ทัวร์อิตาลี เจาะลึก อิตาลี (เหนือ จรด ใต้)ทัวร์อิตาลี เจาะลึก อิตาลี (เหนือ จรด ใต้)

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์อิตาลี เจาะลึก อิตาลี (เหนือ จรด ใต้)

รหัสทัวร์ : GRAND ITALY 11DAY (TG)
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 6 ก.ย. 61 - 16 ก.ย. 61 125,900 บาท
2 27 ก.ย. 61 - 7 ต.ค. 61 125,900 บาท
3 4 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61 127,900 บาท
4 11 ต.ค. 61 - 21 ต.ค. 61 127,900 บาท
5 18 ต.ค. 61 - 28 ต.ค. 61 127,900 บาท
6 25 ต.ค. 61 - 4 พ.ย. 61 127,900 บาท
7 1 พ.ย. 61 - 11 พ.ย. 61 125,900 บาท
8 8 พ.ย. 61 - 18 พ.ย. 61 125,900 บาท
9 15 พ.ย. 61 - 25 พ.ย. 61 125,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  ชมเส้นทาง Amalfi Coast เส้นทางที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในโลกโลก
 • 2
  ชมหมู่บ้าน Cinque Terre หมู่บ้านริมหน้าผา ที่สวยที่สุดในโลก (Unesco)
 • 3
  ชมเกาะ Capri เกาะสีสันสดใสสุดโรแมนติค
 • 4
  ชมเมือง Pompeii เมืองเก่าโบราณใต้เถ้าถ่านภูเขาไฟ Pompeii (Unesco)
 • 5
  ชมเกาะ Venice เกาะสุดแสนโรแมนติค
 • 6
  ชมเมือง Florence เมืองที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในอิตาลี
 • 7
  ชม Pisa Tower หอระฆังสุดมหัศจรรย์
 • 8
  ชมเมือง Sorrento อีกหนึ่งเมืองโรแมนติค
 • 9
  ล่องเรือ Gondola เกาะเวนิศ สุดโรแมนติค
 • 10
  พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์อิตาลี
เจาะลึก อิตาลี (เหนือ จรด ใต้) 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย(TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 21.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS (TG)
DAY2

กรุงโรม (อิตาลี) – ปอมเปอี – ซาเลอโน่

 • 00.20 น. ออกเดินทางสู่กรุงโรม (Rome)โดยเที่ยวบินที่ TG 944
 • 06.50 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติฟูมิชิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 • ออกเดินทางสู่ เมือง ปอมเปอี (Pompei) เมื่อเดินทางมาถึงท่านจะ เห็นภูเขาไฟวิสุเวียส“Vesuvius Volcano” ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่พ่นลาวามาทับถมสองเมืองคือ เมืองปอมเปอี(Pompei)กับ เมืองเฮอร์คิวลานุม (Herculaneum) และได้กลืนกินเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้เถ้า ถ่านที่ประทุออกมา เวลาผ่านไปพันปีเมืองนี้ก็กลายเป็นตํานานที่ลางเลือน จนกระทั่งมีคนที่ขุดพบโดยบังเอิญเมื่อประมาณ สองร้อยปีก่อน จึงทําการขุด เมืองทั้งเมืองขึ้นมา ไม่น่าเชื่อว่าเมืองใหญ่โตขนาดนั้นจะถูกกลบมิดเป็นเวลา เกือบสองพันปีมีสนามกีฬา โรงละครศาสนสถาน ร้านค้า บ้านเรือนตั้งเรียงราย เป็นจํานวนมาก (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  30 ชั่วโมง)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • เข้าชมโบราณสถาน ปอมเปอี“Archeological – Site Pompei”ชมสภาพของเมืองที่ขุดคนขึ้นมาได้ภายในกําแพงที่โอบล้อม ตัวเมืองชมเขตใจกลางเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิหาร, สํานักงานราชการตลาด,ร้านค้า, โรงละคร, สนามกีฬา, บ้านเรือน และโรงอาบน้ําสาธารณะของโรมัน
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ซาเลอโน (SALERNO) (ระยะทาง 30  กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  45  นาที)  เมืองท่าสำคัญอีกแห่งของประเทศอิตาลี   ให้อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
GRAND HOTEL SALERNO หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

ซาเลอร์โน - เส้นทาง อมาลฟีโคสท์ – ซอเรนโต้ - เกาะคาปรี

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางเลียบเส้นทาง Amalfi Coast เส้นทางชายฝั่งริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (เปลี่ยนเป็นรถ Mini Bus )  ที่ติดอันดับความสวยงามระดับโลก ทั้ง 3 เมือง และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco)   คือ ราเวลโล่( Ravello) ,อมาลฟี(Amalfi ),  โพสิตาโน่ (Positano) หมู่บ้านสีสันสวยงามที่สร้างตามความลาดชันของหน้าผาเรียงรายสวยงามยิ่งนัก
 • ชมเมือง ราเวลโล่ เมืองตากอากาศบนเขาสูง ด้านหน้าเป็นวิว ทะเลสวยมากถึงมากที่สุด ด้านหลังเป็นวิวภูเขาสูงเมืองนี้สวยสุดยอด จริงๆ ตัวเมืองเป็นบ้านเก่าๆ เล็กๆ อยู่ข้างๆ จตุรัสมีร้านกาแฟน่ารักอยู่ รอบๆ
 • เดินชมตัวเมืองเริ่มจากจตุรัสกลางเมืองเวสโควาโด (PIAZZA VESCOVADO) โบสถ์ประจำเมืองที่มีอายุกว่า 800 ปี ชม ประตูสัมฤทธิ์(THE BRONZE DOOR) ที่มีภาพสลักเรื่องราวของพระคริสต์ถึง 54 ช่อง ชมวิวสวยรอบจตุรัส และวิลล่า รูโฟโล (VILLA RUFOLO) คฤหาสน์บนหน้าผาริมทะเลที่สวยงาม ภายในมีสวนดอกไม้ริมหน้าผาที่ งดงามยิ่ง
 • ขับรถผ่านชมบนเขาหลังเมือง โพสิตาโน่ เมืองชาวประมงเล็กๆ ที่มีประวัติย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษ 16-17 เมืองนี้มีชายหาดที่สวยงามบ้านเรือนสีสันสดใส หากท่านได้ไปเยือนเหมือนว่าหลุดเข้าในหนังสักเรืองหนึ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย
 • ชมเมือง อมาลฟี เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่มีอํานาจทาง ทะเล ต่อมาคาดว่าเกิดแผ่นดินถล่มจมหายไปในทะเล เมืองนี้จึงกลายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ มีประชากรราว 3 พันคน มีมหาวิหารใหญ่ ที่สวยงาม นำท่านชมตัวเมืองอมาลฟี
 • เข้าชมมหาวิหารใหญ่ที่สวยงามคือ มหาวิหารเซ็นท์แอนเดรีย “Duomo di Sant’Andre” ใจกลางเมือง มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
 • ขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามไปสู่ เกาะ คาปรี (Capri) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)  เกาะที่มีเสน่ห์เป็นของตัวเองมีฉากหลังเป็นภูเขาไฟวิซูสเวียส จากนั้นนำท่าน นั่งรถรางขึ้นสู่ยอดเขาคาปรี (คาปรีเซนเตอร์) นำท่านเดินชมเขตตัว เมืองที่มีบรรยากาศน่ารัก และแวะพักที่สวนออกุสต้า พร้อมบันทึกภาพกับโขดหิน FARAGLIONI สัญลักษณ์ของเกาะคาปรี จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
BEST WESTERN HOTEL SYRENE หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว      

DAY4

เกาะคาปรี – ถ้ำบลูกร๊อตโต้ - นาโปลี - กรุงโรม

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม ถ้ำบลูกร๊อตโต้ ถ้ำที่อยู่ในทะเลมีแสงสะท้อนสีฟ้าจากน้ำทะเลขั้นมากระทบถ้ำสวยงามยิ่งนัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  

 • นั่งเรือเฟอร์รี่เดินทางสู่ เมืองเนเปิลส์ หรือ นาโปลี (Naples, Napoli) เมืองที่มีชีวิตชีวา มีสีสัน คึกคัก เป็นเมือง ที่มีการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมกับความทันสมัยจนเป็นเนื้อเดียวกัน โบสถ์เก่าๆ กับบ้านเรือนสมัยใหม่ อยู่ปะปนกันไป
 • เดินทางต่อสู่กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลี เมืองี่เป็นต้นกำเนิดของอาณาจักรโรมัน (ระยะทาง 240 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  3  ชม.)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารเอเชีย
CROWN PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY5

กรุงโรม –นครวาติกัน – พิพิธภัณฑ์วาติกัน – หอสวดซีสติน - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • ชมนครรัฐอิสระวาติกัน (VATICAN ) ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก นำท่านเข้าด้านในชม พิพิธภัณฑ์วาติกัน (VATICAN MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมบรรดาศิลปวัตถุ ภาพเขียน ภาพวาดต่างๆ รวมทั้งภาพเขียน THE CREATION ภาพการสร้างโลก ฝีมือไมเคิล แองเจลโล ในมีหอสวดมนต์ซิสติน (SISTINE CHAPEL) ก่อนชมความงดงามภายใน โบสถ์เซนต์ปีเตอร์(ST.PETER BASILICA) ศาสน-สถานประจำสำนักวาติกันที่โด่งดังด้วยความงดงามและขนาดที่ ใหญ่โต รวมทั้งรูปแกะสลักปิเอต้าที่โด่งดังของไมเคิล แองเจลโล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • ท่าน เข้าชมด้านในสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน การออกแบบอย่างชาญฉลาดสร้างให้สนามกีฬามีลักษณะเป็นรูปวงรี เพื่อให้ผู้เข้าชมรู้สึกเข้าใกล้นักกีฬา ถือเป็นต้นแบบของสนามกีฬาในปัจจุบัน
 • ท่านถ่ายภายคู่กับประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม ”
 • ชม น้ำพุเทรวี่ เป็นน้ำพุที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ชื่อ “เทรวี่” ออกแบบและก่อสร้างโดย นิโคลา ซาลวี่ ซึ่งองค์สมเด็จสันตะปาปา ครีเมนต์ที่ 12ได้มอบหมายให้สร้างขึ้นในปี 1732
 • ถ่ายรูปภาพคู่ “บันไดสเปน” เป็นบันไดในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี ชื่อ Francesco de Sanctis เชื่อมระหว่าง Piazza di Spagna และ Piazza Trinità dei Monti เป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป
 • รับฟรี!! ไอศครีมเจลลาโต้ (Gelato Icecream) ท่านละ 1 ถ้วย ไอศรีมที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลี ที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในโลก  มีหลากหลายรสชาติให้ท่านได้ลิ้มลองมาแล้วต้องลอง!!!!!!

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
CROWN PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY6

กรุงโรม - ฟลอเรนซ์ - ปิซ่า - หอเอนปิซ่า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสู่เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าหากมาอิตาลีแล้วไม่ได้มาเยือน ฟลอเรนซ์ ก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงอิตาลีอย่างแท้จริง เมืองสวยอันดับ 1 ของอิตาลี (ระยะทาง  270  กิโลเมตร ใช้เวลา 3.15  ชม.) เมืองเก่าที่มีความเจริญสูงสุดในศตวรรษที่ 13-16 เมืองที่ถือเป็นต้นกำเนิดของชาวอิตาลี เป็นเมืองที่ยังคงความสวยงามและมีการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างดี เมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยศิลปะ
 • นำท่านเก็บภาพแบบพาโนรามาของเมืองฟลอเรนซ์ ณ จตุรัส ไมเคิงแองเจลโล หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองฟลอเรนซ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองเริ่มจาก ชมจตุรัสซินยอเรตตา จตุรัสกลางเมืองซึ่งปัจจุบันเป็นศาลาว่าการเมือง ณ จตุรัสแห่งนี้ท่านจะได้พบกับศิลปะมากมาย อาทิเช่น รูปปั้นเดวิดจำลอง ที่เหมือนของจริงทุกประการชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองและไม่มีที่ไหนเหมือน มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิออเร  มหาวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมือง หอศีลจุ่มที่มีความสวยความงาม ชมสะพานเวคคิโอ หรือสะพานทองคำ สะพานข้ามแม่น้ำอาร์โน แห่งแรกของเมือง  พิพิธภัณฑ์อุมฟิชี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บศิลปะยุคเรเนสซองว์ไว้เยอะที่สุดในโลก ท่านจะพบกับรูปปั้นบุคคลสำคัญของเมืองมากมายที่ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูป หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง
 • เมืองปิซ่า (PISA) (ระยะทาง  90  กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.)ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างเส้นทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอีทรัสกัน  ผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany
 • นำท่านชม หอเอนเมือง ปิซา1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสูง 181 ฟุต เริ่มสร้างเมื่อค.ศ.1174

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ALLEGROITALIA  TOWER PLAZA  HOTEL  PISA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (พัก 2 คืน)

DAY7

ปิซ่า - ชิงเกว่ แตร์เร - ฟลอเรนซ์

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) (ระยะทาง 70  กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองท่าที่เป็นประตูสู่ 5 หมู่บ้านริมทะเลที่สวยที่สุดในโลก
 • นั่งรถไฟ สู่ เมืองชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA,MANAROLA RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ALLEGROITALIA  TOWER PLAZA  HOTEL  PISA หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY8

ฟลอเรนซ์ - เวนิส – พักบนเกาะเวนิส

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • เดินทางสู่ออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แคว้นเวเนโต้ เพื่อนำท่านชมมหาครลอยน้ำที่เป็นเมืองแปลกและสุดจะโรแมนติค นครเวนิส ( VENICE) (ระยะทาง 290 กิโลเมตร ใช้เวลา 3.30 ชม.) ซึ่งได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งอาเดรียติค เมืองที่ใช้เรือแทรถใช้คลองแทนถนน มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • เดินทางสู่ท่าเรือทรอนเชนโต้ นำท่านนั่งเรือข้ามฝากสู่มหานครเกาะเวนิส เมืองที่ได้รับการยอมรับว่าติดอันดับความโรมแมนติคของโลก ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน
 • ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจหรือสะพานสะอื้น ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย
 • ชม จัตุรัสเซนต์มาร์โค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่
 • แถมพิเศษ!!!! ล่องเรือกอนโดล่า ชมวิวเมืองของเวนิซ ซึ่งว่ากันว่าหากมาเวนิซ แล้วไม่ได้ล่องเรือกอนโดล่าก็เหมือนว่ามาไม่ถึงเวนิซอย่างแท้จริง 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารเมือง
SPLENDID VENICE หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว 

DAY9

เมสเตร้ – เวโรน่า - มิลาน - ดูโอโม่ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง เวโรน่า ( Verona) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  30 ชม.)
 • ถ่ายรูปกับ สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับบ้านเลขที่ 23 ของจูเลียต ซึ่งเป็นบ้านที่ของหญิงสาวในนวนิยายดันโด่งดังของท่าน วิลเลียม เชกสเปียร์ นักกวีและนักเขียนชาวอังกฤษ
 • อิสระเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองเวโรน่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง มิลาน (MILAN) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ  2 ชม.) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ
 • ทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลาน (DUOMO) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือกซื้อสินค้าแบร์นดเนม สินค้าพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
RADISSON BLU MILAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY10

มิลาน - สนามบิน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • 13.55 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941
DAY11

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 05.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..


แชร์ให้เพื่อน