ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล (ฤดูหนาว)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล (ฤดูหนาว)

รหัสทัวร์ : FROZEN BAIKAL LAKE 6 DAYS (S7)
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 9 ก.พ. 67 - 14 ก.พ. 67 109,900 บาท
2 23 ก.พ. 67 - 28 ก.พ. 67 109,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชม ทะเลสาบไบคาล เป็นน้ำแข็ง ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าลึกและเก่าแก่ที่สุดในโลก
 • 2
  สนุกสนาน นั่งเรือ HOOVRCRAFT ซึ่งเป็นเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ชมวิวทะเลสาบ 1 ชั่วโมง
 • 3
  นั่งรถ MILITARY VAN ตู้ทหาร สุดเท่ ชมทะเลสาบไบคาล
 • 4
  สนุกสนานกับกิจกรรม ขับ Snow Mobile
 • 5
  สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (Dog Sledges)
 • 6
  ชม เกาะโอลคอร์น (Olkhon Island) เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล
 • 7
  ชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ (Taltsy Museum)
 • 8
  ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal museum) ชม แมวน้ำไบคาล
 • 9
  ชม โบสถ์คาซาน (Kazan Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนอิรคุตสก์
 • 10
  ช้อปปิ้งถนน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter)

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ไบคาล
ทัวร์รัสเซีย ไบคาล ฤดูหนาว

FROZEN BAIKAL LAKE 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน S7

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์

 • 08.30 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน S7 AIRLINE พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 11.25 น.  ออกเดินทางบินตรงสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย เที่ยวบินที่ 6382
 • 19.25 น.  เดินทางถึง เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก

HOTEL IRKUTSK CITY CENTER หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY2

อิรคุตสก์ - ลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์ทอล์ทซี่ - ตลาดลิสต์เวียนก้า - สุนัขลากเลื่อน - SNOW MOBILE - นั่งเรือ HOVERCRAFT - พิพิธภัณฑ์ไบคาล - อิรคุตสก์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ ลิสต์เวียนก้า (Listvyanka) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1ชม. 15 นาที ) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ภายในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ มีกระท่อมไม้สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียที่สวยงามมีสีสันสดใส
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ (Taltsy Museum) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่กลางแจ้ง มีเนื้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน มีโบสถ์ไม้ บ้าน ฟาร์ม และอื่นๆ ของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่รอบทะเลสาบ บ้านที่นำมาจัดแสดงได้ถูกย้ายมาจากหมู่บ้านดั้งเดิมในที่ต่างๆ หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนพลังน้ำในทะเลสาบไบคาล ทำให้น้ำท่วมชุมชนบางจุด จึงได้ย้ายบ้านเก่าที่มีคุณค่า และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรียน นำมาจัดแสดงไว้ในที่เดียวกัน                                                                                                    Baikal in Winter 2022
 • จากนั้นนำท่านนั่งเรือ HOVERCRAFT (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อออกไปชมวิวในทะเลสาบไบคาล จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร                                                                                                                  Baikal Tour by hovercraft – Travel Russia Guide

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม นำท่านสนุกสนานกับการนั่งสุนัขลากเลื่อน (Dog Sledges) โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการเลื่อนไปบนผิวหิมะอย่างสนุกสนาน มีสุนักฮักซกี้สายพันธุ์เคมชัทก้า ฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์ท้องถิ่นที่แสนทรหด นำท่านวิ่งฉิวโลดแล่นสนุกสนาน ( ใช้เวลาประมาณ 15 -20 นาที)                                                                                                                                Dog sledding on Lake Baikal, wild and fun Siberian experience
 • จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการขับรถ Snow Mobile ตะลุยหิมะ ( ใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาที)Snowmobile Tour of Lake Baikal in Siberia, Russia
 • นำท่านชม ตลาดลิสต์เวียนก้า (Fish Market) ที่เติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียที่เข้ามาตั้งรกรากบริเวณปากแม่นํ้าอังการ่าสัมผัสปลาและสินค้าแปรรูปสัตว์นํ้าที่ได้จากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูลรมควัน ปลาโอมูลแดดเดียว และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย
 • จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal museum) ซึ่งจำลองการดำน้ำลึกเสมือนจริง ที่ระดับความลึก 1,637 เมตรของทะเลสาบไบคาล สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่งมีการจัดแสดงซากสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น แมวน้ำไบคาล เป็นแมวน้ำสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก ซึ่งเป็นแมวน้ำที่ปรับสภาพให้เข้ากับน้ำจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมุล ปลาประจำถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบแห่งนี้เท่านั้น                                                            Short tour to Lake Baikal | BaikalNova

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

HOTEL IRKUTSK CITY CENTER หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

( กรุณาจัดกระเป๋า Overninght Bag สำหรับค้างคืนบนเกาะโอลคอร์น  2 คืน )

DAY3

อิรคุตสก์ - นั่งUAZ Military Car - ทะลสาบไบคาล - เกาะโอลคอร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เกาะโอลคอร์น (Olkhon Island) (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางถึง ท่าเรือประจำหมู่บ้าน Sakhiurta จากนั้นนำท่านเปิด ประสบการณ์บนทะเลสาบน้ำแข็งโดยการนั่งรถจิ๊บทหาร หรือเรียกว่า UAZ Military Car ซึ่งมีสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ำแข็งของทะเลสาบไบคาลได้ เพื่อข้ามไปยังเกาะโอลคอร์น พาท่านเดินทางผ่านพื้นผิวของทะเลสาบไบคาลที่ได้กลายเป็นน้ำแข็งหนาวมากกว่า 2 เมตร (นั่งคันละ 6- 8 ท่าน)                        Lake Baikal, Siberia, Russia. | Marie-Laure Even | Flickr

*** ในกรณีที่น้ำแข็งยังไม่แข็งตัวเต็มที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเป็นเรือ HOVERCRAFT แทน***

 • ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal) ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป็นทะเลสาบน้ำจืด ที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้านปีที่แล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ 31,722 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,826,250 ไร่ และมีปริมาตร 23,615 ลูกบาศก์กิโลเมตร
 • จากนั้นเดินทางเข้าสู่เกาะโอลคอร์น (Olkhon Island)เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล ซึ่งเกาะนี้ล้อมรอบด้วยทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบสีฟ้าคราม แต่ในหน้าหนาวกลับกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งท่านสามารถเดินเล่นบนน้ำแข็งได้เลยโดยทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก
 • นำท่านออกเดินทางไปยังเกาะโอกอย (Ogoy Island) ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเกาะโอลคอน ระหว่างทางพาท่านแวะตามจุดที่เป็นถ้ำน้ำแข็งต่าง ๆ เกาะโอกอยนี้มีสถูปพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่ด้านบนยอดเนินของเกาะ โดยภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและรูปปั้นทองแดงดาร์กินีโทรมานักโมเชื่อกันว่าเป็นสัญลักษณ์ของมารดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตามความเชื่อทิเบต โดยท่านสามารถกระทำทักษิณาวรรตหรือเดินเวียนด้านขวาเพื่อบูชาเป็นสิริมงคล  นำท่านชม เขาสามหมวก ทะเลสาบรูปหัวใจ Cape Dragon Island Ogoy  หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเกาะแห่งนี้ Cape Dragon Island Ogoy, Russian Federation
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านคูซีร์ (KHUZHIR)
 • ท่านชมถ้ำแห่งแหลมเบอร์คาน Burkhan Cape หรือ หินแห่งจิตวิญญาณ (Shaman Rock) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะแห่งนี้ที่นักท่องเที่ยวทุกคนห้ามพลาด เพราะสถานที่แห่ง นี้เป็น 1 ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 9 แห่งของเอเชีย โดยเชื่อกันว่า เทนกรีอิ Tengrii ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เข้มแข็งที่สุดในบรรดาหมู่เทพเจ้าทั้งหลายได้เลือกสถานที่แห่งเป็นวัง ซึ่งคนท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ บุคคลใดไปทำสิ่งมิดีมิร้ายมาบนเนินหินแห่งนี้ หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่คอยคุ้มครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจากการออกเรือ นำท่านชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดิน ณ เกาะโอลคอร์นแห่งนี้Shaman Stone @ Olkhon Island, Lake Baikal, Russia | It's not… | Flickr

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พักแบบบุฟเฟ่ต์

VILLA MARINA  HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

เกาะโอลคอร์น - เที่ยวชมทะเลสาบไบคาล - แหลมโคบอย

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวในทะเลสาบไบคาลและเกาะโอลคอร์น โดยเริ่มจากการนั่งรถจิ๊บทหารหรือรถจิ๊บโดยคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง เพื่อออกตามหาสิ่งมหัศจรรย์ที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาทะเลสาบไบคาลแล้วอยากเห็นที่สุดก็คือ Blue Ice  ซึ่งเป็นรักษาของแผ่นน้ำแข็งในทะเลสาบมีสีเขียวฟ้า มีลวดลายสวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  ตรงไหนสวยจอดถ่ายตรงนั้น ไม่เร่งรีบ    Premium Photo | Ogoy island on winter baikal lake with transparent cracked blue ice. baikal, siberia, russia. beautiful winter landscape at sunset.

รับประทานอาหารกลางวันแบบ ปิกนิค กับเมนูท้องถิ่นซุปปลาโอมุล + แชมเปญ

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตอนเหนือของเกาะเที่ยวชมความงามของมุมต่างๆของทะเลสาบไบคาล
 • แวะถ่ายรูปกับหินสามพี่น้อง (3 BROTHERS) ที่เป็นเนินเขาสามก้อน เรียงกัน
 • จากนั้นชม แหลมโคลบอย (Cape Khoboy) ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกลที่ บัดนี้ได้ถูกโอบล้อมด้วยปุยหิมะขาวโพลน เบื้องล่างเป็นทะเลสาบ น้ำแข็งสีน้ำเงินเข้มตัดกับฟ้าใสของก้อนน้ำแข็ง    Baikal Lake (AP) | Special Information | Russia | Geography im Austria-Forum
 • นำท่านถ่ายรูปตามจุดที่น่าสนใจต่างๆ นอนเกือกกลิ้งกับทะเลสาบน้ำแข็ง จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พักแบบบุฟเฟ่ต์

VILLA MARINA  HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว      

DAY5

เกาะโอลคอร์น - อิรคุตสก์ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่โดยนั่งรถจิ๊บทหาร หรือเรียกว่า MILITARY VAN ซึ่งมีสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ำแข็งของทะเลสาบไบคาลได้
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอิรคุตสก์ (ระยะทาง 250 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางถึงเมืองอิรคุตสก์ นำท่านชมเมืองสำคัญที่สุดแห่งไซบีเรียตะวันออก เป็นเมืองศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ จนได้รับการขนานนามว่า “ปารีสแห่งไซบีเรีย” ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล และยังเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งบนเส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรียIrkutsk - Tourist Guide | Planet of Hotels
 • นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์คาซาน (Kazan Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนอิรคุตสก์มาก เนื่องจากโบสถ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการบริจาคของคนท้องถิ่นที่ประกอบทั้งชาวบ้าน กบฎการเมือง โจรผู้กลับใจที่ถูก เนรเทศมายังอิรคุตสก์ นอกจากนี้ตัวโบสถ์ยังมีความงดงามที่เกิด จากรูปแบบการก่อสร้างที่สวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายใน ประดับบัลลังค์ด้วยกินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลักของโบสถ์ที่ทําจากหยก การเพ้นท์ลายใต้หลังคาโบสถ์ต้องใช้ช่างผู้ชํานาญที่ส่งไปศึกษาถึงอิตาลีเลยทีเดียว  Kazan church attraction reviews - Kazan church tickets - Kazan church discounts - Kazan church transportation, address, opening hours - attractions, hotels, and food near Kazan church - Trip.com
 • นำท่านถ่ายรูปกับ THE BABR MONUMENT เป็นรูปปั้นเสือไซบีเรียนคาบพังพอนแดง (SCARLET SABLE) สัญลักษณ์ของเมืองอีร์คุตสค์                                                                              Irkutsk, Russia : 03-03-2020 : The bronze statue of Irkutsk "Babr" this bizarre beaver-tiger hybrid located in city downtown and became the symbol on coat of arms of Irkutsk town. Stock Photo |
 • จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช้อปและชิมเลยทีเดียว                                                                                                                        What to See and Do in Irkutsk, Siberia, Russia - GlobeRovers

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัคตาคารอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์การแสดงท้องถิ่น

HOTEL IRKUTSK CITY CENTER  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

อิรคุตสก์ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 10.05 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 AIRLINE เที่ยวบินที่ S6331
 • 15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

 แชร์ให้เพื่อน