เจาะลึก ฝรั่งเศสตะวันตกรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-เจาะลึก ฝรั่งเศสตะวันตก

รหัสทัวร์ : AMAZING FRANCE 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 22 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61 ** คอนเฟิร์ม ** 109,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมมหาวิหาร Mont Saint Michel สุดสวยสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • 2
  ชมหมู่บ้าน Rocherfort en Terre หนึ่งในหมู่บ้านสุดสวยของฝรั่งเศส (UNSEEN)
 • 3
  ชมเมือง Dinan หมู่บ้านในยุคกลางที่สวยที่สุดของแคว้นบริทานี (UNSEEN)
 • 4
  ชมเมือง Vannes หมู่บ้านริมทะเลโบราณเก่าแก่ สวยมาก (Unseen)
 • 5
  ชมปราสาท Chenonceau ปราสาทที่สวยที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • 6
  ชมปราสาท Chombord ปราสาทที่สวยที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์
 • 7
  ชมเมือง Honfleur เมืองท่าเก่าแก่สุดสวย (UNSEEN)
 • 8
  ชมเมือง Rennes เมืองหลวงสุดสวยแคว้นบริททานี
 • 9
  ชมเมือง St. Malo ป้อมปราการโบราณ
 • 10
  ชมเมือง Rouen เมืองเก่าแสนสวย
 • 11
  ชมเมือง Deauvilleเมืองตากอากาศหรู
 • 12
  ช้อปปิ้ง Paris

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ฝรั่งเศส
Amazing France
เจาะลึก ฝรั่งเศส ตะวันตก 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ปารีส - รูอ็อง - อ็องเฟลอร์ - โดวิลล์

 • 00.10 น. ออกเดินทางบินตรงสู่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 930
 • 06.50 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลด์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง รูอ็อง (Rouen) คืออีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำแซน (Seine River) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นโอต-นอร์ม็องดี (Haute-Normandie) 1 ใน 27 แคว้น (ปี2012) ในประเทศฝรั่งเศส
 • นำท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (Rouen Cathedral) หรือวิหารนอเตรอดามแห่งรูอ็อง สร้างขึ้นในปี 1150 ต่อมาในปี 1170มีการเสริมหอคอยคู่หน้าเข้าไป และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี 1240
 • นําท่านเยือนจัตุรัสโจนออฟอาร์ค (Joan of Arc Square) ซึ่งเป็นจตุรัสที่มีความสําคัญให้หวนรําลึกถึงความกล้าหาญของนักบุญโจนออฟอาร์ค ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นนักบุญหลังท่านถูกเผากว่าร้อยปี
 • นำท่านสู่ย่านจตุรัสวีเยอ-มาร์เซ
 • นำท่านชมตัวเมือง  เช่น โบสถ์แซงต์อูน (Church of St. Ouen, Rouen) โบสถ์แซ็งมากลู (Church of Saint-Maclou) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (Gros Horloge)
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง อ็องเฟลอร์ (HONFLEUR)เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่
 • นำท่านชม โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีน(Saint Catherine s) เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตร
 • นำท่านออกเดินทางสู่เมือง โดวิลล์ (Deauville ) เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รีสอร์ท 5 ดาว คาสิโน ร้านค้า และเมืองนี้มีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็น “Queen of the Norman beaches” เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE 
DEAUVILLE CENTRE หรือระดับเที่ยบเท่า 4 ดาว

DAY3

โดวิลล์ – มงต์แซงมิเชล - แซงต์ มาโล

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ มหาวิหารมงต์แซงมิเชล (Mont St. Michel)ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรปเทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม
 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารมงต์แซงมิเชล  ตัววิหารตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ สูงจากระดับน้ำทะเล 75 เมตร มีการสร้างต่อเติมหลายยุคหลายสมัยที่แคว้นนอร์มังดีเรืองอำนาจและอิทธิพลถึงที่สุด เป็นศาสนสถานสำหรับบำเพ็ญสมาธิและถือสันโดษมาตั้งแต่โบราณ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง แซงต์ มาโล( Saint Malo) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอีลล์-เอต์-วีแลน (Ille-et-Vilaine) แคว้นบริทานี เมืองที่มีกำแพงล้อมรอบตัวเมืองเป็นป้อมปราการสำคัญ
 • นำท่านเดินชมเมือง แซงต์มาโล  เป็นเมืองชายฝั่งที่มีขนาดเล็กมีกำแพงล้อมรอบตัวเมืองแม้ว่าบางส่วนจะถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ตาม นำท่านชมตัวเมืองด้วยการเดินไปรอบๆ กำแพงของเมือง
 • นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซงต์มาโล(Saint Malo Cathedral)โบสถ์เก่าแก่นิกายโรมันคาทอลิก โดยโบสถ์ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1108

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
MERCURE SAINT MALO BALMORAL HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

แซงต์ มาโล – ดินง (Unseen) – วานส์ (Unseen)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ดินง (Dinan) เมืองเล็กๆ มีแม่น้ำ La Rance ไหลผ่าน อยู่ในแคว้นบริทานี เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงาม มีคำกล่าวที่ว่า หากต้องเลือกเที่ยวสักหนึ่งเมืองในแคว้นบริทานี ก็ให้เลือกเมืองดินง เมืองที่มีความเก่าแก่สวยงามยังคงความเป็นเมืองยุคกลาง ช่วง ศตวรรษที่ 13 ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เพราะเมืองดินง สมารถรอดพ้นจากการถูกบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  บ้านเรือนทั้งหมดจึงเป็นของดั้งเดิมทั้งหมด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เดินทางสู่เมือง วานส์(Vannes) เป็นชุมชนเก่าแก่ริมทะเลที่มีความเก่าแก่ ของแคว้นบริทานี่ เป็นเมืองที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี
 • นำท่านเดินชมตัวเมือง วานส์ เมืองเก่าแก่ที่ถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี มีเอกลักษณ์โดยมีถนนเล็กๆที่ปูด้วยหินและประตูเมืองยุคกลาง มีบ้านกรอบไม้ซุงที่มีสีสันเฉพาะตัว และบ้านที่ทำจากหิน เป็นเมืองที่มีเสน่ห์ เพราะมีทั้งโซนเมืองเก่าสมัยยุคกลางที่ยังคงรักษาไว้อย่างดี และมีท่าเรือเล็กๆไว้จอดเรือใบลำน้อยด้วย มีปราสาท มีป้อมปราการและกำแพงเมืองเก่าที่ยังคงแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตให้เราสัมผัสได้
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งวานส์ (Cathédrale Saint-Pierre de Vannes) มหาวิหารแห่งแรกของเมืองวานส์นั้นถูกทำลายลงในปีค.ศ. 919 จากการรุกรานของชาวไวกิ้งในแคว้นเบรอตาญ ต่อมาได้มีการสร้างขึ้นใหม่ราวค.ศ. 1020 โดยสร้างในแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ วัตถุดิบหลักที่ใช้คือหินแกรนิต และต่อมาได้มีการต่อเติมอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทำให้มหาวิหารแห่งนี้มีความหลากหลายทางสถาปัตยกรรมอย่างมาก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
BEST WESTERN PLUS VANNES CENTRE VILLE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

วานส์ - โรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Unseen) - เรนส์ - ตูร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินสู่หมู่บ้านโรซฟอร์ อ็อง แตร์ (Rochefort en Terre)อยู่ในจังหวัด Morbihan แค้วน Brittany หมู่บ้านที่จัดเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส the most beautiful village เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อเสียงมาจากมีจิตรกรชาวอเมริกันที่เกิดในฝรั่งเศสชื่อ Alfred Klotz มาซื้อปราสาทของเมืองนี้และได้ทำการบูรณะขึ้นในปี ค.ศ.1907  โดยความสวยงามของเมืองนี้ขึ้นของสถาปัตยกรรมที่หลากหลายแต่ผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้ง Half-Timbered, Gothic และ Renaissance
 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมือง เรนส์ (Rennes) เมืองหลวงของแคว้น Brittany  เมืองในยุคกลาง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชมเมืองชมอาคารแบบ Timber-Framed Buildings อันมีลักษณะเฉพาะตัวเดินชม Place de la Mairie ที่ตั้งของศาลากลางเมืองแรนส์ (Town Hall) และโรงละครของเมือง ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre Cathedral) อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญเปโตร
 • นำท่านสู่ เมืองตูร์ (Tours) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวและยังเป็นเมืองหลวงของจังหวัดแอ็งเดรลัวร์ (Indre-et-Loire) ซึ่งเป็นจังหวัดในแคว้นซ็องทร์ (Centre) ของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นั่นจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศ
 • นำท่านชมตัวเมืองและถ่ายรูปกับ “วิหารตูร์” (Tours Cathedral) หรือ วิหารเซนต์ แกไทน์ (Saint-Gatien’s Cathedral ) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก (Roman Catholic)ที่สร้างขึ้นเพื่อทุ่มเทให้กับนักบุญเซนต์ แกไทน์ (Saint Gatien)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
MERCURE  TOURS CENTER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

ตูรส์ - ปราสาทเชอนองโซว์ - ปราสาทชองบอร์ด - บลัวร์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้าชมปราสาทเชอนองโซว์ (CHATEAU DE CHENONCEAUX)เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ในแคว้นนอร์มังดี ของฝรั่งเศส อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้า และป่าเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ปราสาทเชอนองโซ เป็นปราสาทที่สง่างามที่สุดในเขตหุบเขาลุ่มแม่น้ำลัวร์ ตัวปราสาทสร้างขวางอยู่บนแม่น้ำแชร์ (CHER) ซึ่งปราสาทแห่งนี้ได้ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 16 เน้นในเรื่องสถาปัตยกรรมที่สวยงาม มี ฐานโค้งที่สวยงามรองรับตัวปราสาท ตัวเสาฝังอยู่ที่ก้นแม่น้ำ ปราสาทจึงดูคล้ายลอยอยู่เหนือน้ำสวนสวยและป่าละเมาะที่แวดล้อมอยู่โดยรอบช่วยส่งให้ปราสาทแห่งนี้โดดเด่นยิ่งขึ้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเข้าชม ปราสาทชองบอร์ด (Chateau de Chambord)(ระยะทาง 50 Km.ใช้เวลา 50 นาที) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์ สร้างในสไตล์เรอเนซองส์แบบฝรั่งเศสโดยพระเจ้าฟรังซัวร์ที่ 1 หลังจากที่พระองค์ได้ครอบครองเมืองมิลานและได้เห็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนซองส์อิตาลี พระองค์จึงมีพระประสงค์ที่จะสร้างปราสาทให้เป็นที่อิจฉาของยุโรปในสมัยนั้น
 • นำท่านสู่เมือง บลัวส์ (Bloise)เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโกล (Gaul) เป็นเพชรน้ำเอกแห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ มีฐานะเป็นเมืองหลวงของเขตลัวร์ เอต์ แชร์ (Loir-et-cher) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลัวร์ (Loire) ระหว่างเมืองออร์เลอองส์ (Orleans) กับเมืองตูร์ส (Tours)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก

MERCURE  BlOISE CENTER หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

บลัวร์ - ชาทร์ - ปารีส - ช้อปปิ้ง - หอไอเฟล - ล่องเรือบาตามูซแม่น้ำแซน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ชาทร์ (Chartres)  (ระยะทาง 130 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำเออร์บนเนินที่เป็นที่มีมหาวิหารชาทร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งเด่นล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือนของชาวเมือง
 • นำท่านเข้าชมด้านใน มหาวิหารแม่พระแห่งชาทร์ (Notre Dame Cathedral) สิ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมกอทิกแบบฝรั่งเศสชิ้นที่งามที่สุดชิ้นหนึ่ง เมื่อมองจากนอกเมืองมหาวิหารเหมือนกับผุดขึ้นมาจากทุ่งข้าวสาลี จนเมื่อเข้าไปใกล้เข้าจึงเห็นว่าตั้งอยู่เหนือกลุ่มบ้านเรือนที่เกาะกันเป็นกระจุกบนเนินรอบๆ ด้านหน้ามหาวิหารเป็นหอสองหอที่มีลักษณะต่างกัน และ มหาวิหารนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1979

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า Brand  Name จากยุโรป ในราคาสุดพิเศษ
 • สระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลอลารี่ ลาฟาแยตต์ ของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันมาสาขากว่า 61 แห่ง มีผู้คนมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อต่างมากมาย
 • ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงาม
 • เดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

DAY8

ปารีส – La Vallee Village Outlet – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - หอไอเฟล - ชองป์เซลิเซ่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Vallee Village Outlet ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD’S, PAUL SMITH, BALLY และอื่นๆอีกมากมาย

แจกเงินคืนท่านละ 20 EUR  ให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ แหล่งช้อปปิ้ง

 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟท์  (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดิมทีตัวอาคารเป็นพระราชวังหลวง ต่อมาในปีค.ศ. 1672 พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ได้ย้ายราชสำนักไปยังพระราชวังแวร์ซายส์ กระทั่งปี ค.ศ. 1793 ภายหลังการปฏิวัติฝรั่งเศส ลูฟวร์จึงได้รับการบูรณะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • นำท่านถ่ายรูปประตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไว้เมื่อปี 1988พิระมิดนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของลูฟวร์ ที่ผู้มาเยี่ยมเยือนจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • นำท่านชมภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี ที่วาดโดยลีโอนาร์โด ดาวินชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รูปแกะสลักหินอ่อนของกรีกที่ชื่อ Venus de Milo ผลงานของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด ดาวินชี โบราณวัตถุของอียิปต์ กรีก และโรมันมากมาย เป็นต้น
 • นำท่านถ่ายภาพกับ หอไอเฟล  เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน หอไอเฟล ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ออกแบโดย ท่าน กุสตาฟ ไอเฟล มีความสูงทั้งสิ้น 324 เมตร และยังได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารีส
 • นำท่านสู่ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
 • นำท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 
CROWNE PLAZA PARIS NEUILLY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

ปารีส– สนามบินชาร์ลเดอโกลด์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทำการเช็คอินและทำ   TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 931
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 06.30 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน