ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ Bรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ B

รหัสทัวร์ : WONDERFUL TOWN & FLOWERS 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 12 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62 106,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมงานเทศกาล Keukenhof เทศกาลสวนทิวลิปที่สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
 • 2
  ชมหมู่บ้านไร้ถนน Giethoorn หมู่บ้านสุดสวยของเนเธอร์แลนด์
 • 3
  ชมหมู่บ้าน Colmar/ Riquewihr /Ribeauville /Equisheim หมุ่บ้านสวยระดับโลกของฝรั่งเศส
 • 4
  ชมเมือง Bruges / Gent เมืองสวยระดับโลกของประเทศเบลเยี่ยม
 • 5
  ชมหมู่บ้าน Dinant หนึ่งหมู่บ้านสุดสวยของเบลเยี่ยม
 • 6
  ชมประเทศเล็กๆ Luxembourg สุดสวย
 • 7
  ชมเมือง The Hague/ Amsterdam / Brussels / Strasbourg
 • 8
  ชมเมือง Cologne / Frankfurt

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์เบเนลักซ์
ทัวร์เยอรมัน  ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริก - เอกิซไฮม์ (ฝรั่งเศส) (Unseen) – กอลมาร์ - สตารสบูร์ก

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่หมู่บ้าน เอกิซไฮม์ (Equisheim) Les Plus Beaux Village de France เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศฝรั่งเศส และได้ขึ้นชื่อว่าเป็น Typical Village มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตไวน์ บ้านเรือนเป็นแบบกึ่งไม่กึงปูนแบบสมัยในยุคกลางกว่า 70 หลัง พื้นที่กว่า 600 ไร่ ให้ท่านเดินชื่นชมบรรยากาศบ้านเรือนตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กอลมาร์ (COLMAR) เมืองในแคว้นอัลซาส ประเทศฝรั่งเศส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส (เมืองที่ถูกจัดอันดับ 1ใน 10 เมืองโรแมนติคที่สุดในโลก) ได้รับการขนานนามว่าเวนิสน้อย (LA PETITE VENISE) ตั้งอยู่บนเส้นทางไวน์ของอัลซาส  และยังเป็นบ้านเกิดของศิลปิน เฟรดเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบเทพีเสรีภาพ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมืองกอลมาร์ ที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองมีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ที่อยู่อาศัยเหมือนในยุคกลาง  ด้วยบรรยากาศที่สวยงามตัดกับบ้านเรือนสีสันสดใสจึงเป็นเมืองที่คู่รักจากทั่วโลกเดินทางมาฮันนีมูนที่นี่  จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง สตราสบูร์ก (Strasbourg) เป็นเมืองแห่งความโรแมนติค และเมืองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace)ประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีความสวยงามเมืองหนึ่งของยุโรป ซึ่งเมื่อท่านเดินทางมาแถบลุ่มแม่น้ำไรน์ไม่ควรพลาดเด็ดขนาด เมืองขนาดกลางแห่งนี้มีย่านเมืองเก่าทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันในนาม la Petite France (ปารีสน้อย)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู หอยเอสคาโก้
HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พัก 2 คืน)

DAY3

สตราส์บูร์ก - ริโบวิลล์ (Unseen) - ริคเวีย(Unseen) - สตราส์บูร์ก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน ริโบวิลล์ (Ribeauville) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในแคว้นอัลซาส มีชื่อเสียงและโด่งดังจากทัศนียภาพ อาคารบ้านเรือนสีสัน แบบในยุคกลางตามแบบแคว้นอัลซาส รายล้อมไปด้วยด้วยไร่องุ่น
 • นำท่านสู่เมือง ริคเวีย (Riquewihr) เมืองที่ติดกับเมืองกอลมาร์ เป็นแหล่งปลูกไวน์ชั้นเลิศของแคว้นอาลซาส และเป็นหนึ่งใน Les Plus Beaux Village de France หรือหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส  และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย นำท่านเดินชมบ้านเรือนที่อยู่ในหุบเขา ล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่นที่ไว้สำหรับทำไวน์ โดยเฉพาะช่วงเดือน  เม.ย – พ.ย. จะเห็นต้นองุ่นที่ถูกปลูกสวยงามยิ่งนัก
 • นำท่านเดินเล่นชมเมือง ริคเวีย ท่านจะได้พบกับร้านเรือนที่มีสีสันสวยงามล้อมรอบไปด้วยไร่องุ่น มีตรอกซอกซอยร้านค้า ร้านไวน์ ร้านกาแฟ ให้ท่านเลือกนั่งจิ๊บไวน์หรือกาแฟ หรือเลือกซื้อไวน์ที่มีชื่อเสียง อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปจนเป็นที่พอใจ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง สตราส์บูร์ก
 • นำท่านชมเขต  la Petite France ภูมิทัศน์สวยงามด้วยบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งสองแม่น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมือง มีลักษณะเป็นพื้นที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอิลล์ทั้งสี่ด้านและมีเส้นทางคูคลองเชื่อมต่อกันไปมากมาย บริเวณใกล้เคียงเป็นเกาะที่มีสะพานหลายแห่งเป็นตัวเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมือง ภายในย่านนี้มีลักษณะเป็นตรอกซอกซอย พื้นถนนปูลาดด้วยหินกรวด เรียงรายด้วยบ้านไม้โบราณสไตล์อัลซาสที่สวยงามซึ่งทอดตัวเป็นภาพเงาสะท้อนในคลองตลอดถนน Rue des Moulins
 • นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารนอร์ทเทอดาม ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิหารที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปและมียอดโดมสูงที่สุดในยุโรปตะวันตก  อีกด้วยออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค สร้างด้วยหินทรายสีชมพูทั้งหลังโดยสร้างขึ้นในช่วงกลางถึงปลายศตวรรษที่ 12 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 260 ปีตัววิหารมีการรวบรวมรูปแบบการก่อสร้างที่งดงามหลายส่วนรวมถึงรูปแกะสลักต่างๆ ช่วงยุคกลาง จากนั้นอิสระถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 HILTON STRASBOURG  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว    

DAY4

สตารส์บูร์ก - ลักซ์เซมเบิร์ก – ดินงท์(เบลเยี่ยม) (Unseen) - บรัสเซลส์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ประเทศ ลักซ์เซมเบิร์ก (Luxembourg)ถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่ง ของโลก มีพื้นที่เพียง 2,586 ตร.กม. เป็นประเทศเล็กๆ แต่ติดอันดับความร่ำรวยอันดับต้นๆของโลก และยังเป็นที่ตั้งขององค์การสำคัญๆของ EU อีกด้วย
 • นำท่านสู่เมืองลักซ์เซมเบิร์กย่านเมืองเก่า ชมวิวทิวทัศน์ของ บ้านเมืองที่ตั้งเรียงรายอยู่บนแนวหุบเขาโดยมีสะพานโค้งแบบโรมันทอดข้ามระหว่างหุบเขาดูงดงามยิ่งนัก แล้วเดินเล่นช้อปปิ้ง สินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางข้ามประเทศสู่เมือง ดินองท์ (Dinant) ประเทศเบลเยี่ยม (Unseen) เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในจังหวัดนามูร์ (Namur) ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยี่ยม โดยตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำมิวส์ (Meuse River) ที่ขนาบข้างไปกับแม่น้ำและแนวผาสูงชัน
 • นำท่านนั่ง cable car ขึ้นชมวิวเมืองดินองท์ บนป้อมปราการ Dinant Citadel ป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี คศ.1530 แต่ถูกทำลายในช่ววงสงครามฝรั่งเศส และมีการซ่อมแซมในปี คศ.1821
 • นำท่านกลับลงสู่ด้านล่างนำท่านเดินเล่นชมเมืองดินองท์

** หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิศัยหรือว่า cable car ปิดไม่ให้บริการทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการ**

 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงประเทศเบลเยี่ยม และประชาคมร่วมยุโรป และเป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญมากมายหลายองค์กร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูหอยแมลงภู่อบ
 PULLMAN BRUSSELS CENTRE MIDI  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

บรัสเซลส์ - เกนต์ (Unesco) –บรูจน์ (Unesco)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม กรุงบรัสเซลส์ นครหลวงที่งดงามแห่งหนึ่งในยุโรป
 • ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าสถาปัตยกรรมผสมระหว่างแบบกอธิค และนีโอกอธิค
 • นำท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเมี่ยม ประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959
 • ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม
 • ชมจัตุรัสแกรนด์เพลซ ใจกลางเมือง ประทับใจกับหมู่ตึกต่างๆอาทิ ศาลาว่าการเมือง หมู่ตึกกริลเฮาส์ ซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์กษัตริย์เบลเยี่ยม และเป็นตลาดนัดจุดรวมการแลกเปลี่ยนสินค้าในอดีต
 • ชม แมนาคินพิส อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลล์
 • อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ช็อคโกแลตผ้าลายลูกไม้ เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋า ฯลฯ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านสู่เมือง เกนต์ (Ghent) เป็นเมืองที่สวยอันดับ 3 ของเบลเยี่ยม เมืองเล็กที่น่ารักแห่งเบลเยี่ยม นำท่านชมเขตเมืองเก่าแห่งเกนต์ย่านจตุรัสใจกลางเมืองเป้นที่ตั้งของโบสถ์  St Bavo’s Cathedral โบสถ์แห่งนี้มีความเป็นมายาวนานมากครับ โดยพื้นที่เดิมตรงนี้นั้นเคยเป็น Chapel มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 942 และต่อมาก็ได้มีการสร้างอาคารที่ใหญ่ขึ้น ในช่วงศตวรรษที่ 14-16 และเป็นโบสถ์แบบโกธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก (Unesco) อีกด้วย
 • ให้ท่านอิสระถ่ายรูปหรืออาจจะเลือกเดินเล่นชมร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย หรือนั่งจิบกาแฟด้านหน้าร้านกาแฟเทห์ที่น่ารักมากมาก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจน์ (Bruges) (เป็นเมืองที่สวยอันดับ 1 ของประเทศเบลเยี่ยม และยังติดอันดับต้นๆเมืองสวยที่สุดโลก)เมืองเล็กๆทางตะวันตกของเบลเยียม ที่ยังคงอนุรักษ์ เมืองในสมัยโบราณ อายุกว่า 500 ปี และได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (Unesco) และเคยเป็นเมืองหลวงของแค้วนเฟลนเดอร์ เมืองที่คูคลองล้อมรอบเมือง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ARAGON  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

บรูจน์ –ล่องเรือชมเมือง – กรุงเฮก (เนเธอร์แลนด์) – อัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ชมศาลาว่าการกลางเมือง ในสไตล์แบบโกธิค หอระฆังแห่งบรูจน์ ที่มีบันไดกว่า 300 ขั้น ให้นักท่องเที่ยว ลองเดินขึ้นทดสอบความ แข็งแรงและสามรถชมทัศนียภาพของเมืองที่สวยงามได้อย่างรอบทิศทาง จตุรัสมาร์ก หรือตลาดประจำเมือง ที่รายล้อมด้วยอาคารอันสวยงามของศิลปกรรมในยุคต่างๆที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวกัน อิสระเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมาย
 • แถมฟรี นำท่านนั่งเรือชมวิวเมืองบรูจน์ ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเมืองผ่านการนั่งเรือ ซึ่งเรือจะนำท่านลัดเลาะคลองต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • เดินทางสู่ กรุงเฮก  (The Hague) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ และเป็น เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศเนเธอแลนด์ รองจาก กรุงอัมเตอร์ดัม และเมืองท่าเรือรอตเตอร์ดัม
 • ผ่านชมและแวะถ่ายรูอาคารรัฐสภาของเนเธอร์แลนด์ และศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) อันโด่งดัง กับคนไทยในคดีเขาพระวิหาร
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองเศรษฐกิจและเมืองท่าสำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY7

อัมสเตอร์ดัม - ลิซเซ่ - สวนเคอเค่นฮอฟชมดอกทิวลิป ( KEUKENHOF) - อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียรไนเพชร - จตุรัสดัมสแควร์ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่
 • เข้าสู่ สวนเคอเค่นฮอฟ 2019 (Keukenhof) ซึ่งภายในจะมีดอกไม้นานาชนิดโดยเฉพาะดอกทิวลิป  ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บความสวยงามตามอัธยาศัย เพราะที่นี่ 1 ปีจะเปิดให้เข้าชมเพียง 1 ครั้ง

(เทศกาลทิวลิปเปิดให้ชมตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 20 พฤษภาคม ของทุกปี )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม
 • นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่และอาคารบ้านเรือนในรูปแบบที่งดงามแปลกตา ท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของกรุงอัมสเตอรร์ดัมอย่างแท้จริง
 • จากนั้นนำท่านชมโรงงานเจียรไนเพชร ที่มีชื่อเสียงและฝีมือดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านเข้าสู่จตุรัสดัมสแควส์ ย่านใจกลางเมืองช้อปปิ้งสำคัญและยังติดกับย่าน เรดไรท์ หรือย่านโคมแดง ของกรุงอัมสเตอร์ดัม อิสระให้ท่านช้อปปิ้งหรือเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE HOTEL AMSTERDAM CITY หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น (หมู่บ้านไร้ถนน) – ล่องเรือชมหมู่บ้าน - ดุสเซลดอร์ฟ (เยอรมัน)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนน หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (ทัวร์ไทยไปน้อยมาก)อยู่ในจังหวัดโอเวอร์เอเซิล (Overijssel) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือ เรือ จนได้รับฉายาว่า เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์

แถมฟรี!!! นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของหมู่บ้านกีธูร์น ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ดุสเซลดอร์ฟ (Dusseldorf) เมืองหลวงของแคว้นรัฐนอร์ดไรน์ – เวสท์ฟาเลิน รัฐที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน ริมแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองธุรกิจที่สำคัญของประเทศ

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
RENAISSANCE HOTEL DUSSELDORF  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองดุสเซลดอร์ฟ เป็นเมืองที่จัดงานแฟร์สำคัญของยุโรป หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองข้างเคียง

DAY9

ดุสเซลดอร์ฟ - โคโลญจน์ - แฟรงก์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้ง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่  เมืองโคโลญจน์  เมืองต้นตำรับน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารโคโลญจน์ ในศิลปะสไตล์โกธิค ชมโดมที่สูงที่สุดในโลก ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำ บรรจุอัฐิของกษัตริย์ ที่เดินทางตามดวงดาว มาคารวะพระเยซูในคืนประสูติ อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยย่านการค้ารอบๆโบสถ์
 • เดินทางเข้าสู่เมือง แฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt)เมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญของเยอรมัน
 • นำชมย่านโรเมอร์ จตุรัสเมืองที่เก่าแก่ของแฟรงก์เฟิร์ต ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและศิลปกรรมไว้อย่างดี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองเมืองช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ เช่น กระเป๋าเดินทาง Rimowa,Samsonite, สินค้าแบรนด์เนมหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 12.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน