ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Beautiful Switzerlandรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Beautiful Switzerland

รหัสทัวร์ : Beautiful Switzerland
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 2 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 119,900 บาท
2 16 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 119,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • 2
  ชมยอดเขา JUNGFRAU ยอดเขาที่ถูกเรียกว่า TOP OF EUROPE
 • 3
  ชมยอดเขา RIGI ยอดเขาสุดสวย ฉายา ราชินีแห่งขุนเขา
 • 4
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ โรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
 • 5
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้ำใสจนเห็นพื้นด้านล่าง UNSEEN
 • 6
  หมู่บ้าน STEIN AM RHEIN หมู่บ้านที่บรรดาตึกถูกอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสวยงาม
 • 7
  หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN หมู่บ้านกลางหุบเขา น่ารักๆ เงียบสงบ
 • 8
  ชมกรุง BERN เมืองหลวงสุดสวยมรดกโลก
 • 9
  น้ำตก RHEIN FALLS น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • 10
  ชมเมือง ZUG เมืองสุดสวยริมทะเลสาบ
 • 11
  ชมเมือง GENEVA / LAUSANNE / MONTREAUX เมืองสวยริมทะเลสาบเจนีวา
 • 12
  ชมเมือง INTERLAKEN / LUCERN เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
 • 13
  ชม ปราสาทซิลยอง อายุกว่า 800 ปี

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค - สไตน์ อัม ไรน์ (Unseen) - น้ำตกไรน์ - แถมฟรี ล่องเรือชมน้ำตกไรน์ - กรุงเบิร์น

 • 01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นําท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน สไตน์อัมไรน์ (Stein am Rhein) เมืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เมืองชไตน์อัมไรน์ ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะเมืองที่มีการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดีเมืองนี้มีประชากรเพียง 3,110 คน มีพื้นที่เพียง 6.06 ตารางกิโลเมตรเป็นมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณโดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูน เปียก fresco บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ได้รับการยอมว่าเป็นหมู่ในตึกแถวที่สวยงามที่สุดในโลก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซ่น
 • นำท่านชม น้ำตกไรน์  (Rhien Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬิกาประจำเมือง
 • แวะชมบ่อหมีหมีสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BRISTOL HOTEL  BERN หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

DAY3

เจนีวา - โลซานน์ - เวเว่ - มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลยอง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เจนีวา (GENEVA)
 • นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก (WTO)
 • นำท่านชมน้ำพุเจทโด  (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬิกาดอกไม้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินสู่เมือง โลซานน์  (LAUSANNE) ตามเส้นทางแสนสวยที่มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ภูเขา เนินเขาสลับกันสู่เมืองโลซานน์ เมืองตาก อากาศที่สำคัญของสวิส เมืองทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว์ ขอเชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนสวยริม ทะเลสาบเลอมังค์ ระหว่างทางผ่านเมืองเวเว่ เมืองที่ ชาลี แชปปลิ้น อดีตตลกเอกของโลก รักและหลงใหลบั้นในปลายของชีวิตรวม 25 ปี
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาไทย ณ เมืองโลซานน์ โดยเมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๐๐๙ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิด  ศาลาไทย ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ศาลาไทย แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะเดอน็องตู (Denantou) เขตอชชี่ (Ouchy) เมืองโลซานน์ สมาพันธรัฐสวิส ที่สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญในปี ๒๕๔๙ สองวาระ คือ วโรกาสที่พระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ พรรษา และการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิสครบ ๗๕ ปี
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เวเว่ ( Vevey) เมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริษัทเนสต์เล่ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอาหารที่สำคัญเมืองนี้ยังเป็นเมืองที่นักแสดงตลกชื่อก้องโลก “Charlie Chaplin” เคยใช้ชีวิตในช่วง 25 ปีสุดท้ายและเสียชีวิตที่นี่
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯเลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมากท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทางออกเดิน
 • นำถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ROYAL PLAZA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

  ** หมายเหตุ : โรงแรมมองเทรอซ์ มีค่อนข้างจำกัดหากเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ นอนเมืองใกล้เคียง

DAY4

มองเทรอซ์ - ท๊าช - เซอร์แมท - นั่งรถไฟสู่สถานีกอร์นเนอร์แกท – แมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำทุกท่านสู่เมืองท๊าช (Tasch) เพื่อเปลี่ยนเป็นรถไฟ
 • เดินทางสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT)  หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • เดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท
 • นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
 • เวลานำท่านเดินทางกลับสุ่เมืองเซอร์แมท
 • ระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rotenboden นำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ บนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้  ( ทะเลสาบจะเป็นน้ำ ช่วง มิ.ย.- พ.ย. ส่วนฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็ง)
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง เซอร์แมท อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
AMBASSADOR ZERMATT  HOTEL หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY5

เซอร์แมท - ท๊าซ - ทะเลสาบบลูซี - อินเทอร์ลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำทุกท่านสู่เมืองท๊าช (Tasch)
 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ขึ้นชื่อว่า Blausee Blue Trout  โดยยังเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับทะเลสาบที่มีความสวยงามแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเพื่อกลับสู่เมืองอินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองอินเทอร์ลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY6

อินเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - เลาเทอบรุนเน่น – อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำคณะออกเดินทางสู่เมือง กรินเดลวาลด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร
 • นำคณะลงรถไฟ  สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001
 • อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่าน
 • ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์

 • นำท่านลงจากยอดเขา นำท่านเดินทางสู่เมือง เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)
 • นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง อินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  สวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้อกโกแลตฟองดูว์  

 METROPOL HOTEL INTERLAKEN หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

หมายเหตุ : เมืองอินเทอร์ลาเก้น มักมีการจัดงานอยู่บ่อยๆทำให้ห้องพักมักเต็ม หากห้องพักเต็ม ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ไปพัก ณ เมืองใกล้เคียง

DAY7

อินเทอร์ลาเก้น - ลูเซิร์น - วิทซ์เนา - ยอดเขาริกิ – ซุก - ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองลูเซิร์น
 • นำท่านเรือโบราณ (สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า) เรือล่องทะเลสาบชมความงามของสถาปัตยกรรมบ้าน เรือนแบบชาเล่ต์สไตล์ ตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งของทะเลสาบสี่พันธรัฐ จุดกำเนิดของสมาพันธรัฐสวิสที่เก่าแก่ที่สุด ก่อให้เกิดตำนานของวีรบุรุษ วิลเลียมเทล
 • จากนั้นเรือเทียบท่าที่หมู่บ้านวิทซ์เนา ( Vitznau )
 • จากนั้นนั่งรถไฟไต่เขา Rigi ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นี้ มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา
 • ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug  อิสระทุกท่านถ่ายรูป ชมวิวตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา
 • เดินทางสู่เมือง ซุก (ZUG) เมืองที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้วเมืองนี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ำจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลก และเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แถมยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดของโลกอีกด้วย
 • นำท่านถ่ายรูปกับหอนาฬิกา CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย  นำท่านชมโบสถ์ประจำเมือง St. Oswald’s church เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคสร้างขึ้นเมื่อปี 1478 ประตูเข้าโบสถ์มีสองบาน มีรูปสลักของพระแม่มารีอุ้มเด็กอยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วย St. Anne และผู้อุปถัมภ์
 • อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ชื่อว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทั้ง สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นหรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกช้อปปิ้ง นาฬิกา ช้อกโกแลต ของที่ระลึก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

สนามบินซูริค - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 971
DAY9

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน