์เวิร์ปเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นศูนย์กลางการค้าเพชรระดับโลก
 • นำท่านชม Cathedral of Our Lady เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ที่สูงที่สุดในประเทศเบลเยี่ยม เป็นที่เลื่องลือถึงถึงความงดงามที่ถูกประดับตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ไม่ว่าจะเป็นตัวโบสถ์ ซุ้มประตู รูปปั้น ทางเดิน เรียกได้ว่าทุกอย่างงดงามไร้ที่ติ ด้านในมีจัดแสดงผลงานศิลปะของ Peter Paul Rubens ซึ่งเป็นศิลปินชื่อดัง ชาวแอนต์เวิร์ป เปิดให้ผู้คนที่หลงไหลในงานศิลปะ สามารถเข้าไปชมกันได้
 • นำท่านถ่ายรูปกับศาลากลางเมือง เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์ที่ผสมผสานสไตล์เฟลมิชเข้ากับอิตาเลียนได้อย่างลงตัว เชิญท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองรอตเตอร์ดัม (ROTTERDAM)เมืองที่ทันสมัยที่สุด ของประเทศเนเธอร์แลนด์ สมัยก่อนเคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่รุ่งเรืองที่สุดในศตวรรษที่ 13 ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังพัฒนาสู่อุตสาหกรรมและการค้าขาย แต่ในปี ค.ศ. 1940 ประเทศเยอรมันได้ทิ้งระเบิดเพื่อทำลายศูนย์กลาง และท่าเรือของเมืองแห่งนี้ลง หลังจากที่ถูกทำลาย เมืองนี้ได้ถูกสร้างใหม่ ทำให้มีตึกรูปร่างแปลกๆ ล้ำสมัยเกิดขึ้นมากมาย และกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองรอตเตอร์ดัมไปเลย ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าโลกในยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ทำให้ที่นี่มีระบบการขนส่งที่ดี ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถบัส รถราง และรถไฟที่ต้องสะอาดและตรงเวลา
 • นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองรอตเตอร์ดัม อาคารศิลปะร่วมสมัยที่สร้างขึ้นนับตั้งแต่ปี 1914 เพื่อใช้เป็นที่ทำการของเมือง ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของรูปปั้นที่ตั้งอยู่ภายในและการจัดแต่งสวนที่สวยงาม
 • นำท่านถ่ายรูปกับ CUBE HOUSES เป็นบ้านทรงลูกบาศก์เอียง 45 องศา ถูกสร้างไว้บนเสาหกเหลี่ยม เป็นรูปร่างที่แปลกตา จุดประสงค์หลักที่สร้างบ้านลักษณะนี้คือเพื่อประหยัดพื้นที่การใช้สอยนั่นเอง จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟต์ (Delft) เมืองที่สวยที่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม, คลอง, จักรยานและเซรามิกส์สีน้ำเงินและสีขาวมีชื่อเสียงระดับโลก
 • นำท่าน ชมเขตเดลฟต์เก่า (De Oude Delft) ที่มีอายุ กว่า 750 ปี ที่เกิดจากการเจาะหรือขุด คลองเก่าแก่ที่สุดของเดลฟต์จนก่อเกิดเป็นชุมชนโดยรอบ ต่อมาให้กลายเป็นต้นแบบในหลายคลองของเมืองอื่น ๆ ใช้เป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลียงชีวิตชาวเมือง เหล่านี้ยังคงความภาคภูมิใจของเดลฟต์ ชมศาลาว่าการเมือง โบสถ์ประจำเมือง พร้อมอิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
 
MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITYหรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY5

อัมสเตอร์ดัม – Keukenhof - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือกระจก - โรงงานเจียรไนเพชร - ดัมสแควร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (LISSE)
 • นำท่านเข้าชม สวนเคอเค่นฮอฟ 2020 (Keukenhof) ซึ่งภายในจะมีดอกไม้นานาชนิดโดยเฉพาะดอกทิวลิป  ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บความสวยงามตามอัธยาศัย เพราะที่นี่ 1 ปีจะเปิดให้เข้าชมเพียง 1 ครั้ง

(เทศกาลทิวลิปเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2020 )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม เมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์
 • นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่และอาคารบ้านเรือนในรูปแบบที่งดงามแปลกตา ท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของกรุงอัมสเตอร์สดัมอย่างแท้จริง จากนั้น
 • นำท่านชมโรงงานเจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านเข้าสู่ จตุรัสดัมสแควร์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งสำคัญ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
MERCURE HOTEL AMSTERDAM  CITYหรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY6

อัมสเตอร์ดัม - ซานส์ สคันส์ - โวเลนดัม - หมู่บ้านกีธูร์น (Unseen)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่หมู่บ้าน ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรือบางครั้งมักถูกเรียกว่า “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี” (The Pearl Of The Zuiderzee) เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่ สีสันสวยงามน่ารัก เต็มไปด้วยร้านรวงน่ารักๆ และเรือสวยๆที่จอดเทียบท่า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือเดินตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนนหมู่บ้านกีธูร์น(Giethoorn)อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ จนได้รับฉายาว่า เวนิส แห่งเนเธอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
DE HARMONIE HOTELGIETHOORN  CONFIRMED 100%

หมายเหตุ : เมืองกีธูร์น เป็นเมืองขนาดเล็กมีที่พักจำกัด และห้องมีขนาดค่อนข้างเล็ก

DAY7

หมู่บ้านกีธูร์น (Unseen) - ล่องเรือ – โคโลญจน์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • **แถมฟรี**  นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.
 • นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์น ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองต้นตำรับน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปะสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำ บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ ด้วยความสวยงามและความยิ่งใหญ่ทำให้มหาวิหารโคโลญจน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี ค.ศ.1996 จากนั้นอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 MARITIM HOTEL COLOGNE หรือระดับเทีบเท่า 4 ดาว

DAY8

โคโลญจน์ - โคเบลนซ์ - นั่งกระเช้า – ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ – โคคเฮม - ปราสาทเอลทซ์ - แฟรงค์เฟิร์ต

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) เป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาล โดยจักรพรรดินีโร หรือที่รู้จักในชื่อ นีโรจอมโหด ซึ่ง มีชื่อเต็มใหม่ ว่า นีโร คลอดิอุส ซีซาร์ ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่โมเซล (Moselle River) และแม่น้ำไรน์ (Rhine River) ซึ่งต่อมาในปี 1992 เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลองครบรอบอายุ 2000 ปีของเมืองอีกด้วยเมืองโคเบลนซ์ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ค่อนข้างโดดเด่น ภายในเมืองนั้นรายล้อมไปด้วยป้อมปราการที่แข็งแกร่ง รวมไปถึงอาคารที่มีความเก่าแก่
 • นำท่านนั่งกระเช้าสู่ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ (Ehrenbreitstein Fortress) ป้อมปราการรูปสามเหลี่ยมที่มีผนังหนากว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นโดยปรัสเซียในต้นศตวรรษที่ 19 ป้อมเอียเรียนบรายทชไตน์ ที่ตั้งอยู่บนภูเขาตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 – 1832 ป้อมปราการถูกใช้รักษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งป้อมปราการที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่งของประเทศ
 • นำท่านชม มุมแห่งเยอรมนี (Deutsches Eck) ชมพระบรมรูปทรงม้าสง่างามของจักรพรรดิวิลเฮล์มที่ 1 ประดิษฐานเมื่อปี ค.ศ. 1897 แต่ถูกทำลายในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แล้วสร้างขึ้นมาใหม่ในปี ค.ศ. 1993
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคคเฮม (Cochem) เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ริมโค้งแม่น้ำ Moselle ในประเทศเยอรมัน มีทัศนียภาพที่งดงามมาก จุดแลนด์มาร์คของเมือง คือ ปราสาทสวยสง่าตั้งตระหง่านบนยอดเขา โดยปราสาทไรช์บวร์กโคคเฮม (Reichsburg Cochem Castle) เป็นปราสาทที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนี่งของเยอรมัน สันนิษฐานว่าเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมากกว่า 1,000 ปี ซึ่งปราสาทแห่งนี้มีบันทึกครั้งแรกในปี 1051 ในครั้งที่ ไรเชสซา เอสโส พี่สาวของราชินีโปแลนด์ได้ยกปราสาทแห่งนี้ให้กับหลาน เฮนรี่ ที่ 1 นำท่านเดินเล่นชมเมืองโคดเฮมย่านเมืองเก่าให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเอลทซ์ (Eltz Castle) เป็นปราสาทตามแบบฉบับยุคกลางที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 70 เมตร เหนือแม่น้ำโมแซล (Moselle River) ตัวปราสาทนั้นมียอดแหลมและประดับด้วยงานไม้แบบทิวดอร์ ภายในได้รับการตกแต่งด้วยชุดของสะสมโบราณ ภาพเขียนและอาวุธ นำท่านเข้าชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทยุคกลาง พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของลุ่มแม่น้ำโมเซล จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำเดินทางเข้าสู่เมือง แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt)เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมัน

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
 THE WESTIN GRAND HOTEL FRANKFURT หรือระดับเทีบเท่า 4 ดาว

DAY9

แฟรงค์เฟิร์ต – บาคาราค -รูเดสไฮม์ - จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง บาคาราค (Bacharach am Rhein) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน) เมืองเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำไรน์ที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดและยังได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งที่ผลิตไวน์ที่ดีที่สุดในเขตลุ่มแม่น้ำไรน์และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) เมืองบาคาราคนี้เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุคกลาง คำว่า Bacharach  มาจากคำว่า แท่นบูชาของ Bacchus ก็คือ เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นของชาวโรมัน เดิมทีเมืองบาคาราค เป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมรอบและมีหอคอยรอบเมืองถึง 16 หอคอยด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันลงเหลือเพียง 5 หอเท่านั้น นำท่านเดินเล่นชมเมืองบาคาราค ที่ยังคงมีโบสถ์ ปราสาท บ้านเรือน สมัยยุคกลางหลงเหลือให้ชม เช่น โบสถ์ St.Werner , หอคอย Markt Tower หรือปราสาท Burg Stahleck ที่อยู่บนเนินเขา ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการเป็น Youth hotel
 • ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อไวน์ของเมือง Bacharach หรือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านถึงเมือง รูเดสไฮม์ อัม ไรน์  (Rudesheim am Rhein) (เป็น 1 ใน 10 หมู่บ้านที่สวยที่สุดในเยอรมัน) เป็นเมืองเก่าเล็กๆ ที่มีประวัติเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำไรน์ ทิวทัศน์เต็มไปด้วยไร่องุ่นนับพันไร่จึงเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาทเก่าแก่อยู่หลายแห่ง บางแห่งอายุนับพันปี นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีบ้านเรือนที่เก่าแก่และธรรมชาติที่สวยงาม
 • นำท่านเดินเล่นถนนที่ดังที่สุดของเมือง ถนน Drosselgasse ยาว 144 เมตร แต่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผ่านชมพิพิธภัณฑ์ไวน์ไรน์ เกา (Rheingau Wine Museum) อันเลื่องชื่อในหมู่คอไวน์ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของการผลิตไวน์ในเมืองรูเดสไฮม์ จากนั้นนำท่านชมอาคารไม้ ที่มีลวดลายสวยงาม และเป็นอาคารไม้เก่าแก่ของเมืองที่สร้าง ขึ้นตั้งแต่สมันศตวรรษที่ 16 ที่เรียกว่า Klun- khardshof ถ่ายภาพกับหอพญาอินทรีย์ (EAGLE TOWER) หอคอยสูงประมาณ 20 เมตรอันเคยเป็นสถานที่ที่เกอเธ่ กวีเอกของเยอรมันมาพักอาศัยช่วงที่เดินทางมาเมืองแห่งนี้ อิรสะให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองแฟรงค์เฟิร์ตนำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg Square) มีอาคาร 9 อาคาร ที่สร้างเป็น Frankfurt City Hall มีอาคารตรงกลางกลายเป็น City Hall และถูกเชื่อมกับอาคารรอบ ๆ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของรัฐบาลท้องถิ่นมามากกว่า 600 ปี ตกแต่งด้วยสไตล์โกธิคสมัยใหม่  ซึ่งอาคารเหล่านี้จะตั้งโดดเด่นเป็นสง่ากลางจัตุรัสที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่า รวมไปถึงร้านอาหาร และร้านค้าต่างๆมากมาย รวมทั้งด้านหน้ายังมี น้ำพุแห่งความยุติธรรม(Fountain of Justice) เป็นเทพธิดาแห่งความยุติธรรมชื่อจัสทิเตีย (Goddess Justitia) ตั้งอยู่กลางจัตรัสที่สวยงาม ให้ได้เก็บภาพความทรงจำอีกด้วย ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างมาก ไม่แปลกที่ จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg Square) จะกลายเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
 • ชม มหาวิหารเซนท์บาร์โทโลมิว (Saint Bartholomew) มหาวิหารที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค และโบสถ์เซนต์พอล (Saint Paul) อนุสรณ์ประวัติศาสตร์ และสัญลักษณ์ทางการเมือง เพราะเคยเป็นที่เลือกตั้งตามระบบรัฐธรรมนูญแห่งแรกของเยอรมัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ

 • 12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน