ทัวร์ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการีทัวร์ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี

รหัสทัวร์ : GRAND EAST EUROPE 10 DAY (TG)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน : Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 21 ก.ย. 61 - 30 ก.ย. 61 95,900 บาท
2 28 ก.ย. 61 - 7 ต.ค. 61 95,900 บาท
3 12 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 97,900 บาท
4 19 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 97,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมเมือง ฮอลสตัท เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก
 • 2
  ชมเมือง เชสกี้ คลุมลอฟ เมืองมรดกโลกสุดสวย
 • 3
  ชมกรุง ปราก เมืองโรแมนติกที่สุดในยุโรป
 • 4
  ชมเมือง ซาลส์เบิร์ก บ้านเกิดโมสาร์ต
 • 5
  เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์
 • 6
  เข้าชม ปราสาทปราก ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • 7
  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก
ทัวร์ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทย แอร์เวย์ (TG) เคาน์เตอร์ D  พบเจ้าหน้าทีคอยอำนวยความสะดวก
DAY2

กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - บูดาเปสก์ (ฮังการี) - ล่องเรือดานูบ

 • 01.30 น. ออกเดินทางบินตรงสู่เวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ TG936
 • 07.00 น. เดินทางถึงนครเวียนนา เมืองหลวงแสนสวยของประเทศออสเตรีย
 • ชมความงดงามของ พระราชวังเชิร์นบรุนน์” (มีไกด์บรรยาย) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์แฮปสบวกร์ที่มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ในโลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รับการตกแต่งอย่างดี อีกทั้งเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆยังอยู่ครบครัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศ ฮังการี เดินทางสู่เมือง “บูดาเปสต์” Budapest (ระยะทาง เวียนนา – บูดาเปสต์ 240 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3 ชม.) เที่ยวชมบรรยากาศเมืองหลวงของสาธารณรัฐฮังการี ประเทศที่มากด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
 • นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่ง อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร กูลาซดินเนอร์ + ไวน์ 
HILTON BUDAPEST  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY3

บูดาเปสก์ – ป้อมปราการชาวประมง -โบสถ์แมทเธียส - อนุเสาวรีย์วีรบุรุษ - บราติสลาวา(สโลวัค)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชมนครหลวงบูดาเปสท์ เจ้าของสมญานามไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ ที่แบ่งเมืองเป็น 2 ฝั่งคือ บูดาฝั่งเมืองเก่าที่ตั้งของคาสเซิล ฮิลล์ และฝั่งเปสท์ ที่ทันสมัยและหรูหรา
 • ท่านสู่บริเวณ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี
 • ชม CASTLE HILL ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก ป้อมปราการชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปีค.ศ.1241
 • ถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส (MATTHIAS CHURCH)  ที่ได้รับผลกระทบจากกการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย อาทิ ถูกดัดแปลงให้เป็นมัสยิดเมื่อครั้งถูกยึดครองด้วยชาวเติร์ก ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม
 • นำท่านสู่จตุรัสเวอริชมอร์ตี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมของกิจกรรมนานาชนิด ตอนเหนือสุดของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่นสไตล์นีโอโรมาแนสก์ ซึ่งชาวฮังการีนิยมมานมัสการมือขวาของนักบุญสตีเฟ่นกัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • เดินทางสู่ บราติสลาวา (BRATISLAVA) (ระยะทาง บูดาเปสต์ – บราติสลาวา 200 กิโลเมตร / ใช้เวลา 2.30 ชม.) นครหลวงแห่งสาธารณรัฐสโลวัค เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสโลวัค
 • ชมภายนอกปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบโกธิค, เรเนอซองส์ และบารอค ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเบเธียนเหนือลุ่มแม่น้ำดานู๊บ
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือของที่ระลึก จากนำท่านชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
CROWN PLAZA  HOTEL BRATISLAVA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

กรุงปราก - ชมด้านในปราสาทปราก - สะพานชาล์ส – นาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเก่า แถมฟรี! ขึ้นชมวิวหอคอยศาลาว่าการ ชมวิวกรุงปราก - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (ระยะทาง บราติสลาวา – ปราก 300 กิโลเมตร / ใช้เวลา4 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเชก เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมมากมายได้รับฉายาว่าเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ระหว่างทางชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทาง และได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยงามและโรแมนติคที่สุดในยุโรป

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • ชม ด้านในของกลุ่มปราสาทแห่งกรุงปราค (มีไกด์บรรยาย) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาลนำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปราคที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ
 • เข้าชมด้านในของมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสี แบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม
 • ให้ท่านเดินสู่ เดอะโกลเดนเลน สถานที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็กและปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ จากนั้นให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่ สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา สัญลักษณ์ที่สำคัญของปราคที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยว
 • ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อายุกว่า 500 ปี ที่กลไกยังคงทำงานจนถึงปัจจุบันนี้, รอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกชั่วโมง จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย  อย่างเต็มอิ่ม
 • พิเศษ : นำท่านขึ้นชมวิวกรุงปราก  ณ  หอคอยศาลาว่าการเมืองเมืองเก่ากรุงปราก ซึ่งท่านจะสามารถมองเห็นวิวบริเวณเมืองเก่าได้ทั้งหมดโดยมีหลังคาสีแดง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ได้ทั้งหมด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย 
 • จากนั้นอิสระทุกท่านช้อปปิ้งหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย อย่างเต็มอิ่ม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
HILTON HOTEL PRAGUE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว     

DAY5

กรุงปราก - คาร์โลวี วารี - เชสกี้ คุมลอฟ

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง คาร์โลวี วารี่ ( Karlovy vary) (ระยะทาง ปราก – คาร์โลวี วารี 130 กิโลเมตร / ใช้เวลา  40 ชม.)  เมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องบ่อน้ำแร่ที่สามารถรักษาโรคได้ที่โด่งดังที่สุดในยุโรป
 • นำท่านเที่ยวชมเมืองคาร์โลวีวารี เมืองสวยอันดับต้นๆของชาวโบฮีเมีย เมืองตั้งอยู่ในหุบเขา โดยมีแม่น้ำเทปปาไหลผ่านเมือง บ้านเรือนสไตน์เรอเนสซองสีสันสดใสสวยงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนู เป็ดโบฮีเมียน

 • ท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ระยะทาง  คาร์โลวี วารี – ครุมลอฟ250 กิโลเมตร / ใช้เวลา  3 ชม.)  เมืองมรดกโลก แสนสวยอีกเมือง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
OLD INN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  

DAY6

เชสกี้คลุมลอฟ - ชมด้านในปราสาทคลุมลอฟ - ชมเมือง - เซนต์วูลฟ์ (ออสเตรีย)

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเข้า ชมด้านใน ปราสาทครุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย มีอายุกว่า 800ปี เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา นำท่านชมห้องภายในของปราสาท
 • จากนั้นนำท่านชมตัวเมืองเชสกี้คลุมลอฟให้ท่านได้ถ่ายรูปตามจุดสวยๆ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองอย่างเต็มอิ่ม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • เดินทางสู่เมือง เซนต์วูลฟ์กัง (WOLFGANG) (ระยะทาง ครุมลอฟ – วูลฟ์กัง 200 กิโลเมตร / ใช้เวลา  2.30 ชม.)  เมืองรีสอร์ทเล็กๆริมทะเลสาบเมือง รีสอร์ทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟ์กัง
 • ชมเมืองเซนต์วูลฟ์กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรียที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจีเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  (พัก 2 คืน )

DAY7

ฮอลสตัท - ขึ้นรถรางชมวิวพาโนรามา - ซาลส์เบิร์ก – ซาลส์เบิร์ก-สวนมิราเบล - บ้านโมสาร์ต - ชมเมือง - เซนต์วูลฟ์กัง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ฮอลสตัท(HALLSTATT) เมืองมรดกโลก ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก (เมืองท่องเที่ยวอันดับ 3 ของประเทศออสเตรีย)
 • แถมฟรี นำท่านขึ้น รถรางขึ้นสู่ภูเขาด้านบนชมวิวมุมสูง สามารถมองเห็นวิวพาโนรามา ให้ท่านได้ชมวิวเมืองฮอลสตัท และทะเลสาบจากด้านบน
 • นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบ บนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า “ซี สตราซ” (See Strasse) อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง เมนูพิเศษ ปลาเทรา

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ซาลส์เบิร์ก (SALZBURG) นำท่านชม สวนมิราเบล ที่งดงามซึ่งเดิมเป็นสวนในพระราชวังเดิม  จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลลส์ซัคที่ไหลผ่านกลางตัวเมือง
 • เดินเข้าสู่ ถนนเกรเทสเกสเซ่ ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง นำท่านไปถ่ายรูปด้านหน้า บ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ท
 • ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมืองมากมาย หรือชมเมือง ตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
SCALARIA HOTEL  ST. WOLFGANG หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY8

เซนต์วูลฟ์กัง - เวียนนา - ชมเมือง – คาร์ทเนอร์ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) (ระยะทาง วูลฟ์กัง – เวียนนา 280 กิโลเมตร / ใช้เวลา 3.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรีคลาสสิกของโลก เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงาม ที่นักท่องเที่ยวใฝ่ฝันอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิต

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • ชมเมืองเวียนนา เมืองแห่งดินแดนในฝันของนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ต่างพากันมาเยือนดินแดนอันแสนโรแมนติค
 • นำท่านชมความงามของอาคารสำคัญๆ อาทิ อาคารรัฐสภา โรงละครโอเปร่า ศาลาว่าการนครเวียนนา พระราชวังหลวง ฯลฯ ผ่านชมแม่น้ำดานูบที่มีชื่อเสียงและท่านจะได้เห็นที่ทำการขององค์การสหประชาชาติ สาขาที่ 3ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ
 • นำท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองบน ถนนคนเดิน คาร์ทเนอร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้านานาชนิด และยังเป็นที่ตั้งของ วิหารเซนต์ สตีเฟ่นโบสถ์ใหญ่ในศิลปะแบบโกธิค
 • อิสระทุกท่านเลือกสินค้า เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า สินค้าแบร์นดเนมมากมาย เช่น Luis Vutton, Gucci,Chanel,Zara,H&M นาฬิกา ROLEX,PANERIA,PATEK PHILIPPE, ตามอัธยาศัยหรือท่านอาจใช้เวลาว่างซื้อซัคเคอร์เค้ก เค้กช็อคโกแลต ชื่อดัง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  เมนูซีโครงหมูอบน้ำผึ้ง เมนูขึ้นชื่อของเวียนนา
RENAISSANCE WIEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY9

เวียนนา – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินนครเวียนนา มีเวลาให้ท่านทำ TAX REFUND ที่สนามบิน
 • 13.30 น. จากนั้นออกเดินทางจากกรุงเวียนนา โดยสายการบินไทย เอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG937
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพมหานคร

 • 05.20 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน