ทัวร์ไอซ์แลนด์ EXCLUSIVE GRAND ICELANDรายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ไอซ์แลนด์ EXCLUSIVE GRAND ICELAND

รหัสทัวร์ : EXCLUSIVE GRAND ICELAND (TG+FI)
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 5 เม.ย. 62 - 14 เม.ย. 62 175,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สนุกสนานกับการขับ SNOW MOBILE ตะลุยหิมะ
 • 2
  สนุกสนานกับกิจกรรม WHALE WATCHING ล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเล
 • 3
  ชมเมือง REYKJAVIK เมืองหลวงแสนสวยของประเทศไอซ์แลน
 • 4
  ชมภูเขา KIRKJUFELL ภูเขารูปหมวกอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของไอซ์แลนด์
 • 5
  ชมน้ำตก SKOGAFOSS , SELJALANDSFOSS หนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดของไอซ์แลนด์
 • 6
  ชมทะลสาบธารน้ำแข็ง JOKULSARLON ที่ใหญ่ที่สุดของไอซ์แลนด์และยุโรป
 • 7
  ชมชายหาดสีดำ VIK หนึงในชายหาดที่สวยที่สุดในโลก
 • 8
  แช่บ่อน้ำแร่ BLUE LAGOON บ่อน้ำแร่ชื่อดังของโลก
 • 9
  ชมอุทยาน PINGVELLIR อุทยานชาติได้รับการขึ้นเบียนมรดกโลก
 • 10
  ชมชายหาด DIAMOND BEACH ชายหาดน้ำแข็ง
 • 11
  ชมกลุ่ม แท่งหินบะซอลต์ สุดมหัศจรรย์
 • 12
  ชม DEILDARTUNGUHVER HOT SPRING บ่อน้ำพุร้อนใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์ไอซ์แลนด์ EXCLUSIVE GRAND ICELAND
10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพมหานคร

 • 20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 23.45 น.  ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920
DAY2

แฟรงค์เฟิร์ต - เรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) - แช่บ่อน้ำแร่บลูลากูน - พิเศษ!!! นำท่านออกล่าแสงเหนือ

 • 06.00 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • ท่านเดินทางสู่ จัตุรัสโรเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียดนำท่าน ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม (GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ผ่านชมโบสถ์เซนต์พอล และวิหารใหญ่ประจำเมือง
 • จากนั้นได้เวลานำท่านกลับสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

  ** หมายเหตุ : หากสายการบินไทยล่าช้ากว่ากำหนด หากพิจารณาแล้วไม่มีเวลาพอที่จะออกมาเที่ยวทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมเที่ยวแฟรงค์เฟิร์ตให้คณะรอภายในสนามบิน **

แจกเงินท่านละ 30 Euro ให้ท่านเลือกรับประทานอาหารตามสะดวก

 • 14.40 น. นำท่านบินสู่กรุงเรคยาวิก (Reykjavik) ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน ICELANDAIR เที่ยวบินที่ FI521
 • 15.35 น. ถึงสนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก เมืองที่ได้รับสมญานามว่า อ่าวแห่งควัน เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านชมและแช่ บ่อน้ำแร่บลูลากูน (Blue lagoon Hot Springs) บ่อน้ำพุร้อนที่เกิดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตลาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศอุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำที่ 40 องศาเซลเซียส โดยน้ำในบ่อน้ำแร่อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลากหลายชนิดมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับ โรคผิวหนัง  อิสระให้ทุกท่านผ่อนคลายและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกรุงเรคยาวิก

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 GRAND HOTEL REYKJAVIK  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

**** นำท่านออกล่าแสงเหนือ โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชั้น โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี – หากไม่สามารถออกล่าได้ ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 30 ยูโร ****

DAY3

เรคยาวิก - ชมเมือง - โกลเด้นเซอร์เคิล – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลีร์ - น้ำพุร้อนเกเซอร์ - น้ำตกกูลฟอสส์ - เซลฟอสส์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) โบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ เป็นจุดที่สูงอีกจุดหนึ่งของเมืองที่เมื่อขึ้นไปด้านบนจะมองเห็นทัศนียภาพของกรุงเรกยาวิกโดยรอบ โบสถ์นี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็น ศาสนสถาน เป็นสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ สถาปนิกกุดโยน (Guðjón Samúelsson) เป็นผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิสท์ รวมเวลาการก่อสร้าง 38 ปีคือตั้งแต่ปีเริ่มสร้างปี ค.ศ.1945 จนกระทั่งแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1986
 • นำท่านไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House บ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยง ผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุติสงครามเย็น ชมรัฐสภาของชาวไอซ์แลนด์, ศาลาเทศบาลเมือง
 • นำท่านไปชม เพอร์ลัน (Perlan) เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไว้คอยต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยสถาปนิก อิงกิมูนดูร์ เป็นผู้ออกแบบอาคารรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำมองเห็นได้ในระยะไกล โดดเด่น แบ่งเป็นส่วนต่างๆ เช่น ร้านอาหาร, ร้านไอศกรีม, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ไวกิ้ง, สวนน้ำ และร้านขายของที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของไอซ์แลนด์ ในเส้นทางวงกลมทองคำ หรือ Golden Circle ทัศนียภาพของทุ่งหญ้าตัดกับทุ่งลาวา มีฝูงแกะ, วัวและม้าไอซ์แลนด์หากินอยู่ตามธรรมชาติ
 • ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) มรดกโลกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซียและทวีปอเมริกาเหนือ สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 930 และต่อเนื่องมาจนถึงปี ค.ศ. 1789 ซิงเควลลีร์ (Þingvellir) ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ (Hengill) เป็นจุดกำเนิดด้านประวัติศาสตร์และด้านธรณีวิทยาเพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลกเป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร
 • จากนั้นนำท่านชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อน หรือ เกย์เซอร์ (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลา 1 ชม.)ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า กีย์เซอร์ geyser ที่ใช้กันทั่วโลก น้ำพุร้อนที่นี่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7–10 นาที ไอซ์แลนด์เหมือนพระเจ้าบรรจงสร้างขึ้นมาอย่างประณีต พลังงานที่อยู่ใต้หินเปลือกโลก ขับเคลื่อนออกมาเป็นน้ำพุร้อน ช่วยให้อากาศอบอุ่นเย็นสบาย และรัฐบาลได้แปลงความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศ
 • นำท่านชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (Gullfoss) (ระยะทาง 10 กม. ใช้เวลา 15 นาที) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศและยังจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า ทองคำ และ Foss ที่แปลว่า น้ำตก เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความม+หัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 เมตร นำท่านเดินทางสู่เมืองเซลฟอสส์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 SELFOSS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

DAY4

เซลฟอสส์ – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ - น้ำตกสโคการ์ฟอสส์ - ไมดาลโจกุล - กิจกรรมพิเศษขับสโนว์โมบิล - หาดทรายดำ - วิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านท่องเที่ยวเส้นทางแสนสวย South Shore ประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเสียงในเรื่อง ของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนํามาใช้ทดแทน เชื้อเพลิง ทําให้ประเทศแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ นอกจากนี้ พลังงานดังกล่าวยังถูกนํามาใช้ในด้านสาธารณูปโภคอีกด้วย ทัศนียภาพสองข้างทาง เว้นระยะไปด้วย ฟาร์มปศุสัตว์ ฉากหลังเป็นภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูงถึง 1,491 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ ผ่านการ ระเบิดมาแล้วถึง 19 ครั้ง ล่าสุดในปี 2012
 • นำท่านชม น้ำตกเซลจาลันด์ฟอสส์ (Seljalandfoss)น้ำตกที่มีชื่อเสียงและถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้แม้จะค่อนข้างแคบแต่สูง โดยมีความสูงราว 60 เมตร และเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเซลย่าลันด์ซ่า (Seljalandsá) โดยแม่น้ำสายนี้มีต้นกำเนิดอยู่ใต้ธารน้ำแข็งเอยาฟยาตลาเยอคุตล์ (Eyjafjallajökull Glacier) ซึ่งภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งแห่งนี้ได้ปะทุขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายสนามบินทั่วยุโรปมาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจกลับกับสายน้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาสู่พื้นราบ ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับน้ำตกสโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มีความสูง 62 เมตร ประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกที่เป็น ธรรมชาติ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา, โตรกผา และหุบเหวแล้ว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านสู่ธารน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มี ความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธารน้ำแข็งทั้งหมดในไอซ์แลนด์ พื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร
 • นำท่านเปิดประสบการณ์ตะลุยหิมะพาท่านตะลุยไปในธารน้ำแข็งและนำท่านเปิดประสบการณ์ด้วยการ ขับรถสโนว์โมบิล (SNOW MOBILE) ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง

( คันละ 2 ท่าน พร้อมชุดกันความ หนาว,หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท มีให้ทุกท่าน  ผู้ขับขี่ SNOW MOBILE จะต้องมีใบอนุญาติขับขี่)

 • จนกระทั่งได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
 • นําท่านชม หาดทรายสีดํา (Black Beach) หรือ Reynisdrangar ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวา และแนวหินบะซอลต์ เป็นหินอัคนีที่พบได้โดยทั่วไป เกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลก
 • นำท่านเดินทางสู่เมือง วิก (VIK) หมู่บ้านทางตอนใต้ของประเทศ มีชายหาดสวยสีดำ ซึ่งเคยได้รับการโหวตว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกปี 1991

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
FOSSHOTEL NUPAR  HOTEL    หรือระดับเทียบเท่า 

DAY5

วิก - ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน – ชายหาดน้ำแข็ง Diamond Beach – เบรียดดัลซาวิก

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติสกาฟทาเฟล (Skaftafell National Park)  หนึ่งในผลงานของธรรมชาติที่บรรจงสร้างสรรค์ดินแดนแห่งนี้ให้สวยงามหาที่ใดเหมือน อันรวมไว้ซึ่งธรรมชาติอันแปลกตาหลายสิ่งอยู่ที่เดียวกัน เช่น ภูเขาไฟสูงเสียดฟ้าที่มีหิมะปกคลุมทั้งปี ธารน้ำใสซึ่งไหลรินจากภูเขาสูง
 • นำท่านเดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง Ice Beach หรือที่เรียกกันว่า Diamond Beach ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

 • นำท่านชม ทะเลสาบธารน้ำแข็ง โจกุลซาร์ลอน (Jökulsárlón Glacier Lagoon) ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธาร น้ำแข็งที่มากขึ้นๆ ในทุกๆ ปีปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ ลึกของน้ําในทะเลสาบถึง 200 เมตร ตื่นตาตื่นใจกับ ไอซ์เบิร์ก หรือภูเขาน้ำแข็งก้อน โตๆ เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ําในทะเลสาบ ยามกระทบแสงแดดก่อให้เกิดสีสันสวยงาม ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบรียดดัลซาวิก (Breiðdalsvík)เมืองชายทะเลโดยระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามไม่ว่าจะเป็นลาวาของภูเขาไฟ น้ำตกหลากหลายสาย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
BLAFELL HOTEL    หรือระดับเทียบเท่า

DAY6

เบรียดดัลซาวิก - นามาฟแจล - ดิมมูโบร์กี้ - ทะเลสาบมายด์วัทท์ - อาคูเรย์รี่ - พิเศษ!!! นำท่านออกล่าแสงเหนือ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่ นามาฟแจล (Namafjall) หรือบ่อโคลนเดือดคือ โคลน (แอ่งตะกอนที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำ) ซึ่งมีไอน้ำร้อนจัดอยู่เบื้องล่าง เมื่อไอน้ำนั้นเคลื่อนที่จะทำให้โคลนที่อยู่ด้านบนพุ่งกระจายขึ้นมาคล้ายการระเบิดย่อยๆ ในบริเวณภูเขาไฟ ปกติบ่อโคลนเดือดมักมีกำมะถันอยู่มาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม ดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือที่แปลว่า ปราสาทดำ พื้นที่ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ในอดีตกาลราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาที่ไหลปกคลุมพื้นที่เมื่อโดนอากาศและน้ำที่เย็นจัด จึงทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเชื่อว่าดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนใต้พิภพ
 • นำท่านชมทะเลสาบมายด์วัทท์ (Myvatn Lake) ทะเลสาบสีฟ้ากินพื้นที่ราว 37 ตารางกิโลเมตร นับเป็นทะเลสาบที่ใหญ่อันดับที่ 4 ของไอซ์แลนด์ เป็นแอ่งเกิดจากรอยแยกคราฟล่าฟอล์ทที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟรอบๆในอดีตกาล อยู่ในหมู่บ้านเรย์คยาห์โล และยังเป็นแหล่งอุทยานนกน้ำที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จนรัฐบาลประกาศให้เป็นเขตสงวนอนุรักษ์นกเลยทีเดียว
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri)  เมืองใหญ่อันดับสองของไอซ์แลนด์ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของไอซ์แลนด์อีกด้วย บ้านเรือนถูกปลูกสร้างจากไม้ทาสีสันสดใสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ บ้างก็ปลูกบนเนินลาดชันซึ่งมีภูมิศาสตร์อยู่ติดภูเขาแต่จัดตั้งเป็นระเบียบอย่างลงตัว ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของไอซ์แลนด์ ประเทศที่ได้ขึ้นชื่อว่าไม่มีต้นไม้สูง มีผืนหญ้าและต้นมอสหลากสีสุดสายตา สวยงามมาก เมืองอาคูเรย์รี่มีแม่น้ำโครสซาเนสบอร์เกียร์ (Krossanesborgir) เป็นแม่น้ำสายสำคัญของเมืองไหลผ่าน
 • นำท่านชมบ้านเรือนที่จัดแผนผังเมืองเมืองอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม นำท่านชม โบสถ์อาคูเรย์รี่ เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นโบสถ์คริสต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถาปนิก Gudjon Samuelsson สร้างปี 1940  หน้าต่างกระจกสีกลางเหนือแท่นบูชาสวยงามมาก ภาพแกะสลักนูนบนระเบียงโดยประติมากรแสดงการบัพติสมา
 • นำท่านสู่ถนนคนเดิน เกเรอโตรกาตา (Gerartogata) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนสายช้อปปิ้งของเมืองอาคูเรย์รี่

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
KEA HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า 

**** นำท่านออกล่าแสงเหนือ โดยปรากฏการณ์แสงเหนือ NORTHERN LIGHT (AURORA BOREALIS) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเขตบริเวณขั้วโลกเหนือในกลุ่มประเทศที่อยู่ในเขตอาร์กติก เซอร์เคิล โดยมีประเทศ ไอซ์แลนด์ รวมอยู่ด้วย และถือเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้ยาก ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ค่า KP , สถานที่เกิด , มักจะพบเห็นได้ทั่วไปเนื่องจากเป็นแสงที่มาจากชั้น โดยจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาฟ้าเปิด  และอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน  – กลางเมษายน ของทุกปี – หากไม่สามารถออกล่าได้ ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 30 ยูโร ****

DAY7

อาคูเรย์รี่ - ล่องเรือชมปลาวาฬ – บลอนดูออส - พิพิธภัณฑ์ไอซ์แลนดิกแซลมอน - สไตคิซอมอร์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสนุกสนานกับกิจกรรมการล่องเรือชมปลาวาฬกลางทะเล ซึ่งท่านมีโอกาสเห็นวาฬมิงค์ สูงถึง 98.2%
 • นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการดูปลาวาฬแบบธรรมชาติ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

*** ทั้งนี้การล่องเรือชมปลาวาฬนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันเป็นหลัก ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือ เปลี่ยนแปลงในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบลอนดูออส (Blonduos) เมืองทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ ที่ยังความน่ารักและเงียบสงบ พร้อมธรรมชาติอันแสนพิสุทธิ์
 • นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไอซ์แลนดิกแซลมอน (Icelandic Salmon Museum) พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กที่รวบรวมวิถีการดำเนินชีวิตของชาวประมงในการจับปลาแซลมอนในสมัยก่อน
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก เมืองสไตคิซอมอร์ (STYKKISHÓLMUR) (ระยะเมืองในแคว้น Vesturland ด้านเหนือของคาบสมุทร Snæfellsnes ทางตะวันตกของประเทศไอซ์แลนด์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก
FOSSHOTEL STYKKISHÓLMUR  หรือระดับเทียบเท่า

DAY8

สไตคิซอมอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล - น้ำตกเฮินฟอซซ่า - เรคยาวิก

รับประทานอาหารเช้าบนเรือ พร้อมชื่นชมบรรยากาศ                       

 • ท่านเดินทางสู่เมืองกรุนดาร์ฟยอรด์เดอร์ (Grundarfjordur)ตั้งอยู่บริเวณ แหลมสเนลเฟลเนส (Snaefellsnes) และตั้งอยู่ระหว่างภูเขาเรียบมหาสมุทร มีทัศนียภาพและธรรมชาติที่สวยงามยิ่ง เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญที่ตากล้อง มืออาชีพมักมาเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ และยังเป็นเมืองที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Little Lift of Walter Mitty อีกด้วย นำท่านเข้าชมความงดงาม Landmark ของเกาะ Iceland นั่นคือ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามและถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย ภูเขายังมีนํ้าตกขนาดเล็กที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีกด้วยชื่อว่า นํ้าตก Kirkjufellsfoss ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี
 • นำท่านแวะชม น้ำพุร้อนเดลดาทุงกูเวล (Deildartunguhver Hot Spring) บ่อน้ำพุร้อนใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ อุณหภูมิน้ำสูงสุด 97 องศาเซลเซียส และเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีน้ำไหลเร็วที่สุดในยุโรป เร็วถึง 180 ลิตร/วินาที

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่าน ชมความสวยงามของน้ำตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาหนึ่งของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธารและแม่น้ำสายต่างๆเป็นระยะทางกว่า 900 ม. ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงค์โจคูล
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเรคยาวิกได้รับสมญานามว่า (อ่าวแห่งควัน) เนื่องจากควันไอน้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ยังมีตำนานไวกิ้งโบราณที่มีหลักฐานแสดงถึงการปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อน นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนLaugavegur ถนนช้อปปิ้งสายหลักของกรุงเรคยาวิค เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารอาหารไทย
GRAND HOTEL REYKJAVIK  หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY9

เรคยาวิค - แฟรงค์เฟิร์ต - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • 07.25 น. นำท่านออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน ICELANDAIR เที่ยวบินที่ FI520
 • 12.55 น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยูมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

** หมายเหตุ : หากสายการบินไทยล่าช้ากว่ากำหนด หากพิจารณาแล้วไม่มีเวลาพอที่จะออกมาเที่ยวทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกโปรแกรมเที่ยวแฟรงค์เฟิร์ตให้คณะรอภายในสนามบินแทน **

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต
 • 20.40 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG 923
DAY10

กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ

 • 12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน