HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์
ฟินแลนด์ แลปแลนด์  จับปู KING CRAB 9 วัน 6 คืน
พิเศษ พัก GLASS IGLOO 2 คืน + SEASIDE GLASS 1 คืน
โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ฟินแลนด์ – นอร์เวย์
LAPLAND – LOFOTEN ISLANDS – TROMSO – KIRKENES ICE BREAKER – IGLOO – KING CRAB SAFARI 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ฟินแลนด์ – นอร์เวย์
LAPLAND – LOFOTEN ISLANDS – TROMSO – KIRKENES ICE BREAKER – IGLOO – KING CRAB SAFARI 9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์บอลติค
ลัตเวีย ลิธัวเนีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์
10 วัน 7 คืน โดยสารการบินฟินแอร์ (AY)