ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศสรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ : WONDERS OF EUROPE 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 18 ต.ค. 61 - 27 ต.ค. 61 119,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชม กรุงโรม เมืองหลวงของอิตาลี
 • 2
  ชม นครวาติกัน + เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • 3
  เข้าชมด้านในสนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
 • 4
  ขึ้นหอไอเฟล ชั้น 2 ชมวิวกรุงปารีส
 • 5
  พิชิต ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE
 • 6
  ล่องเรือกอนโดล่า เวนิซ
 • 7
  ชม พระราชวังแวร์ซายน์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์อิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 20.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
DAY2

กรุงโรม – เข้าชมด้านในโคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่– บันไดสเปน - กรุงวาติกัน - เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเรนซ์/ทัสคานี

 • 00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TG944 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
 • 06.50 น. เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟูมิซิโน)
 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา
 • “เข้าชมภายใน” สนามกีฬาโคลอสเซียม (Colosseum) (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน
 • ถ่ายภายคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ” รถโค้ชนำท่านวิ่งผ่านชมสถานที่ต่างๆรอบกรุงโรม
 • ชม น้ำพุเทรวี่ เป็นน้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ชื่อ “เทรวี่” ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่งองค์สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนต์ที่ 12ได้มอบหมายให้สร้างขึ้นในปี 1732
 • ถ่ายรูปภาพคู่ “บันไดสเปน” เป็นบันไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ Francesco de Sanctis เชื่อมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น
 • รับฟรี!! ไอศครีมเจลลาโต้ (Gelato Icecream) ท่านละ 1 ถ้วย ไอศรีมที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลี ที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในโลก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • ชมนครรัฐวาติกัน (VATICAN CITY)รัฐอิสระปกครองตนเองที่เล็กที่สุดในโลกมีพื้นที่ประมาณ 150 ไร่ ประชากรประมาณ 1,000 คน เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
 • นำท่านเข้าชมภายใน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งได้ถูกก่อสร้างครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่16 โดยมีสถาปนิกชื่อก้องโลก คือ ไมเคิลแองเจโล ศิลปินยุคเรเนสซองส์
 • ชมรูปปั้นแกะสลัก “เพียต้า” ผลงานของศิลปินเอก ไมเคิลแองเจโล และเป็นผลงานชิ้นเดียวที่ไมเคิลแองเจิลโล ได้สลักชื่อไว้ เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี
 • จากนั้นได้เวลานำทุกท่านเดินทางสู่เแคว้นทัสคานี ว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในอิตาลี (ระยะทางจาก กรุงโรม – ไปฟลอเรนซ์  250 กม. ใช้เวลาประมาณ   30 ชม.)

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
HILTON FLOREANCE METROPOLE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

DAY3

ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ - ดูโอโม่ - จตุรัสซินญอเรีย – เมสเตร้

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำคณะเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (Pisa) กลับ  ชม หอเอนเมืองปิซา ( 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก)  ที่เมืองปีซา   ประเทศอิตาลี  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181 ฟุต
 • จากนั้นได้เวลาเดินทางกลับสู่เมืองฟลอเรนซ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง   พิเศษเมนู  สปาเก็ตตี้ซีฟู๊ด – สเต็ก – พิซซ่าต้นตำรับ –  ของหวาน –  ไวน์แดง 

 • ชมเมืองเก่า ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าหากมาอิตาลีแล้วไม่ได้มาเยือนฟลอเรนซ์ก้เหมือนว่ายังมาไม่ถึงอิตาลีอย่างแท้จริง เมืองสวยอันดับ 1 ของอิตาลี เมืองเก่าที่มีความเจริญสูงสุดในศตวรรษที่ 13-16 เมืองที่ถือเป็นต้นกำเนิดของชาวอิตาลี
 • ชมจตุรัสซินยอเรตตา จตุรัสกลางเมืองซึ่งปัจจุบันเป็นศาลาว่าการเมือง ณ จตุรัสแห่งนี้ท่านจะได้พบกับศิลปะมากมาย อาทิเช่น รูปปั้นเดวิดจำลอง ที่เหมือนของจริงทุกประการชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองและไม่มีที่ไหนเหมือน
 • มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิออเร มหาวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมือง หอศีลจุ่มที่มีความสวยความงาม ชมสะพานเวคคิโอ หรือสะพานทองคำ สะพานข้ามแม่น้ำอาร์โน แห่งแรกของเมือง  พิพิธภัณฑ์อุมฟิชี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บศิลปะยุคเรเนสซองว์ไว้เยอะที่สุดในโลก ท่านจะพบกับรูปปั้นบุคคลสำคัญของเมืองมากมายที่ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูป หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ตามอัธยาศัย
 • นำท่านชมมหาครลอยน้ำที่เป็เมืองแปลกและสุดจะโรแมนติค นครเวนิส (VENICE) ซึ่งได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งอาเดรียติค เมืองที่ใช้เรือแทรถใช้คลองแทนถนน มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก
HOLIDAY INN  HOTEL  MESTRE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY4

เกาะเวนิส – จตุรัสซานมาร์โค - โบสถ์เซนต์มาร์ค – สะพานสะอื้น พระราชวังเจ้าผู้ครองนคร แถมฟรี!! ล่องเรือกอนโดล่า - ลูกาโน่ (สวิตเซอร์แลนด์)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่ท่าเรือทรอนเชนโต้ นำท่านนั่งเรือข้ามฝากสู่ เกาะซานมาร์โค มหานครเกาะเวนิส เมืองที่ได้รับการยอมรับว่าติดอันดับความโรมแมนติคของโลก ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน
 • ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจหรือสะพานสะอื้น ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย
 • ชม จัตุรัสเซนต์มาร์โค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่
 • แถมพิเศษ!! ล่องเรือกอนโดล่า ชมวิวเมืองของเวนิซ ซึ่งว่ากันว่าหากมาเวนิซ แล้วไม่ได้ล่องเรือกอนโดล่าก็เหมือนว่ามาไม่ถึงเวนิซอย่างแท้จริง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 • ได้เวลานำท่านนั่งเรือข้ามฝากกลับสู่แผ่นดินใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สู่เมือง ลูกาโน่ (Lugano) เมืองริมทะเลสาบลูกาโน่ หนึ่งในทะเลสาบที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง   
HOTEL DE LA PAIX หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY5

ลูกาโน่ - ลูเซิร์น – อนุเสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้ชาเปล - อินเทอลาเก้น

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลูเซิร์น (Luzern) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ระยะทางจาก ลูกาโน่- ลูเซิร์น  170 กม. ใช้เวลาประมาณ   2 ชม. ) ระหว่างทางชื่นชมทัศนีย์ภาพสองข้างทาง ระหว่างทางผ่านเมือง โคโม่ เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดของประเทศอิตาลีและเป็นเมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของอิตาลี
 • ชม สะพานไม้ชาเปล สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นสะพานไม้ที่เก่าแก่มีอายุหลายร้อยปี
 • ชม อนุสาวรีย์สิงโต สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์และกล้าหาญของชาวสวิสเซอร์แลนด์ ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในคราวปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศสแกะสลักอยู่บนหน้าผาหิน
 • อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • เดินทางสู่เมือง อินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (ระยะทาง 70 ใช้เวลาประมาณ 1 .15 ชม.) เมืองสวยอีกเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ และเมืองนี้ยังเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
 • เดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาลอายุกว่า 100 ปีที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งนาฬิกาสวิส อาทิ ROLEX,PANERAI, OMEGA, IWC, PATEK PHILLIP เป็นต้นหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกเช่น มีดสวิสฯ พร้อมสลักชื่อ, สินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก, ช็อคโกแลต เป็นต้น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง   บริการท่านด้วยเมนูพิเศษ  ฟองดูชีส / สเต็ก / ช้อคโกแลตฟองดู
ROYAL ST.GEORGES HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE - ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – สนุกสนานลานหิมะ - สตาร์สบรูก

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำคณะออกเดินทางสู่หมู่ บ้านกรินเดลวาลด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร
 • นำคณะลงรถไฟ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)  จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx  นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001
 • ชม ถํ้านํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลกพร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงฟราวน์  เสริฟ 3 คอร์ส 

 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองนำท่านกลับลงสู่ด้านล่าง
 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ ประเทศฝรั่งเศส เมือง สตาร์สบรูก (Strasbourg)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  ณ โรงแรมที่พัก
HILTON STRASBOURG หรือระดับเทียบเท่า

DAY7

สตาร์สบรูก– นั่งรถไฟ TGV ความเร็วสูง 300กม./ ชม. สู่กรุงปารีส - พระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือบาตูมูส แม่น้ำแซน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • 08.51 น. ออกเดินทาง สู่กรุงปารีส ด้วยรถไฟ TGV 300 กม./ชม. ใช้เวลา 1.50 ชม.
 • 10.43 น. เดินทางถึง กรุงปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยุ่บนแม่น้ำแซนน์บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2000 ปี เมืองปารีสมหานครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • ชม พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์บรรยาย ไม่ต้องเดินชมเองและต่อแถวนาน) (1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
 • อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม
 • เดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมวิวทิวทัศน์กันบนดาดฟ้าเรือ ชื่นชมความงามของทัศนียภาพของนครปารีส ได้ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ  ซีฟู๊ด / หอยเอสคาร์โก้ / สเต็ก / ไอศรีม / ไวน์
  NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน )

DAY8

ขึ้นหอไอเฟล ชั้น 2 – พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ – โมนาลิซ่า – ช้อปปิ้งร้านปลอดภาษี – ห้างลาฟาแยต

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ชมวิวบน หอไอเฟล ชั้น 2 ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีสได้อย่างสวยงาม หอไอเฟล ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ออกแบบโดย ท่าน กุสตาฟ ไอเฟล มีความสูงทั้งสิ้น 324 เมตร และยังได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารีส
 • ชม พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (MUSEE DU LOUVRE) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงที่สุด และเก่าแก่ที่สุด (เปิดตั้งแต่ปีค.ศ. 1793) และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่าน ถ่า ยรูปประตูทางเข้าพิระมิดกระจกใสครอบไว้เมื่อปี 1988พิระมิดนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของลูฟวร์ ที่ผู้มาเยี่ยมเยือนจะต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
 • ชมภาพเขียนโมนาลิซา ผลงานของเลโอนาร์โด ดาวินชี ที่วาดโดยลีโอนาร์โด ดาวินชี ระหว่างปี ค.ศ. 1503 – 1505 รูปแกะสลักหินอ่อนของกรีกที่ชื่อ Venus de Milo ผลงานของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch, The Virgin and Child with St.Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของ เลโอนาร์โด ดาวินชี โบราณวัตถุของอียิปต์ กรีก และโรมันมากมาย เป็นต้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • เดินทางสู่ ร้านปลอดภาษี (DUTY FREE) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเลือกซื้อสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิเช่นเครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนัง และเครื่องหนังอื่นๆ รวมทั้งเสื้อผ้า BRAND NAME จากยุโรป
 • อิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง แกลอลารี่ ลาฟาแยตต์ ของฝรั่งเศส ที่ปัจจุบันมาสาขากว่า 61 แห่ง มีผู้คนมาใช้จ่ายวันละ 1,000,000 คน /วัน ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อต่างมากมาย
 • น้ำหอม ท่านที่ไม่มีความประสงค์ช็อปปิ้งสามารถเดินชมความงามของบ้านเมืองและโรงละครโอเปร่า ที่เก่าแก่สวยงาม เพราะย่านช็อปปิ้งอยู่กลางเมืองมีอาคารบ้านเรือนสวยงามมาก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย  
NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ปารีส - ประตูชัย - ถนนชองป์เซลิเซ่ - สนามบิน ชาร์ลเดอโกลด์ – กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านถ่ายกับ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียนพร้อมชมสองฟากฝั่ง ถนนชองป์เซลิเซ่ ต้นแบบถนนราชดำเนินของไทย ซึ่งเต็มไปด้วยคาเฟ่และร้านค้าขายขอดีราคาแพงจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลก
 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG931
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 06.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน