ทัวร์สวีเดน อบิสโก้(แลปแลนด์) นอร์เวย์ หมู่เกาะโลโฟเทนรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์สวีเดน อบิสโก้(แลปแลนด์) นอร์เวย์ หมู่เกาะโลโฟเทน

รหัสทัวร์ : SWEDEN - ABISKO - NORWAY – LOFOTEN 10 DAYS
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 9 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 159,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมหมู่เกาะ LOFOTEN หมู่เกาะธรรมชาติสุดมหัศจรรย์ ประเทศนอร์เวย์
 • 2
  หมู่บ้าน HAMNOY หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 3
  หมู่บ้าน REINE หนึ่งในหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 4
  หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่แหลมปลายสุดของหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 5
  อุทยานแห่งชาติ ABISKO เขตแลปแลนด์ของสวีเดน หนึ่งในสถานที่ชมแสงเหนือสวยอันดับต้นๆของโลก
 • 6
  ชมเรือตัดน้ำแข็ง POLAR EXPLORER ICEBREAKER และสนุกกิจกรรมลอยตัวในทะเล
 • 7
  การล่าแสงเหนือขับ SNOW MOBILE AURORA HUNTINGH
 • 8
  สนุกสนานกับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน DOG SLED
 • 9
  ชม ICE HOTEL แห่งแรกของโลก
 • 10
  ชมหมู่บ้าน GAMMELSTAD CHURCH TOWN หมู่บ้านทางศาสนา มรดกโลก
 • 11
  ชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง ที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน
 • 12
  ชมกรุง STOCKHOLM เมืองหลวงของประเทศสวีเดน
 • 13
  ช้อปปิ้งกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
สวีเดน–อบิสโก้(แลปแลนด์)- นอร์เวย์ – หมู่เกาะโลโฟเทน
SWEDEN – ABISKO – NORWAY – LOFOTEN 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

 • 22.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
DAY2

สต็อกโฮล์ม - ชมเมือง - ลูเลีย - หมู่บ้านโบสถ์กัมเมลสตัดท์

 • 01.25 น. ออกเดินทางบินสู่ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดนโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960
 • 06.55 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม-อาลันดา (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองสต็อกโฮล์ม เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดน
 • นำท่านชม ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม (Stockholm City Hall)  พิพิธภัณฑ์เมืองสต็อกโฮล์ม มีการก่อสร้างมานานนับแต่ ปี ค.ศ.1923 มีการตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาราวกับพระราชวัง โดยใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ตัวอาคารที่ก่อสร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะที่ยิ่งใหญ่ (King Island) ถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะดูเรียบ แต่การตกแต่งภายในไม่ธรรมดาเลย กับศิลปะสมัยใหม่ในแบบอาร์ตนูโว หลังคาฝ้าเพดานของห้องประชุมออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับท้องเรือไวกิ้ง เสมือนกำลังแล่นไปบนผืนน้ำทะเลสีฟ้า มีการจัดแสดงงานศิลปะและโบราณวัตถุหลากหลายประเภท
 • นำท่านเดินทางสู่ย่านแกมล่าสแตน (Gamla Stan) ในภาษาสวีเดน แปลว่า เมืองเก่า ที่นี่มีมาตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งเมืองสตอกโฮล์ม เป็นส่วนที่เก่าแก่และล้ำค่าทางประวัติศาสตร์มากที่สุดในเมืองเลยทีเดียว เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังหลวง และยังคงกลิ่นอายย้อนยุคของศตวรรษที่ 17 ผสมผสานกับความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว
 • นำท่านถ่ายรูปกับ พระราชวังหลวง (Stockholms Slott หรือ The Stockholm Palace) เป็นที่ประทับของพระราชวงศ์สวีเดน ทั้งยังเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองในโอกาสสำคัญ ที่นี่คือพระราชวังที่งดงามที่สุดในบรรดาพระราชวังทั้งหมดของทวีปยุโรป มีลักษณะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมบาโรค สร้างเมื่อ ปีค.ศ. 1754 ภายในมีถึง 608 ห้อง ในบรรดาห้องต่างๆ ที่นับเป็นไฮไลต์ ได้แก่ ห้องพระคลัง วิหารหลวง ห้องโถงว่าการของรัฐ (Hall of State) ห้องพักของขุนนางลำดับต่างๆ และพิพิธภัณฑ์โบราณสถานกุสตาฟที่ 3 นำท่านเดินเล่นชมสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนมีความสวยงามในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสวีเดน อาคารบ้านเรือนสมัยโบราณราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษาสภาพอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่ได้อย่างดีเยี่ยม อิสระท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านล่องเรือชมความงดงามของกรุงสต็อกโฮล์ม ผ่านอาคารที่มีชื่อเสียงและเข้าสู่คลองเยอร์การ์เด้น (Djurgården Canal) อันเงียบสงบ ให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพที่งดงามของเส้นขอบฟ้าเมืองสต็อกโฮล์ม ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากบนเรือเท่านั้น จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งหรือเลือกเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 CLARION ARLANDA AIRPORT HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

สต็อกโฮล์ม - ลูเลีย - ชมเมือง

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานสต็อกโฮล์ม-อาลันดา
 • 09.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลูเลีย (Lulea) โดยสายการบินนอร์วีเจียน เที่ยวบินที่ DY4037

**หมายเหตุไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม**

 • 10.50 น. เดินทางถึงสนามบินลูเลีย นำท่านตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบสถ์กัมเมลสตัดท์ (Gammelstad Church Town) เป็นเมืองทางศาสนา สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มอาคารที่พักหลายร้อยหลัง ทางสีแดงสลับขาว  วางตำแหน่งเรียงรายล้อมรอบโบสถ์หินแกมเมลสตัดในยุคกลาง  แต่เดิมบ้านถูกนำมาใช้เฉพาะในวันอาทิตย์และในช่วงเทศกาลทางศาสนาเพื่อรองรับผู้นับถือจากชนบทโดยรอบที่ไม่สามารถกลับบ้านในวันเดียวกันเพราะระยะืางและการเดินทางที่ยากลำบาก โดยบ้านไม้เหล่านั้นเป็นที่พักของผู้ที่มาแสวงบุญที่โบสถ์ในช่วงเทศกาลและยังคงใช้งานในลักษณะเดิมอยู่จนถึงยุคปัจจุบันและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1996
 • นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองลูเลีย (Lulea) อีกหนึ่งเมืองในเขตแลปแลนด์ สถานที่รวมกิจกรรมกิจกรรมฤดูหนาว ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสวีเดน เป็นเมืองท่าทางตอนเหนือของประเทศมีบทบาทสำคัญในช่วงยุคศตวรรษที่ 13-15 เมืองนี้เป็นที่รู้จักในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านไอทีของสแกนดิเนเวียเลยทีเดียว ซึ่งเมืองมีจะมีบริษัทชั้นนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีมากกว่า 10 แห่ง
 • นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารลูเลีย (Lulea Cathedral) เดิมโบสถ์นี้เริ่มก่อสร้างในปี ค.ศ.1667 เป็นโบสถ์ที่ทำจากไม้แต่ในภายหลังได้มีการรื้อถอนและสร้างเป็นโบสถ์ที่ทำจากหินแทน ต่อมาในปี ค.ศ.1887 โบสถ์นี้ได้ถูกไฟไหม้ จนกระทั่ง 2 ปีต่อมาได้มีการสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง โบสถ์นี้เดิมมีชื่อว่า Oscar Fredrik Church ตามชื่อของกษัตริย์ออสการ์ เฟรดริคที่2 และได้เปลี่ยนเป็นมหาวิหารเมื่อสังฆมลทลแห่งลูเลียได้มีการจัดตั้งขึ้นในปีค.ศ.1904 อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
CLARION HOTEL SENSE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY4

ลูเลีย – Polar Explorer - กัลลิแวร์ – ล่าแสงเหนือโดย SNOW MOBILE

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือ Axelsviksvägen
 • นำท่านล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Icebreaker) Polar Explorer สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นตาตื่นใจของการล่องเรือตัดน้ำแข็งฝ่าหิมะและความหนาวเย็นผ่านทุ่งทะเลน้ำแข็งอันกว้างใหญ่ท่านสามารถเดินเล่นบนทุ่งน้ำแข็งหนา และว่ายน้ำทะเล Ice Swimming ในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น ที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนาที่มีอุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยชุดพิเศษ A Water Right Thermal Suits

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองกัลลิแวร์ (Gallivare) เมืองเล็กๆที่มีประชากรราว 8,500 คนแห่งนี้ ตั้งอยู่ในเขตแลปแลนด์ของสวีเดน เมืองแห่งเหมืองแร่ที่มีเสน่ห์แห่งนี้เปรียบเสมือนประตูสู่ขุนเขา ป่าไม้และธารน้ำแข็งของลาโปเนียอันตระการตา
 • นำท่านถ่ายรูปกับ Gällivare’s Old Church เป็นหนึ่งในอาคารที่สวยที่สุดและเก่าแก่ที่สุดและถูกสร้างขึ้นโดย Hans Biskop ในช่วงปี 1746 – 1753 โบสถ์แห่งนี้มีชื่อเรียกมากมายและมักถูกเรียกว่า “โบสถ์แลปป์” เพราะสร้างขึ้นเพื่อชาวเซมิ
 • จากนั้นชม Gällivare’s New Church หนึ่งในอาคารที่สวยที่สุด เนื่องด้วยจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นโบสถ์เก่าก็เล็กเกินไปและจำเป็นต้องสร้างโบสถ์ใหญ่ขึ้น ในปี 1879 โบสถ์แห่งนี้เป็นหนึ่งใน 12 โบสถ์กลางในสวีเดนที่มี Emil Langlet เป็นสถาปนิก และเป็นหนึ่งในสิบสองโบสถ์ที่สร้างด้วยไม้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

QUALITY HOTEL LAPLAND หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

**นำท่านล่าแสงเหนือโดย SNOW MOBILE (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น

DAY5

กัลลิแวร์ – ICEHOTEL - คิรูน่า – DOG SLEDGE - อบิสโก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมน้ำแข็ง (ICEHOTEL) เป็นโรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1994 ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Jukkasjärvi ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ครอบคลุมพื้นที่ 59,200 ตารางฟุต สร้างขึ้นจากเสาน้ำแข็ง 2,000 และก้อนน้ำแข็งอีก 3,000 ตัน โดยใช้วัตถุดิบน้ำแข็งใกล้ๆบริเวณแม่น้ำ Torne ทุกปีจะศิลปินจากทั่วโลกพากันไปโรงแรมน้ำแข็ง ทุกฤดูหนาวเพื่อสัมผัสบรรยากาศไม่ซ้ำซาก รวมถึงช่วยสร้างห้องหรือประติมากรรมน้ำแข็งเพิ่มสภาพแวดล้อมใหม่ๆให้กับโรงแรม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองคิรูน่า (Kiruna) เมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ ประชากรส่วนใหญ่ทำงานในเหมืองแร่ เนื่องจากมีการค้นพบแหล่งแร่เหล็กในภูเขาแถบนั้น ต่อมาจึงมีการสร้างเหมืองแร่ และสร้างเมืองในเวลาต่อมา ปัจจุบันเหมืองแห่งนี้กลายเป็นเหมืองแร่เหล็กใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ณ ดินแดนแห่งนี้
 • นำท่านเดินทาง อุทยานแห่งชาติอบิสโก (ABISKO NATIONAL PARK) ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันสวยงามทั้งสองข้างทาง ทั้งลานสกี ป่าไม้ และชายฝั่งทะเล อีกทั้งยังมีโอกาสได้เห็นทัศนียภาพธรรมชาติต่างๆในขณะที่เดินทาง จนกระทั่งถึง อุทยานแห่งชาติอบิสโก (ABISKO NATIONAL PARK) ที่รายล้อมไปด้วยหุบเขาลัปปูร์แตน (Lapporten) ที่งดงาม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
HOTEL FJELLET หรือระดับเทียบเท่าดาว

DAY6

อบิสโก – ARCTIC CIRCLE TRAIN – นาร์วิค (นอร์เวย์) - สโววาร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • เชิญท่านอิสระเดินเล่นสัมผัสความงดงามของอุทยานแห่งชาติอบิสโก ตามอัธยาศัย
 • 10.46 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถไฟสาย ARCTIC CIRCLE หว่างทางท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันสวยงาม
 • 12.54 น.  เดินทางถึงสถานีรถไฟนาร์วิค
 • เดินทางถึงเมือง นาร์วิค ( Narvik) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองที่ FJELLHEISRESTAURANTEN พร้อมชมวิวบรรยากาศมุมสูงของเมืองนาร์วิค

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) หมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองหลวงของเกาะโลโฟเทน เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 THON HOTEL LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY7

สโววาร์ - หมู่บ้าน Å - รีนน์ - แฮมนอยด์ – นัสฟยอร์ด - เลกเนส

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าอยู่ปลายสุดสุดของหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวอีกหมู่บ้านหนึ่ง นำท่านเดินเล่นกับภาพความประทับใจ
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิโรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY)ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางไปยัง เมืองรีนน์ (REINE) หนึ่งในหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่าสวยอันดับต้นๆของหมู่เกาะโลโฟเทน ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะโลโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ
 • นำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านแฮมนอยด์ (Hamnoy) หมู่บ้านชาวประมงที่ปรากฏอยู่ในโปสการ์ดโลโฟเทน ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดบนเกาะที่นักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ภาพหมู่บ้านชาวประมงหลากสี พร้อมวิวของเทือกเขาสูงเป็นฉากหลังนับเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของหมู่บ้านแฮมนอยด์ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ นัสฟยอร์ด (Nusfjord) อีกหนึ่ง เมืองเล็กๆน่ารักๆแห่งหมู่เกาะโลโฟเทน ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันแปลกตา ภูเขาสลับแม่น้ำ และทะเลสาบที่ สะท้อนภาพเทือกเขาบนผืนน้ำ
 • นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านชาวประมงนัสฟยอร์ด (Nusfjord Fisherman Village) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดียิ่งอีกแห่งของ นอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีการรังสรรค์หมู่บ้านหลากสีสัน ทั้งแดง เหลือง เขียว และยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้ อย่างดียิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย หรือจะนั่งเล่น จิบกาแฟ ชื่นชมกับธรรมชาติของเมืองนี้ นอกจากนี้ เมืองนัสฟยอร์ดยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลกเนส (LEKNES) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 SCANDIC HOTEL LOFOTEN หรือระดับเทียบเท่า

DAY8

เลกเนส – ออสโล - Aker Brygge - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 09.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเลกเนส

เพื่อความสะดวกในการเดินทางอิสระท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย คืนเงินท่านละ 30 ยูโร

 • 11.40 น.  ออกเดินสู่กรุงออสโล โดยสายการบินสแกนดิเนเวียน เที่ยวบินที่ SK4127

**หมายเหตุไฟล์ทบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์แปลงแปลงตามความเหมาะสม**

 • 14.05 น. เดินทางถึงสนามบินออสโล นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • นำท่านเที่ยวชมเมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกสำหรับชาวต่างชาติ
 • นำท่านชมท่าเรือ Aker Brygge เคยเป็นที่ตั้งของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนอร์เวย์ ปัจจุบันถูกปลุกให้ฟื้นกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังมีการปรับปรุงเป็นย่านที่อยู่อาศัยที่ทันสมัย มีบ้านเรือน และร้านค้ามากมาย เป็นแหล่งรวมผับบาร์ ร้านอาหาร คาเฟ่ นอกจากนี้ยังมีทั้งผับ โรงหนัง โรงละครและห้างสรรพสินค้า เป็นแหล่งรวมความบันเทิงยอดนิยมของออสโล 
 • นำท่านช้อปปิ้งย่าน Karl Johans ย่านช้อปปิ้งใจกลางกรุงออสโล มีสินค้าหลากหลายให้ท่านเลือกซื้ออย่างเต็มอิ่ม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

RADISSON BLU SCANDINAVIA HOTEL OSLO หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY9

ออสโล - สนามบิน – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินออสโล เพื่อทำการเช็คอินและทำ   TAX REFUND
 • 13.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 955
DAY10

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 06.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน