ทัวร์เยอรมัน – ออสเตรีย – เช็ก


Tour by HappyLongway

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์เยอรมัน – ออสเตรีย – เช็ก

รหัสทัวร์ : UNSEEN EAST EUROPE 11 DAY (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 9 มิ.ย. 65 - 19 มิ.ย. 65 112,900.- บาท
2 7 ก.ค. 65 - 17 ก.ค. 65 115,900.- บาท
3 11 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 115,900.- บาท
4 15 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 115,900.- บาท
5 6 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 115,900.- บาท
6 13 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 115,900.- บาท
7 10 พ.ย. 65 - 20 พ.ย. 65 112,900.- บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมโบสถ์ KUTNA HORA โบสถ์โครงกระดูกสุดมหัศจรรย์ (Unseen)
 • 2
  ชมปราสาท KARLSTEJN CASTLE ปราสาทที่ว่ากันว่าสวยที่สุดของประเทศเชก (Unseen)
 • 3
  สนุกสนานกับหิมะบนยอดเขา ZUGSPITZE ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมัน TOP OF GERMANY
 • 4
  ชมหมู่บ้าน RAMSAU หมู่บ้านที่มีวิวทิวทัศน์สวยมาก (Unseen)
 • 5
  ล่องเรือทะเลสาบ KONIGSEE ทะเลสาบที่น้ำใสสะอาดที่สุดในยุโรป
 • 6
  ชมปราสาท HERRENCHIMSEE PALACE ปราสาทที่สวยที่สุดของพระเจ้าลุดวิคที่ 2 สวยมาก
 • 7
  ชมเมือง ROTHENBURG หนึ่งในสามหมู่บ้านที่สวยที่สุดของเยอรมัน
 • 8
  ชมเมือง CESKY KRUMLOV เมืองมรดกโลกสุดสวย
 • 9
  ชมเมืองน้ำแร่ KARLOVY VARY สุดแสนโรแมนติค
 • 10
  ชมกรุง PRAGUE เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป
 • 11
  ชมเมือง WURZBURG / NUREMBERG อีกหนึ่งเมืองสุดสวยบนเส้นทางสายโรมนติค
 • 12
  ขึ้นรถรางฮอลสตัท ชมวิวแบบพาโนรามาของหมู่บ้านฮอลสตัท
 • 13
  ชมเมือง HALLSTATT เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • 14
  เข้าชม PRAGUE CASTLE ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • 15
  ชมเมือง MUNICH เมืองหลวงแคว้นบาวาเรียสุดสวย
 • 16
  สนุกสนานกับการชมเหมืองเกลือ เมืองเบิร์ชเชสการ์เด้น

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 20.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
 • 23.45 น. ออกเดินทางบินตรงสู่แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG 920
DAY2

แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) - วูซเบิร์ก - โรเธนเบิร์ก – นูเรมเบิร์ก

 • 06.00 น. เดินทางถึง เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วูร์ซเบิร์ก (Wuerzburg) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. )เมืองบนเนินเขาทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย How to spend 24 hours in Wurzburg | Holidays to Europe
 • นำท่านชมความงดงามของเมือง วูร์ซเบิร์ก โดยเริ่มจาก ศาลาว่าการเมือง (City Hall) แวะถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองวูร์ซเบริ์ก (Wurzburg Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อ คศ. 788 และในการก่อสร้างระหว่างปี 1040 – 1225 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบโรมาเนสก์ จึงทำให้ภายนอกมหาวิหารสร้างแบบโรมาเนสก์
 • ท่านเดินสู่เมือง โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์ (Rothenburg ob der Tauber)  หรือเรียกๆว่า เมืองโรเธนเบิร์ก (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองเก่าแก่ของจักรวรรดิฟรังค์ ในเขตบาวาเรีย (Bavaria) ซึ่งปัจจุบันกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่ สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพราะได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองในยุคกลางที่สวยที่สุดในเยอรมัน  12 สุดยอดเมืองท่องเที่ยวในเยอรมัน Germany

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินชมเมือง โรเธนเบิร์ก เป็นเมืองโบราณ ที่ตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำแพงเมืองถือว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างมีประวัติศาสตร์อันแสนโรแมนติกของเยอรมนีเช่นกันอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และแนวกำแพงป้องกันเมืองดั้งเดิมบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของเมืองที่ทำการค้า ไวน์ โค กระบือ และขนสัตว์ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1274
 • นำท่านชม ศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง โดยตัวอาคารนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1250 ในแบบอาคารโกธิค
 • นำท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพอันงดงามของอาคารบ้านเรือนหลากสีสัน จัตุรัส Plönlein จัตุรัสเล็ก ๆ แต่มีชื่อเสียงในไปทั่วโลก บริเวณรอบ ๆประกอบไปด้วยลานน้ำพุและตลาดเก่า
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร / ใช้เวลา 1.15 ชม.) ผ่านชมวิวทิวทัศน์อันงดงาม เมืองเก่าแก่น้อยใหญ่ที่เต็มไปด้วยปราสาท วัง โบสถ์ Nuremberg - What you need to know before you go - Go Guides
 • นำท่าน เดินชมเมืองโบราณที่มีอายุกว่า 900 ปี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี 1945 จากสัมพันธมิตรแต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้งดงามดังเดิม ผ่านชมเม้าท์ฮาล์ (MAUTHALLE) โรงเก็บส่วยภาษีอากรในอดีตที่ถือเป็นอาคารประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมืองนูเรมเบิร์ก
 • นำท่าน ถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าของโบสถ์เซนต์ลอร์เรนซ์ (ST. LORENZKIRCHE)
 • จากนั้นเดินเล่นชมเมืองต่อจนกระทั่งถึง บริเวณจัตุรัสกลางใจเมือง (HAUPTMARKT) ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี ด้านตะวันออกของตลาดมี โบสถ์พระแม่มาเรีย (FRAUENKIRCHE) จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคำปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์
 • จากนั้นอิสระให้ท่าน ถ่ายภาพความงดงามของน้ำพุเชินเนอร์บรุนเนน  สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ 1389 – 1396 ด้วยหินรูปทรงปิรามิดยาว 19 เมตร มีลักษณะคล้ายยอดหอคอยสไตล์กอธิค ในแต่ละชั้นมีรูปปั้นประดับอยู่รวมทั้งหมด 40 ตัว โดยรูปชั้นบนสุดเป็นรูปปั้นโมเสสและ 7 นักพยากรณ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON NUREMBERG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY3

นูเรมเบิร์ก - คาร์โลวี วารี่ (เชก) - กรุงปราก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คาร์โลวี วารี่( Karlovy vary) เมืองที่ห้ามอีกเมืองเมื่อได้มาเยือนประเทศเชก (ระยะทาง 215 กิโลเมตร ใช้เวลา 2.30 ชม.)  เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องบ่อน้ำแร่ทีสามารถรักษาโรคได้ที่โด่งดังที่สุดในยุโรป                            Spa Town- Karlovy Vary

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู เป็ดโบฮีเมียน

 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” (ระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.40 ชั่วโมง ) ประเทศสาธารณรัฐเชก องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (Unesco) Czech Films: "Autumn Spring" (and More) this Winter - Arts & Culture

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY4

กรุงปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ - หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเก่า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คุทนา โฮรา (Kutna Hora)  (ระยะทาง 80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.15 ชั่วโมง ) เมืองที่ครั้งอดีตเป็นเหมืองเงินที่สำคัญของโบฮีเมียน และเป็นเมืองสำคัญอันสองรองจากปราก  Prague to Kutna Hora, Sedlec Ossuary, Brewery Private Day Trip 2022 - Viator
 • นำท่านเข้าชม โบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary)  หรือ Church of Bone โบสถ์แปลกตาที่ท่านจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน เป็นการนำโครงกระดูกของมนุษย์มากกว่า 40,000 โครงกระดูก มาออกแบบตามสไตล์บารอก โดยศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวอิตาลี นามว่าเจบี ซานตินี่ โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่16 ที่ได้ออกแบบได้อย่างวิจิตรบรรจง น่าทึ่งและมหัศจรรย์ยิ่งนัก และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย                                                                                Sedlec Ossuary Of The Czech Republic - WorldAtlas
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับโบสถ์ St.Barbara’s Church เป็นโบสถ์สไตล์โกธิคชั้นสูงตอนปลายที่ไม่เหมือนใคร เริ่มก่อสร้างในศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหอศิลป์ยุคเรอเนสซองซ์และโกธิคตอนปลาย  อิสระถ่ายรูปชมเมืองตามอัธยาศัย St. Barbara's Cathedral | Sightseeing | Kutná Hora
 • นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงปราก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ที่ตั้งปราสาทปราก ปราสาทที่ได้รับการบันทึกว่าใหญ่ที่สุดในโลก
 • จากนั้นนำท่านชม ด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค (มีไกด์บรรยาย) (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของประเทศเชก) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย                                                                             ปราสาทปราก (Prague Castle) - TeowRobLok.com
 • ชมอาคารสำคัญๆมากมาย เข้าชมด้านในของมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี  แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม ให้ท่านถ่ายภาพภายนอกของปราสาทอันสวยงาม
 • จากนั้นให้ท่านเดินเล่น เดอะโกลเด้นเลน สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่
 • จากนั้นให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ สะพานชาร์ลส์ มนต์เสน่ห์แห่งกรุงปราก - We R World TourWe-rworldtour
 • ให้ท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่งดงาม
 • จากนั้นนำท่านชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง
 • จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว     

DAY5

ปราก – ปราสาทคาร์ลสไตน์ - เชสกี้โบดูเจอวิช - เชสกี้ คุมลอฟ (UNESCO)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเมือง Karlstejn (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที )
 • นำท่านเข้าชมปราสาทคาร์ลสไตน์ (Karlstejn Castle) ปราสาทบนเนินเขาสูงใกล้กรุงปราก  สมญานาม ปราสาทนอยชวานสไตน์แห่งประเทศเชค ก่อตั้งขึ้นในปี 1348 ออกแบบตามสถาปัตยกรรมโกธิคและเรเนซองส์ แต่เดิมถูกใช้เป็นที่เก็บรักษาพระราชสมบัติของเหล่าจักรพรรดิและกษัตริย์แห่งอาณาจักรโรมัน Charles IV และยังเป็นที่เก็บของเอกสารของรัฐอีกด้วย Karlštejn Castle - Amazing Czechia
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลา  2.15 ชม.)  เมืองมรดกโลกแสนสวยอีกเมือง  ว่ากันว่าหากมาประเทศเชกแล้วไม่ได้มาเยือนเชสกี้ครุมลอฟก็เหมือนว่ามาไม่ถึงประเทศเชก Tips for Visiting Cesky Krumlov from Prague - Road Affair

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  (แวะรับประทานอาหาร ณ เมือง เชสกี้บูโดเจอวิช)

 • นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรุปกับ ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา
 • นำท่านชมห้องภายในของปราสาท  และให้ท่านเก็บวิวเมืองครุมลอฟแบบพาโนรามาบนที่ตั้งของปราสาทครุมลอฟ                                                                                                    Cesky Krumlov Castle from Prague – Open Skies
 • ท่านชมตัวเมืองเชสกี้คลุมลอฟให้ท่านได้ถ่ายรูปตามจุดสวยๆ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองอย่างเต็มอิ่มเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรียสุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
OLD INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

หมายเหตุ : เมืองคลุมลอฟเป็นเมืองเล็กๆ โรงแรมมีไม่มากนัก หากโรงแรมเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปพักเมืองใกล้เคียง

DAY6

เชสกี้คลุมลอฟ - ฮอลสตัท (ออสเตรีย) - ขึ้นรถรางชมวิวพาโนรามา - เซนต์วูลฟ์กัง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท(HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (ระยะทาง 200 กิโลเมตร ใช้เวลา  3 ชม.)
 • จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย                                                                        เที่ยวฮัลส์สตัทท์ Hallstatt ออสเตรีย เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก - Grazie Travel

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู ปลาเทราซ์

 • นำท่านขึ้นรถรางขึ้นสู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ท่านได้ชมวิวเมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน (รถรางเปิดให้บริการเฉพาะ ช่วงเดือนเดือน เม.ย. – ธ.ค. เท่านั้น ) Your holiday in Hallstatt / Austria

 

(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น เนื่องสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือมีการปิดปรับปรุงหรือทางรถรางไม่เปิด ให้ขึ้นชม  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้ขึ้นชม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า)

 • จากนั้นเดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (ST.WOLFGANG) (ระยะทาง  30 กิโลเมตร ใช้เวลา  40 นาที)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง
 • ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว St. Wolfgang เมืองพักผ่อนริมทะเลสาบสุดชิลของออสเตรีย | Tieweng

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 
SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

หมายเหตุ : โรงแรมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง มีจำกัดหากโรงแรมเต็มทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ย้ายไปเมืองใกล้เคียง

DAY7

เบิร์ชเทสกาเด้น - ล่องเรือทะเลสาบโคนิงซี - รามเซา – เหมืองเกลือ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองเบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden ) (เยอรมัน) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เจ้าของเส้นทางดิอัลไพน์โร้ด 1 ใน 6 เส้นทางแสนสวยและยังเป็น เส้นทางเก่าแก่ที่สุดที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ เลาะเลียบเทือกเขาแอลป์
 • นำท่านล่องเรือสู่  ทะเลสาบกษัตริย์ (Konigsee) ที่มีน้ำใสราวกับมรกต ได้ขึ้นว่าเป็นทะเลสาบที่น้ำใสและสะอาดที่สุดในยุโรป ทะเลสาบแห่งนี้ เป็นดินแดนแห่งฟยอร์ดที่งดงาม ที่สุดในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มีแหล่งกำเนิดจากการละลายของกลาเซียบนยอดเขา
 • นำท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวมา ตั้งแต่ปี ค.ศ.1909 เพื่อไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนำท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด จนถึงโบสถ์บาโธโล มิว อันเป็นเสน่ห์ของดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้                                                                          497 St.Bartholomae Stock Photos, Pictures & Royalty-Free Images - iStock
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

(หมายเหตุ : หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เนื่องสภาพอากาศมาเอื้ออำนวยต่อการล่องทะเลสาบ โดยไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทจะทำการคืนเงินให้ลูกทัวร์ท่านละ 10 ยูโร)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านรามเซา (Ramsau) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที)หมู่บ้านเล็กๆ Unseen ของเยอรมันที่ติดกับพรมแดนออสเตรียที่หลบซ่อนตัวในเขตเทือกเขาเอลป์ โดยหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความสวยงามของวิวทิวทัศน์ โดยมีโบสถ์เซนต์เซบาสเตียน (St.Sebatian) เป็นฉาก มีสะพานไม่เล็กทอดข้ามแม่น้ำ Arche ที่ไหลตัดผ่านหมู่บ้าน โดยมีฉากหลังของเทือกเขาเอลป์เป็นฉากหลัง
 • นำท่านเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย หรือสามารถเข้าชมด้านในโบสถ์ได้ฟรี จากนั้นอิสระเดินถ่ายรูปตามอัธยาศัย                                                                               Hotels in Ramsau 2022 | Easy Mobile Booking - Free Cancellation
 • นำท่านเข้าชม เหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) (ระยะทาง 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือ เป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว นำท่านนั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ ** เป็นกิจกรรมที่สามารถสนุกสนานได้ทั้งเด็กและผู้สูงอายุ Bavarian Mountains and Salt-Mines Tour from Salzburg 2022
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เบิร์ชเทสกาเด้น (Berchtesgaden )
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองเบิร์ชเทสกาเด้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
Alpenhotel Kronprinz Hotel หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาวที่พัก

DAY8

เบิร์ชเทสกาเด้น - ปรีน – ทะเลสาบคิมเซ – พระราชวังแฮริมคีมเซ - มิวนิค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินสู่หมู่บ้านปรีน (ระยะทาง  80 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดริมทะเลสาบคีมเซ หรือทะเลสาบบาวาเรีย ตั้งอยู่ใจกลางแคว้นบาวาเรียตอนเหนือระหว่างเมืองมิวนิคและซาล์สบวร์ก
 • นำท่านล่องเรือไปยังเกาะแฮเรนอินเซล ซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลสาบอันเป็นที่ตั้งของ พระราชวังแฮเรนคีมเซ (Herrenchiemsee Palace ) พระราชวังที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 โดยมีพระประสงค์ให้สร้างเลียนแบบพระราชวังแวร์ซายน์ แต่ให้หรูหราอลังการกว่าด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในยุคนั้น นำท่านเที่ยวชมห้องภายในพระราชวังแฮเรนคีมเซ่, ห้องฑูตานุทูต, ห้องทรงงานห้องบรรทม, ห้องเสวย และห้องกระจก ที่ประดับตกแต่งอย่างสง่างามด้วยทองและแพรพรรณหลากสี Herrenchiemsee Castle

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่ นครมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมันเมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิคหรือทันสมัย
 • นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญๆ มากมาย  อย่างโรงละครโอเปร่า หน่วยงานราชการต่างๆบนถนนสายสำคัญ อย่างถนนแม็กซิมิเลียน ถนน ฟรานซ์โจเซฟ ฯลฯ
 • นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียนใจกลางเมืองเก่าของมิวนิค ที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองเก่าที่งดงามด้วยศิลปะโกธิค และวิหารแม่พระโบสถ์ใหญ่ โดยมีโดมเป็นรูปทรงคล้ายหัวหอมใหญ่
 • จากนั้นอิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&Mนาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัย  Munich travel tips: Where to go and what to see in 48 hours | The Independent | The Independent

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเมนู ขาหมูเยอรมัน +  เบียร์
SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   (พัก 2คืน)

DAY9

มิวนิค - ยอดเขาซุกสปิตเซ่ ( TOP OF GERMANY) - การ์ชมิช - มิวนิค

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองการ์มิช (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.45 ชม.) จากนั้นนำท่านนำท่านนั่ง Cable Car ขึ้นสู่ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE)  ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี ให้ท่านเก็บภาพประทับใจจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สูงที่สุดใน เยอรมนีคือ 9,721 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล เขาซุกสปิตเซ่ Zugspitze - ภาพฟรีบน Pixabay

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บนยอดเขา

 • นำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง การ์มิช
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองการ์มิช หนึ่งในเมืองสวยของเยอรมัน ตามอัธยาศัย Garmisch-Partenkirchen เมืองหน้าด่านสู่ยอดเขาสูงสุดในเยอรมนี | Tieweng
 • นำท่านได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงมิวนิค

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
SHERATON ARABELLA PARK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

DAY10

มิวนิค – พระราชวังนึมเฟ่นบรว์ก - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านแวะถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังฤดูร้อนนึมเฟ่นบรว์ก (Nymphenburg Palace) เป็นพระราชวังสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ยังคงงดงามด้วยสไตล์เรียบหรู บนพื้นที่พระราชวังและอุทยานที่มีการจัดภูมิทัศน์อย่างลงตัว                                                                              Nymphenburg Palace in Munchen, Germany Editorial Stock Photo - Image of baroque, sightseeing: 132621573
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND 
 • 14.20 น.ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 925
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 06.30 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน