ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เชก เยอรมัน (Christmas Market)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เชก เยอรมัน (Christmas Market)

รหัสทัวร์ : ROMANTIK EAST EUROPE 10D7N (Christmas Market)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 22 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61 93,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  แถมฟรี ขึ้นรถรางฮอลสตัท ชมวิวแบบพาโนรามา
 • 2
  ชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทแสนสวยในเทพนิยาย
 • 3
  ชมเมือง ฮอลสตัท เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • 4
  ชมกรุง ปราก เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป
 • 5
  ชมกรุง บูดาเปสก์ ไข่มุกแห่งยุโรปตะวันออก
 • 6
  ชมกรุง เวียนนา เมืองหลวงของออสเตรีย
 • 7
  ชมเมือง เชสกี้ คลุมลอฟ เมืองมรดกโลกสุดสวย
 • 8
  ชมเมือง ซาลส์เบิร์ก บ้านเกิดโมสาร์ต
 • 9
  ชมเมือง มิวนิค เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย
 • 10
  ชมเมือง ฟุสเซ่น เมืองสีลูกกวาดแสนสวย
 • 11
  ชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ออสเตรีย ฮังการี เชก เยอรมัน (Christmas Market) 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – บูดาเปสก์ (ฮังการี) - ชมเมือง -ป้อมปราการชาวประมง -โบสถ์แมทเธียส - อนุเสาวรีย์วีรบุรุษ - ล่องเรือดานูบ

 • 01.30 น. ออกเดินทางบินตรงสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG936
 • 07.00 น. เดินทางถึงนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย
 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศ ฮังการี สู่เมือง “บูดาเปสต์” Budapest (ระยะทาง เวียนนา – บูดาเปสต์ 240 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3 ชม.)
 • ชมบรรยากาศเมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ประเทศที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออสโตร-ฮังกาเรียน เมืองที่มี “แม่น้ำดานูบ” ไหลผ่านกลางเมือง ซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ “บูดา” และฝั่งที่หรูหราล้ำหน้าสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ “เปสต์” อันเป็นที่มาของชื่อเต็มของเมืองหลวงแห่งนี้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี
 • นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย
 • ขึ้นชม CASTLE HILL ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก ป้อมปราการชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปีค.ศ.1241
 • ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH)  ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม
 • ท่านสู่จตุรัสเวอริชมอร์ตี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมของกิจกรรมนานาชนิด ตอนเหนือสุดของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่นสไตล์นีโอโรมาแนสก์ ซึ่งชาวฮังการีนิยมมานมัสการมือขวาของนักบุญสตีเฟ่นกัน
 • จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่ง อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กูลาซดินเนอร์ + ไวน์ 
 
HILTON BUDAPEST HOTEL   ** Confirmed **

DAY3

บูดาเปสก์ – กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – คาร์ทเนอร์ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง 240 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3 ชม.)   เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรีคลาสสิกของโลก เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิต

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • เข้าชมความงดงามของ “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” (มีไกด์บรรยาย)พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวกร์ที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบครัน เ
 • ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค
 • นำท่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ
 • ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • อิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M นาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง มาทดลองชิมหรือจะซื้อเป็นของฝากทางบ้าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูซีโครงหมูอบน้ำผึ้ง เมนูขึ้นชื่อของเวียนนา
 
RENAISSANCE WIEN HOTEL  ** Confirmed **

DAY4

กรุงปราก - ชมด้านในปราสาทปราก - สะพานชาล์ส –นาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเก่า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (ระยะทาง 290 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3.45 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเชก เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมมากมายได้รับฉายาว่าเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ระหว่างทางชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง และได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยงามและโรแมนติคที่สุดในยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งปราสาทปราก ปราสาทที่ได้รับการบันทึกว่าใหญ่ที่สุดในโลก
 • นำท่านชมด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค (มีไกด์บรรยาย) (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศเชก) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลนำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ
 • เข้าชมด้านในของมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม
 • ให้ท่านเดินเล่น เดอะโกลเดนเลน สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่
 • สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4
 • ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง
 • อิสระทุกท่านช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 HILTON HOTEL PRAGUE ** Confirmed **

DAY5

กรุงปราก - เชสกี้ คุมลอฟ - ปราสาทคลุมลอฟ - ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 170 กิโลเมตร / ใช้เวลา  30 ชม.)  เมืองมรดกโลก แสนสวยอีกเมือง (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 2 ของประเทศเชก) ว่ากันว่าหากมาประเทศเชคแล้วไม่ได้มาเยือนเชสกี้ครุมลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชค เมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา นำท่านชมห้องภายในของปราสาท

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BELLAVULE HOTEL CESKY KRUMLOV   ** Confirmed **

DAY6

เชสกี้คลุมลอฟ - ฮอลสตัท (ออสเตรีย) - ขึ้นรถรางชมวิวพาโนรามา - เซนต์วูลฟ์กัง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท(HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (ระยะทาง 210 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3 ชม.)
 • ท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย
 • ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู ปลาเทราซ์

 • แถมฟรี : นำท่านขึ้น รถรางขึ้นสู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ท่านได้ชมวิวเมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน
 • เดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (WOLFGANG) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร / ใช้เวลา  40 นาที)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ ชิมหอยแมลงภุ่อบไวน์
SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG  ** Confirmed **

DAY7

ซาลส์เบิร์ก – ซาลส์เบิร์ก-สวนมิราเบล – บ้านโมสาร์ต - ชมเมือง - มิวนิค(เยอรมัน)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลส์เบิร์ก (SALZBURG) (ระยะทาง  40 กิโลเมตร / ใช้เวลา 45 นาที)
 • ชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็นสวนในพระราชวังเดิม
 • นำท่านข้ามแม่น้ำซาลลส์ซัค ที่ไหลผ่านกลางตัวเมืองนำท่านเดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้า บ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท
 • นำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต ชมมหาวิหารใหญ่กลางใจกลางเมือง
 • ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค(MUNICH) ประเทศเยอรมัน(ระยะทาง 145 กิโลเมตร/ ใช้เวลา 2 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย
 • ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ
 • นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่
 • จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&Mนาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนู ขาหมูเยอรมัน +  เบียร์
SHERATON ARABELLAPARK MUNICH  ** Confirmed **  (พัก 2 คืน)

DAY8

มิวนิค - ฟุสเซ่น - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.30 ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางแคว้นบาวาเรียตอนใต้ของเยอรมนี ติดชายแดนออสเตรีย
 • ชมกับทิวทัศน์ริมสองข้างทางที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีของขุนเขาเดินทางสู่เมืองฟุสเซ่น เมืองชนบทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่สุดถนนสายโรแมนติก
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินสู่ที่ตั้งของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) นำท่านขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้นเข้าชมตัวของปราสาท ซึ่งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชากษัตริย์ลุดวิคที่ 2 ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยายของริชาร์ด วากเนอร์ ศิลปินคนโปรดของพระองค์
 • นำท่านชมวิวสวยจากสะพานแมรี่จุดที่ถ่ายรูปกับปราสาทนี้ได้ดีที่สุด (เวลาเปิด-ปิดขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ดั่งรูปโปสเตอร์ โปสการ์ดต่างๆ ซึ่งความงามนี้ยังทำให้ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทต้นแบบที่วอลท์ดีสนีย์ได้นำมาสร้างเป็นปราสาทในภาพยนตร์การ์ตูนและเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทดิสนีย์ด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นนำท่านเข้าชมด้านในของปราสาท ให้ท่านได้ชมห้องต่างๆซึ่งมีความวิจิตรพิศดารยิ่ง จากนั้นได้เวลานำท่านลงจากปราสาทสู่ด้านล่าง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
SHERATON ARABELLAPARK MUNICH ** Confirmed **

DAY9

มิวนิค – ALLIANZ ARENA - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามฟุตบอล ALLIANZ ARENA สนามทีมเหย้าของทีมฟุตบอล BAYERN MUNICH ทีมฟุตบอลชื่อดังของเยอรมันและของโลก
 • อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกของทีมบาเยินมิวนิค
 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND
 • 14.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 925
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 06.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน