ทัวร์กรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ Midnight Sunรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์กรีนแลนด์ ไอซ์แลนด์ Midnight Sun

รหัสทัวร์ : EXCLUSIVE ICELAND - GREENLAND MIDNIGHTSUN 10D (AY)
ระยะเวลา 10 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 2 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 265,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  พิเศษ นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมธารน้ำแข็ง Russell Glacier ธารน้ำแข็งหน้าผาสูงกว่า 60 เมตร
 • 2
  ชมธารน้ำแข็ง EQIP SERMIA ธารน้ำแข็งที่เก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • 3
  นำท่าน นั่งเรือ ICEBERG BOAT TOUR ชมธารน้ำแข็ง (ICEBERG) และชมปลาวาฬ
 • 4
  ชมธารน้ำแข็งบนจุดชมวิว SERMERMIUT ชมความยิ่งใหญ่ของธารน้ำแข็งสุดอลังการ
 • 5
  ชม ICE SHEET POINT 660 ผืนน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นดินกว้างใหญ่สุดสายตา
 • 6
  ชมเมือง LLULISSAT เมืองท่องเที่ยวสำคัญโอบล้อมด้วยด้วยธารน้ำแข็ง
 • 7
  ชมเมือง KANGERLUSSUAQ หนึ่งในเมืองท่องเที่ยวสำคัญของกรีนแลนด์
 • 8
  สนุกสนานกับการขับ SNOW MOBILE ตะลุยหิมะ
 • 9
  สนุกสนานกับการนั่ง DOG SLED ตะลุยหิมะ
 • 10
  แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่ชื่อดังของโลก
 • 11
  ชมน้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
 • 12
  ชมชายหาดสีดำ VIK หนึ่งในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • 13
  ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลนด์
 • 14
  ชมเมืองและช้อปปิ้ง COPENHAGEN

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์กรีนแลนด์
เส้นทางพิเศษ ไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์
Exclusive Iceland Greenland Midnight Sun 10 วัน 8 คืน
โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ - เซลฟอสส์

 • 05.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ (AY) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 08.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142
 • 15.15 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 16.10 น. ออกเดินทางสู่ เรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 954
 • 17.00 น.  ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า อ่าวแห่งควัน เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
 ION LUXURY ADVENTURE HOTEL     หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY2

เซลฟอสส์ - น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ - น้ำตกสโกกาฟอสส์ - วิก - SNOW MOBILE

 • นำท่านชม น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ (Seljalandfoss) น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ปะทุขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสนามบินทั่วยุโรปมาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่พื้นราบ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสโกกาฟอสส์ (Skogafoss) เป็นน้ำตกซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า (Skoga River) น้ำตกแห่งนี้คือแลนด์มาร์กที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ นอกจากสโกกาฟอสส์จะเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตภาคใต้ของประเทศแล้ว น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นน้ำตกที่สูงที่สุด โดยมีความสูงราว 62 เมตร และเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย สโกกาฟอสส์ตั้งอยู่ในภูมิภาคซูทือร์ลันต์ (Suourland) ของประเทศไอซ์แลนด์ ตัวน้ำตกนั้นตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้านสโคการ์ ไปประมาณ 5 กิโลเมตร โดยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajokull glacier) ธารน้ำแข็งขนาดเล็กที่ปกคลุมภูเขาไฟสูง 1,666 เมตร ซึ่งเคยปะทุค่อนข้างบ่อย และได้ปะทุขึ้นอีกครั้งในปี ค.ศ. 2010 ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหวแล้ว  อิสระให้ท่านเก็บภาพของน้ำตกตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) (หมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดำ ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991
 • นําท่านชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar  ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็งและนำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง

( คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน  ผู้ขับขี่ SNOW MOBILE จะต้องมีใบอนุญาติขับขี่)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
 KRIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY3

วิก – บ่อน้ำแร่บลูลากูน – กรุงเรคยาวิค – ชมเมือง

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง  อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ได้เวลาเดินทางสู่กรุงเรคยาวิค
 • นำท่านชมเมืองเรคยาวิค
 • นำท่านถ่ายรูปกับ  Solfar หรือชื่อภาษาอังกฤษคือ The Sun Voyager เป็นงานประติมากรรมรูปเรือที่ตั้งอยู่ในกรุง Reykyavik สร้างขึ้นโดยช่างสลักชื่อ Jon Gunnar Arnason โดยคนส่วนมากมักจะเข้าใจผิดว่ามันคือสัญลักษณ์เรือไวกิ้ง แต่จริงๆแล้ว The Sun Voyager มีความหมายโดยนัยเดิมว่า “เรือแห่งความฝัน” และเป็นบทสรรเสริญพระอาทิตย์ด้วย เป็นอีกหนึ่งงานประติมากรรมที่นักท่องเที่ยวไม่ควรที่จะพลาดถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 • นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986 แล้ว
 • นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง
 • นำท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
 GRAND HOTEL REYKJAVIK  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY4

เรคยาวิค – สนามบิน - อิลลูลิแซท - Iceberg Boat Tour

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเคฟลาวิก

 เพื่อความสะดวกในการเดินทาง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย คืนเงินท่านละ 30 ยูโร

 • 13.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิลลูลิแซท โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่ GL717
 • 14.20 น. เดินทางถึงสนามบินอิลลูลิแซท นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • เมืองอิลลูลิแซท (Ilulissat) ตั้งอยู่บนเกาะกรีนแลนด์ (Greenland) เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่าพื้นที่ของรัฐเท็กซัสถึงสามเท่า ตั้งอยู่ทางภาคเหนือมหาสมุทรอาร์กติก ดินแดนของชาวอินุอิต หรือชนเผ่าเอสกีโม
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง (Iceberg Boat Tour) ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ตื่นตากับความอลังการของก้อนน้ำแข็งยักษ์ (Iceberg) ซึ่งเรียงรายอยู่ ตลอดเส้นทาง หากเป็นวันที่แสงแดดส่องประกายจะเห็นเฉดสีฟ้าน้ำเงินของก้อนน้ำแข็งไล่ระดับกันอย่างชัดเจน ถือเป็นประสบการณ์สุดพิเศษครั้งหนึ่งในชีวิตที่ยากลืมเลือน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูปลาวาฬหลังค่อม (Humpback whales) อีกแห่งของกรีนแลนด์
 • นำท่านเที่ยวชมเมืองอิลลูลิแซท เมืองหลักในดิสโก้ เบย์ (DISKO BAY) ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ นำท่านสัมผัสประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกรีนแลนด์ เช่น เขตชุมชนเก่าแก่ ซึ่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1741, ท่าเรือประมง โบสถ์และบ้านเรือน พร้อมเก็บภาพบ้านหลากสีสัน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

ICEFIORD HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

DAY5

อิลลูลิแซท - EQIP SERMIA - EQI BOAT TOUR – อิลลูลิแซท

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ EQIP SERMIA เป็นธารน้ำแข็งขนาดใหญ่รองลงมาจาก Sermeq Kujalleq ใน Icefjord และมีชื่อเสียงที่สุดของกรีนแลนด์ ตั้งอยู่ห่างออกไประยะทาง 80 กิโลเมตร สุดเขตทางเหนือจากตัวเมืองอิลลูลิแซท ธารน้ำแข็งอิควิมีขนาดกว้าง 5 กิโลเมตร และมีกำแพงน้ำแข็งขนาดใหญ่ 200 เมตร
 •  ชมธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) รู้จักกันในชื่อ “EGI”โดยเรือ ALBATROS EXPEDITIONS กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียว ที่มนุษย์สามารถ เข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิดที่สุด ได้รับการจัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004  เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งก้อนน้ำแข็งจำนวนมหาศาล ไหลลงทะเลทาง อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Ilulissat Icefjord) ถือได้ว่าเป็นที่สุดของธารน้ำแข็งทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ เป็นปากทางสู่ทะเลของธารน้ำแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ไหลเร็วที่สุดในโลก 19 เมตรต่อวัน และนอกจากนั้น ธารน้ำแข็งแห่งนี้ยังมีการเคลื่อนตัวมากที่สุดในโลกอีกด้วย ธารน้ำแข็งแห่งนี้ทำให้น้ำแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน้ำแข็งในกรีนแลนด์ทั้งหมด และมากกว่าธารน้ำแข็งอื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงของการแตกตัวของน้ำแข็ง เปรียบเสมือนเสียงระเบิดดังกึกก้อง เคลื่อนตัวเบียดเสียด กลายเป็นก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ลอยล่อง อยู่กลางทะเล เชื่อกันว่าก้อนน้ำแข็งมหึมา ที่เรือไททานิกชนจนอัปปางก็มีแหล่งกำเนิดมาจากที่นี่ ในช่วงล่องเรือกลับสู่ฝั่ง ท่านจะได้ฟังเสียงการแตกตัวของน้ำแข็ง และเพลิดเพลินกับการนั่งชม ก้อนน้ำแข็งไหลลงทะเล ในอ่าวดิสโก โดยปกติบริเวณอ่าวดิสโกจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ แต่ในฤดูร้อนท่านอาจได้พบกับ Minke whaleFin whale และ Humpback whale มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เป็นได้ในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ท่านจะได้ชมแสงสีส้มแดงกระทบกราบเรือและไอซ์เบิร์กอันเป็นภาพที่สวยงามที่ท่านสามารถชมได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค

 • นำท่านเดินชมความสวยงามของธารน้ำแข็ง (Icefjord) ที่สวยงามอลังการจนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก บริเวณนี้คือเซอร์เมอร์มิอุท (Sermermiut) แหล่งโบราณคดีอายุกว่า 4,000 ปีซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่า เป็นถิ่นฐานของมนุษย์ยุคหินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะกรีนแลนด์และการเข้าชมความสวยงามของไอซ์ฟยอร์ต้องเดินเข้าไปบนทางไม้ที่ปูเป็นทางให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความสวยงามของทุ่งน้ำแข็ง ท่านสามารถเดินขึ้นไปบนเชิงเขาซึ่งมีจุดชมวิวที่สวยงามมาก สามารถมองเห็นทุ่งน้ำแข็งมรดกโลกของกรีนแลนด์ได้จากมุมสูงอิสระให้ท่านได้เก็บรูปความสวยงามตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอิลลูลิแซท นำท่านเดินเล่นชมเมืองและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกรีนแลนด์ที่อาศัยอยู่บนเกาะใหญ่อันดับสองของโลกแห่งนี้
 • ชมโบสถ์ ZION ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในกรีนแลนด์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ICEFIORD HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

** หมายเหตุ โรงแรมในเขตอุทยาน ส่วนมากเป็นสไตล์แบบชาเล่ต์ หากโรงแรมเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ พักเมืองข้างเคียง **

DAY6

อิลลูลิแซท – DOG SLED - แคงเกอร์ลุสซวก – นั่งเฮลิคอปเตอร์ Russell Glacier

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งเลื่อนสุนัข (DOG SLED)  เป็นการนั่งเลื่อนหิมะที่มีเหล่าสุนัขเป็นตัวลากและเป็น สิ่งที่ขับเลื่อนบนพื้นน้ำแข็งได้ดี สุนัขสามารถทนความเย็นในการเดินทางได้เป็นอย่างดีและสามารถรับรู้ได้ว่าแผ่นน้ำแข็งจุดไหนบางเกินไปจนไม่สามารถข้ามผ่านไปได้ และยังเป็นเอกลักษณ์ของกรีนแลนด์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมของธรรมชาติและอากาศ และยังมีโอกาศได้เห็น กวางเรนเดียร์ หมีขั้วโลกและอินทรีขาวอีกด้วย

*หมายเหตุ การนั่งลื่อน สามารถทำได้ช่วงเดือนธันวาคม – เมษายนของทุกปี ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ**

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินอิลลูลิแซท
 • 13.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวก โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่ GL513
 • 14.40 น. เดินทางถึงสนามบินแคงเกอร์ลุสซวก นำท่านตรวจรับสัมภาระ
 • พิเศษ!!! นำท่านขึ้นเฮลิคอปเตอร์มุ่งหน้าสู่ธารน้ำแข็งรัสเซล (Russell Glacier) ธารน้ำแข็งที่มีผาน้ำแข็งขนาดใหญ่สูงกว่า 60 เมตรเด่นตระหง่าน เรียกได้ว่าเป็นแหล่งประติมากรรมธรรมชาติชิ้นเอกแห่งกรีนแลนด์ เนื่องจากลักษณะของก้อนน้ำแข็ง มีรูปลักษณ์ที่แตกต่างออกไป ตามการกัดเซาะของลมและฝน สามารถจินตนาการได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมภูมิประเทศแบบทุ่งหญ้าทุนดร้า (Tundra) อันเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของเหล่าวัวป่า ท่านจะได้พบกับสัตว์ประจำถิ่น อาทิเช่น กวางเรนเดียร์ (Reindeer) วัวมัสก์อ็อกซ์ (Musk Ox) สุนัขจิ้งจอกขั้วโลก (Polar fox) กระต่าย รวมถึงนกสายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น
 • อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทัศนียภาพ ฝูงวัวป่าและทุ่งหญ้าสลับภูเขาและธารน้ำแข็ง นับเป็นภูมิประเทศที่น่าแปลกตาอีกแห่งในกรีนแลนด์ สำหรับกรีนแลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่สามารถมองเห็นแสงเหนือได้จากทุกทิศทุกแห่ง แต่จุดที่จะชมแสงเหนือได้ดีที่สุดและมีโอกาสที่จะเห็นได้มากที่สุดต้องมาที่แคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) อันเป็นตำแหน่งที่แถบแสงเหนือทอดตัวพาดผ่านพอดี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

KANGERLUSSUAQ HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า

DAY7

แคงเกอร์ลุสซวก - นั่งรถ4WD เพื่อชมความสวยงามของ Ice Sheet Point 660

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถ4WD เพื่อชมความสวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผืนน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลกทางแถบขั้วโลกเหนือและใต้ สัมผัสกับแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมทั้งประเทศคิดเป็น 10% ของโลก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ Ice Sheet Point 660 ผืนน้ำแข็งที่ปกคลุมพื้นโลกทางแถบขั้วโลกเหนือและใต้ (ระยะเวลาในการทำทัวร์ประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำเดินทางกลับสู่เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) เมืองศูนย์กลางการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ โอบล้อมด้วยแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์ (Greenland Ice Sheet) ที่ยิ่งใหญ่ อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

KANGERLUSSUAQ HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า (พัก 2 คืน)

DAY8

แคงเกอร์ลุสซวก - โคเปนเฮเก้น

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก                    

 • อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร

 11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินแคงเกอร์ลุสซวก
 • 13.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินแอร์ กรีนแลนด์ เที่ยวบินที่ GL782
 • 21.30 น. เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น นำท่านตรวจรับสัมภาระ

CLARION AIRPORT HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY9

โคเปนเฮเก้น - ชมเมือง - เฮลซิงกิ - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม เดอะลิตเติ้ล เมอร์เมด (LITTLE MERMAID) รูปปั้นเงื อกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปีค.ศ. 1913
 • ชม น้ำพุเกฟิออน (GEFION FOUNTAIN) เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้น มาเที่ยวชมเมืองผ่านชมรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้ง แต่ยุคคริสต์ ศตวรรษที่ 17 เรียงราย ใจกลางเมืองมีสวนสนุกทิโวลี สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินโคเปนเฮเก้น
 • 13.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 954
 • 15.50 น.เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)
 • 17.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 141ก
DAY10

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • 07.15 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน