ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส เยอรมันรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน

รหัสทัวร์ : GRAND BENELUX & BEAUTIFUL VILLAGE
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 27 ก.ย. 62 - 6 ต.ค. 62 115,900 บาท
2 11 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 115,900 บาท
3 18 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 115,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้านสุดสวยของเนเธอร์แลนด์
 • 2
  ชมหมู่บ้าน Colmar / Riguewihr / Equisheim หมู่บ้าน Unseen สวยระดับโลกของฝรั่งเศส
 • 3
  ชมเมือง Bruges / Gent เมืองสวยระดับโลกของประเทศเบลเยี่ยม
 • 4
  ชมหมู่บ้าน Dinant หนึ่งหมู่บ้านสุดสวยของเบลเยี่ยม
 • 5
  ชมประเทศเล็กๆ Luxembourg สุดสวย
 • 6
  ชมเมือง Heidelberg เมืองสุดโรแมนติค
 • 7
  ชมเมือง Strasbourg เมืองหลวงแห่งแคว้นอัลซาส ฝรั่งเศส
 • 8
  ชมหมู่บ้านกังหัน Zaanse Schans
 • 9
  ชมหมู่บ้านชาวประมง Volendam
 • 10
  ชมกรุง Amsterdam เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเนเธอร์แลนด์
 • 11
  ชมกรุง Brussel เมืองหลวงสุดสวยของเบลเยี่ยม
 • 12
  ชมเมือง The Hague
 • 13
  ชมเมือง Cologne / Frankfurt

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 920
DAY2

แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) – ไฮเดลเบิร์ก - สตารสบูร์ก (ฝรั่งเศส) (Unesco)

 • 06.00 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) ตั้งอยู่ในรัฐ Baden-Wurttemburg ทางใต้ของแฟรงค์เฟิร์ตเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสวยงามริมฝั่งแม่น้ำเน็คคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์กตั้งอยู่บนเชิงเขา
 • เข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ( Heidelberg Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเขาแบร์กบาห์น ปราสาทแห่งนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 400 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่เห็นจึงมีหลากหลายตามยุค โดยเริ่มก่อสร้างจากยุคโกธิค ในศตวรรษที่ 12 โดยพระเจ้ารูเพรชท์ที่ 3 ปราสาทได้รับความาเสียหายในปี 1622 ซึ่งอยู่ในช่วงสงคราม30ปีและมาถูกเผาทำลายถึง 2ครั้งในปี 1689และ 1693 ในสงครามกับฝรั่งเศส จึงเหลือตาซากปรักหักพัง และได้การยอมรับว่านี้คือซากปรักหักพังของปราสามที่สวยงามที่สุดในโลก นำท่านชมวิวจากจุดชมวิวบนตัวปราสาท ท่านจะมองเห็นเมืองไฮเดลเบิร์กได้อย่างสวยงาม
 • นำท่านชมเก็บ ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดความจุราว 222,000ลิตร  จากนั้นนำท่านลงสู่ตัวเมืองเก่าของไฮเดลเบิร์ก นำท่านชมสะพานเก่าอัลเทอบรุค  เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเน็คคาร์ ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เมื่อเดินข้ามสะพานไปแล้วมองหันกลับมาท่านจะเห็นปราสาทไฮเดลเบิร์กสีชมพูอมแดงตั้งโดดเด่นเหนือตัวเมืองไฮเดลเบิร์ก
 • นำท่านชมรูปปั้นลิง บนตัวสะพานที่มีความเชื่อว่าหากได้มาสัมผัสรูปปั้นลิงนี้จะได้กลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง
 • นำท่านเดินเข้าสู่จตุรัสมาร์คพลัทซ์  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถไฮลิก ไกสท์เคียร์เค่อ โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็นศิลปะแบบโกธิค จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของฝากมากมายตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนาม La Petite France (ปารีสน้อย)
 • นำท่านชมเขต  La Petite France ภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง มีลักษณะเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอิลล์ทั้งสี่ด้านและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย บริเวณใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des Moulins
 • นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก  อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู หอยเอสคาโก้
HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พัก 2 คืน)

DAY3

สตารส์บูร์ก - เอกิซไฮม์ - กอลมาร์ - ริคเวีย - สตารส์บูร์ก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน เอกิซไฮม์ (Equisheim) (ระยะทาง 85 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 10 นาที) Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส  และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Typical Villageมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ บ้านเรือนเป็นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยในยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศ บ้านเรือนตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) เมืองในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10เมืองโรแมนติคที่สุดในโลกได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอัลซาส  และยังเป็นบ้านเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบเทพีเสรีภาพ เมืองกอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านแบบ Half – Timber และบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง  ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทั่วโลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่
 • นำท่านเดินชมเมืองกอลมาร์เริ่มตั้งแต่ย่าน La Petite Venise และเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลา
 • นำท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส
 • นำท่านเดินชมบ้านเรือนที่อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สำหรับทำไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก นำท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือกนั่งจิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจนเป็นที่พอใจ
 • นำท่านกลับสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่หมู่บ้าน เอกิซไฮม์ (Equisheim) Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Typical Villageมีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ บ้านเรือนเป็นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยในยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศ บ้านเรือนตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส  นำท่านเดินชมบ้านเรือนที่อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สำหรับทำไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก นำท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือกนั่งจิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจนเป็นที่พอใจ
 • ได้เวลานำท่านกลับสู่เมืองสตารส์บูร์ก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    

DAY4

สตารส์บูร์ก - ลักซ์เซมเบิร์ก – ดินงท์(เบลเยี่ยม) (Unseen) - บรัสเซลส์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ประเทศ ลักซ์เซมเบิร์ก (Luxembourg)ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก มีพื้นที่เพียง 2,586 ตร.กม. เป็นประเทศเล็กๆ แต่ติดอันดับความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก และยังเป็นที่ตั้งขององค์การสำคัญๆของ EU อีกด้วย
 • นำท่านสู่เมืองลักซ์เซมเบิร์กย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของ บ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้ง สินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางข้ามประเทศสู่เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน
 • นำท่านนั่ง cable car ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี คศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่ววงสงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี คศ.1821
 • นำท่านกลับลงสู่ด้านล่างนำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์

** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิศัยหรือว่า cable car ปิดไม่ให้บริการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ**

 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรป และเป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูหอยแมลงภู่อบ
 PULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

บรัสเซลส์ - เกนต์ (Unesco) –บรูจน์ (Unesco)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม กรุงบรัสเซลส์ นครหลวงที่งดงามแห่งหนึ่งในยุโรป
 • ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบกอธิค และนีโอกอธิค
 • นำท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959
 • ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม
 • ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต
 • ชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์
 • อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ช็อคโกแลตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านสู่เมือง เกนต์ (Ghent) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม นำท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์ย่านจตุรัสใจกลางเมืองเป้นที่ตั้งของโบสถ์  St Bavo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนานมากครับ โดยพื้นที่เดิมตรงนี้นั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วย
 • ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟด้านหน้าร้านกาแฟเทห์ที่น่ารักมากมาก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจน์ (Bruges) (เป็นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และยังติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก)เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (Unesco) และเคยเป็นเมืองหลวงของแค้วนเฟลนเดอร์ เมืองที่คูคลองล้อมรอบเมือง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ARAGON  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

บรูจน์ –ล่องเรือชมเมือง – กรุงเฮก (เนเธอร์แลนด์) – อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรูจน์ ที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้นักท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสามรถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมาย
 • แถมฟรี นำท่านนั่งเรือชมวิวเมืองบรูจน์ ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเมืองผ่านการนั่งเรือ ซึ่งเรือจะนำท่านลัดเลาะคลองต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • เดินทางสู่ กรุงเฮก  (The Hague) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็น เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจาก กรุงอัมเตอร์ดัม และเมืองท่าเรือรอตเตอร์ดัม
 • ผ่านชมและแวะถ่ายรูอาคารรัฐสภาของเนเธอร์แลนด์ และศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) อันโด่งดัง กับคนไทยในคดีเขาพระวิหาร
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองเศรษฐกิจและเมืองท่าสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY7

หมู่บ้านกังหัน ซานส์ สคันส์ - หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียรไนเพชร - จตุรัสดัมสแควร์ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่หมู่บ้าน ซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) หมู่บ้านอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิม ซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง นำท่านชมพิพิธภัณฑ์โรงงานรองเท้าไม้ ท่านจะได้ชมการสาธิตการทำรองเท้าไม้ และให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโวเลนดัม (Volendam) หรือบางครั้งมักถูกเรียกว่า “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี” (The Pearl Of The Zuiderzee) เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านเดินชมบ้านเรือนเก่าแก่ สีสันสวยงามน่ารัก เต็มไปด้วยร้านรวงน่ารักๆ และเรือสวยๆที่จอดเทียบท่า อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหรือเดินตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม
 • นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่และอาคารบ้านเรือนในรูปแบบที่งดงามแปลกตา ท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของกรุงอัมสเตอรร์ดัมอย่างแท้จริง
 • จากนั้นนำท่านชมโรงงานเจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านเข้าสู่จตุรัสดัมสแควส์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งสำคัญและยังติดกับย่าน เรดไรท์ หรือย่านโคมแดง ของกรุงอัมสเตอร์ดัม อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีธูร์น(หมู่บ้านไร้ถนน) – ล่องเรือชมหมู่บ้าน - โคโลญจน์ (เยอรมัน)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนน หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ทัวร์ไทยไปน้อยมาก)อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ จนได้รับฉายาว่า เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์

แถมฟรี!!! นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

 • นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์น ตามอัธยาศัย   นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามบ้านเรือน คูคลอง หรือท่านจะเลือกเช่าเรือพาย พายไปตามลำคลองของหมู่บ้านกีธูร์น ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูปลาเทราซ์

 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่  เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน เมืองต้นตำรับน้ำหอมโอเดโคโลญจน์ 4711

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 
NH COLLECTION COLOGNE MEDIAPARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองโคโลญจน์ เป็นเมืองที่จัดงานแฟร์สำคัญของยุโรป หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองข้างเคียง

DAY9

โคโลญจน์ – มหาวิหารโคโลญจน์ (Unesco) - แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปะสไตล์โกธิค
 • ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำ บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ ด้วยความสวยงามและความยิ่งใหญ่ทำให้มหาวิหารโคโลญจน์ ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ ปี  ค.ศ.1996 (Unesco) จากนั้นอิสระกับการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
 • เดินทางเข้าสู่เมือง แฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt)เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านชมย่านโรเมอร์ จตุรัสเมืองที่เก่าแก่ของแฟรงค์เฟิร์ต ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและศิลปกรรมไว้อย่างดี
 • อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองเมืองช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง Rimowa,Samsonite, สินค้าแบรนด์เนมหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน