ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWISS PARADISEรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWISS PARADISE

รหัสทัวร์ : SWISS PARADISE
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 28 ก.ย. 61 - 7 ต.ค. 61 119,900 บาท
2 5 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 119,900 บาท
3 10 ต.ค. 61 - 19 ต.ค. 61 119,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหุบเขา VERZASCA VALLEY หุบเขาแม่น้ำสีมรกต (UNSEEN)
 • 2
  ชมทะเลสาบบนยอดเขา OESCHINENSEE
 • 3
  ชมยอดเขา MATTERHORN
 • 4
  ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ
 • 5
  นั่งกระเช้า CABRIO CAR กระเช้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก (UNSEEN)
 • 6
  ชมหุบเขา AARESCHLUCHT
 • 7
  ชมยอดเขา GLACIER 3000
 • 8
  ชมไร่องุ่น LAVAUX ไร่องุ่นริมทะเลสาบเจนีวา
 • 9
  ชมเมือง GRUYERE เมืองสุดโรแมนติค
 • 10
  ชมวิวยอดเขา HARDER KULM
 • 11
  ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE
 • 12
  หมู่บ้าน LAUTERBRUNNEN
 • 13
  ล่องเรือทะเลสาบ THUN LAKE
 • 14
  ชมทะเลสาบ LUGANO
 • 15
  ชมเมือง FRIBOURG เมืองหุบเขาในยุคกลาง
 • 16
  ชมเมือง ZUG เมืองริมทะเลสาบสุดสวย

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
SWISS PARADISE 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยพบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
DAY2

ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) – ไฟร์บรวก - กูแยร์ – ลาโวซ์ - มองเทรอ

 • 00.45 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยเที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
 • 07.15 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองไฟร์บรวก (Fribourg) เป็นเมืองเก่าแก่ของสวิสเซอร์แลนด์ตั้งห่างกรุงเบิร์น (Bern) ประมาณ 30 กม. โดยมีแม่น้ำ Sarine ไหลผ่าน ตัวเมืองตั้งสูงต่ำลดลั่นกันตามความสูงของภูเขา
 • เดินชมเมือง ชมสะพานZaehringen Bridge ที่สร้างมาตั้งแต่ปี 1924 ความยาวทั้งสิ้น 265 เมตร เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านสู่จุดชมวิวสะพานไม้ Pont de Berne สะพานไม้แก่าเก่แห่งนี้ สร้างในสมัยกลางราวศตวรรษที่ 11-13 เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างสวิสฝรั่งเศสและสวิสเยอรมันไว้ด้วยกัน อิสระให้ท่านเดินตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กรุยแยร์ (GRUYERES) (ระยะทางจาก ไฟร์บรวก-กรุยแยร์ 60 กม. ใช้เวลาประมาณ  50 นาที) เมืองดังแหล่งผลิตเนยแข็งที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์
 • นำชมเมืองกรุยแยร์ ภายในเมืองมีถนนใหญ่อยู่เพียงสายเดียว ซึ่งถนนสายนี้ตัดขึ้นไปสู่ปราสาทกลางดงดอกไม้
 • เข้าชม ปราสาทกรุยแยร์ (CHATEAU DEGRUYERES) ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงสุดของเมือง สร้างในศตวรรษที่ 12 ตัวปราสาทสร้างด้วยหินเป็นป้อมปราการที่แข็งแกร่ง ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของสวิสฯ เช่นเดียวกับปราสาทซิยง ให้ท่านเดินตามอัธยาศัยจนได้เวลานัดหมาย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลาโวซ์ (LAVAUX) (ระยะทางจาก กรุยแยร์ – ลาโวซ์ 45 กม. ใช้เวลาประมาณ  40 นาที)  เขตปลูกองุ่นที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดในประเทศสวิสฯ มีพื้นที่ปลูกยาวประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร เหนือทะเลสาบเจนีวา โดยยังมีการอนุรักษ์การทำไวน์แบบเก่าๆ ตั้งแต่ยุคโรมัน จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Unesco  ให้ท่านเดินเล่นเก็บภาพความประทับใจตามไหล่พื้นที่ปลูกองุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มองเทรอซ์ (MONTREUX) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก  ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง ขอเชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนสวยริม ทะเลสาบเลอมัง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ROYAL PLAZA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

มองเทรอ - ยอดเขากลาเซียร์ 3,000 - ท๊าซ - เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน นำท่านขึ้นกระเช้ายักษ์ ขึ้นสู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นำท่านเดินข้าม” The Peak Walk by Tissot” สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนาน เช่นการนั่งรถ Snow Bus , การนั่งถาดเลื่อน Snow Sled

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินกลับสู่ด้านล่างจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเมือง ท๊าซ (Tasch) (ระยะทางจาก 140 กม. ใช้เวลาประมาณ  2 ชม. )
 • นำท่านเปลี่ยนนั่งรถไฟ เพื่อเดินทางสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ของเมืองเซอร์แมท หรือเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือเลือกพักผ่อนในโรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
SONNE HOTEL หรือเทียบเท่า

DAY4

กอร์เนอร์แกท - แมทเทอร์ฮอร์น - ทะลสาบ Riffelsee - กรินเดอวาลด์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท นำท่านขึ้นชม “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำ ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า
 • นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ”ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์
 • ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสุ่เมืองเซอร์แมท จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rotenboden นำท่านแวะถ่ายรูปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ บนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง กรินเดลวาลด์ (GRINDELWALD) (ระยะทางจาก 130 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ) เมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขาทั้งเมือง เป็นอีกหนึ่งเมืองสวยของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน์หากออกาศดีๆท่านสามารภมองเห็นยอดเขาจุงเฟราเหนือหมู่บ้าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SUNSTAR ALPINE HOTEL GRINDELWALD หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY5

ทะเลสาบบลูซี -ทะเลสาบออชิเน่น-ล่องเรือทะเลสาบทูน - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) ทะเลสาบนี้น้ำเทอร์ควอยส์ เป็นทะเลสาบของเอกชน ที่อยู่ในเขต Bernese Oberland อยู่ระหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นที่ๆใช้ไว้สำหรับเพาะพันธุ์ปลาเทราซ์ ด้วยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ำทะเลสาบมีสีน้ำเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดินด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วย
 • เดินทางสู่เมือง Kandersteg จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้า Gondelbahn Kandersteg Oeschinensee AG  สู่ ทะเลสาบออชิเน่น (Oeschinensee )  จากนั้นนำท่านเดินเท้าต่อไปยังทะเลสาบ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  (หากท่านใดไม่อยากเดินเท้า ทางทะเลสาบออชิเน่น มีบริการรถมินิบัส จากกระเช้า-ทะเลสาบ  ราคารถบัส 8 CHF / เที่ยว (ลูกค้าจ่ายเอง) รถมินิบัสเปิดบริการ 11.30 – 30 น. )  จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบสีเขียมรกตที่มีฉากหลังเป็นผู้เขา ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ตั้งอยู่บนความสูง 1,580 ม.ซึ่งน้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะ และจากตาน้ำที่ผุดขึ้นมา เป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวเมือง Kandersteg  และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหนึ่งในมรดกโลก (Unesco ) อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • กิจกรรมแนะนำ ที่เป็นที่ชื่นชอบของที่นี้ คือ Mountain Coaster หรือรถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้สนุกสนาน และปลอดภัยอีกด้วย สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ หากท่านสนใจสามารถสอบถามกับทางหัวหน้าทัวร์ (ไม่รวมในค่าทัวร์)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ได้เวลานำท่านเดินทางลงสู่ด้านล่าง เมือง Kandersteg
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง สเปียซ (SPIEZ) เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ของทะเลสาบทูน (Thun Lake) เป็นเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 558 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เป็นเมืองริมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามเป็นอย่างมาก ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศเมืองสเปียซจนได้เวลา
 • ล่องเรือทะเลสาบทูน ไปจนถึงเมือง ทูน (Thun) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศริมทะเลสาบที่เป็นที่ตั้งบรรดาปราสาทเก่า โรงแรม บ้านเรือน ให้ท่านชื่นชมระหว่างทาจนถึงเมืองทูน
 • นำท่านเดินสู่ เมืองอินเทอลาเก้น อิสระให้ท่านเดินตามอัธยาศัย ทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิสร้านช็อคโกแล็ต เป็นต้น  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาพื้นเมือง สวิสฟองดูว์ + สเต็ก + ช้อกโกแลตฟองดูว์
SUNSTAR ALPINE HOTEL GRINDELWALD หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY6

ยอดเขา Harder Kulm – อาเร่ จอร์จ - ซุก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น นำท่านนั่งสู่สถานี Harder Bahn นำท่านนั่งรถรางไต่ขึ้นเขาสู่ยอดสุดของ Harder Kulm ซึ่งมีความสูงประมาณ 1,321 เมตร ท่านท่านได้ชมวิวเมืองอินเทอลาเก้น ซึ่งศามารถมองเห็นยอดเขาจุงเฟราด้านหน้า ด้านซ้ายมือมีทะเลสาบ Brienz ด้านขวาเป็นทะเลสาบ Thun ให้ท่านเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์ โดยจุดชมวิวทำเป็นทางเดินยื่นออกไปเหนือหน้าผา และมีร้านของที่ระลึก ร้าน café ให้ท่านได้นั่งชมวิวทิวทัศน์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หุบเขาสายน้ำเขียวมรกต อาเร่ จอร์จ (Aare Gorge) หรือเรียกว่า Aareschlucht ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Meiringen เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีเกิดจากการสำรวจพบในปี 1888 ซึ่งเกิดจากแม่น้ำอาเร่ ไหลผ่านกัดเซาะหุบเขา เป็นโตรกหินสูงชัน มีระยะทางประมาณ 1,400 เมตร นำท่านเดินเล่นชมความสวยงามของหุบเขาที่มีแม่น้ำอาเร่สีเขียวมรกตไหลผ่าน
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ซุก (Zug) เมืองในยุคกลางที่ตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบ Zuger See  โดยตัวเมืองยังมีแม่น้ำ Lorze ไหลผ่าน  ตัวเมืองสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้สวยงาม ได้รับฉายาว่า  Small Switzerland และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในยุโรป และยังเป็นเมืองที่มีพระอาทิตย์ตกดินสวยที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
PARK HOTEL ZUG หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY7

ซุก - กระเช้า Cabrio car - ลูเซิร์น - ลูกาโน่

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง Stans เมืองเล็กๆ ห่างจากเมือง ลูเซิร์น เพียง 15 นาที
 • นำท่านไปยังสถานีรถราง Funicular นำท่านนั่งรถรางเพื่อต่อไปนั่ง Cabrio Car นำท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับการนั่งกระเช้า Carbio ซึ่งเป็นกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้น โดยชั้น 2 เป็นหลังคาเปิด  แห่งแรกของโลก  ซึ่งบรรจุผู้โดยสารได้ครั้งละ 60 คน โดยขึ้นสู่ยอดเขา Stanserhorn  ที่ระดับความสูง 1,850 เมตร  จากนนั้นให้ท่านชื่นชมวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง จากนั้นได้เวลานำท่านเดินสู่เมือง ลูเซิร์น ( LUCERN) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระทุกท่านชมเมืองหรือเลือกสินค้าของที่ระลึกต่างๆ  หรืออสระเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลูกาโน่ (LUGANO) เมืองริมทะลสาบที่มีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นนำท่านเดินเล่นริมทะเลสาบ ลูกาโน่ หนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงและสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
DE  LA PAIX  HOTEL  LUGANO หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY8

หุบเขา เวอร์ซาสก้า - หมู่บ้าน ลาเวอร์แทสโซ - มิลาน - ดูโอโม

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางออกสู่เมือง โลคาโน่ ( Locarno) เมืองทางภาคตะวันออกของประเทศสวิสฯ แคว้น ทิชิโน่ (Ticino) ติดกับประเทศอิตาลี และเป็นเมืองติดกับเมือง ลูกาโน่ ( Lugano) เมืองตากอากาศชื่อดังของประเทศสวิสฯ
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่หุบเขา เวอร์ซาสก้า (Verzasca Valley ) หุบเขาที่มีลำธารสีมรกต และมีความใสจนมองเห็นพื้นด้านล่าง
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้าน Lavertezzo เป็นหมู่บ้านหลักในการเที่ยวชมหุบเขาลำธารแห่งนี้  ให้ท่านเดินชมลำธารและ ถ่ายรูปกับสะพานหินเก่าแก่ (Ponte dei Salti) ซึ่งถูกสร้างขึ้นศตวรรษที่ 17 ให้ท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ไนำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (MILAN) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ
 • ทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือกซื้อสินค้าแบร์นดเนม สินค้าพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
RADISSON BLU MILAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY9

สนามบิน - มิลาน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 13.55 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.55 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน