ทัวร์ฟินแลนด์ ปีใหม่ EXCLUSIVE FINLAND LAPLAND – ICE BREAKER – AURORA HUNTING 8 DAYS ( AY)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์ฟินแลนด์ ปีใหม่ EXCLUSIVE FINLAND LAPLAND – ICE BREAKER – AURORA HUNTING 8 DAYS ( AY)

รหัสทัวร์ : EXCLUSIVE FINLAND LAPLAND – ICE BREAKER - AURORA HUNTING 8 DAYS ( AY)
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 30 ธ.ค. 64 - 6 ม.ค. 65 189,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  พักโรงแรมกระจก GLASS IGLOO NORTHERN LIGHTS 2 คืนติด (สะดวกสบายมีห้องอาบน้ำในตัว)
 • 2
  นำท่านออกล่าแสงเหนือด้วย HEATING SLEDGE
 • 3
  เรือตัดน้ำแข็ง SAMPO ICE BREAKER + ลอยตัวในทะเล
 • 4
  ชมหมู่บ้านซานตาครอส SANTA CLAUS VILLAGE
 • 5
  สนุกสนานกับกิจกรรมการขับ SNOW MOBILE
 • 6
  สนุกสนานกับกิจกรรมการ นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์
 • 7
  สนุกสนานกับกิจกรรมการ นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky
 • 8
  ชมแสลักน้ำแข็ง SNOW EXPERIENCE 365
 • 9
  ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ หรือบ่อน้ำร้อนท่ามกลางหิมะ
 • 10
  ชมเมืองโรวาเนียมี
 • 11
  ชมเมืองหลวงเฮลซิงกิ

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ฟินแลนด์
เส้นทางพิเศษ ทัวร์นอร์เวย์ ทรอมโซ่ หมู่เกาะโลโฟเทน
EXCLUSIVE FINLAND LAPLAND – ICE BREAKER – AURORA HUNTING 8 DAYS
โดยสายการบินฟินแอร์ (AY)

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) -โรวาเนียมี

 • 06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ (AY) พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 09.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 142
 • 15.00 น. เดินทางถึงทางอากาศนานาชาติเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  เมืองหลวงของฟินแลนด์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 • 16.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโอวลู โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 441

                           **หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม***

 • 17.05 น.  เดินทางถึง สนามบินโอวลู หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโอวลูตั้งอยู่บนชายฝั่ง BAY OF BOTHNIA ใกล้กับเส้นอาร์กติก เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของฟินแลนด์ เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าในภูมิภาค และยังเป็นที่รู้จักในด้านเป็นเมืองเทคโนโลยี ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นสกี มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

SCANDIC OULU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว  

DAY2

โอวลู– เคมิ –SNOW EXPERIENCE 365 – ICE RESTAURANT – เรือตัดน้ำแข็งSampo Icebreaker - ลอยตัวในทะเล - โรวาเนียมี

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองเคมิ (Kemi) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวน้ำลึกบอธเนีย (Gulf of Bothnia)  อีกหนึ่งเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ต้องการมาสัมผัสความเย็นยะเยือกของน้ำแข็ง นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แห่งเคมิ (Kemi Church) โบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรันที่ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและตั้งอยู่กลางเมืองเกมิ สถาปนิกชื่อดังผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างโบสถ์หลังนี้เป็นชาวฟินแลนด์ชื่อว่า “โจเซฟ สเตนแบค” (Josef Stenback) สร้างเสร็จและเปิดให้ชาวคริสต์เข้าทำพิธีได้ตั้งแต่ปี 1902 ภายในสามารถจุได้ประมาณ 1,000 คน ในปี 2003 มีการบูรณะครั้งใหญ่จนทำให้โบสถ์ยิ่งสวยงามและดูใหม่สดใส เป็นโบสถ์ประจำเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ SNOW EXPERIENCE 365 ซึ่งเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีกำแพงที่มีหิมะปกคลุม ทางเดินที่ทำจากน้ำแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ำแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจและทดลองกับกิจกรรม ice slide

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ICE RESTAURANT

 • นำท่าน ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) หรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่โด่งดังที่สุดในโลก หลังจากปลดประจำการแล้วนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก ในอดีตเป็นเรือตัดน้ำแข็งของรัฐบาลฟินแลนด์ ซึ่งใช้ล่องในอ่าวบอทเนีย มีน้ำหนักถึง 3,500 ตัน สร้างขึ้นในปี 1961 การล่องเรือแซมโป้ จะให้ความรู้สึกที่น่าตื่นเต้นที่สุดในช่วงเวลาที่น่าจดจำของธรรมชาติในอาร์กติก ในขณะที่เรือขนาดใหญ่แบ่งน้ำแข็งออกเป็นสองฝั่ง พร้อมกับชื่นชมความงามของทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ ประกอบกับท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ที่สะท้อนกระทบปุยหิมะที่ปกคลุมเป็นสีขาวบริสุทธิ์ เรือตัดน้ำแข็งนี้จะเจาะน้ำแข็งที่หนากว่า 1 เมตร เพื่อสร้างอ่างอาบน้ำที่หนาวจับขั้วหัวใจให้นักท่องเที่ยวลองท้าทายลงไปนอนลอยคอในน้ำแข็งแบบเย็นสุดขั้ว  สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการลอยตัวในทะเลน้ำแข็ง ด้วยชุดความร้อนพิเศษ (Warm Impermeable Survival Suits)
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.40 นาที) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งแลปแลนด์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตา หิมะ สลับกับทิวสน และผืนน้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นได้เพียง ช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นี้เท่านั้น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 SANTA CLAUS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

DAY3

โรวาเนียมี – หมู่บ้านซานตาคลอส – นั่งกวางเรนเดียร์ - ชมเมือง

 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกัน ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล นำท่านถ่ายรูปกับ เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวงเพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ นำท่านแวะชม ซานตาคลอสออฟฟิศ (Santa Claus Office) หรือที่ทำการของซานตาคลอส ภายในตกแต่งด้วยสีสันสดใสมากมาย แวะชม ที่ทำการไปรษณีย์ซานตาคลอส (Santa Claus Main post office) ท่านสามารถเลือกซื้อไปรษณียบัตรหลากหลายสีสันเพื่อเขียนอวยพรครอบครัวและมิตรสหาย พร้อมทั้งฝากซานต้าคลอสส่งกลับมายังประเทศไทยได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปในบริเวณหมู่บ้านซานตาคลอสที่ประดับประดาด้วยธีมคริสต์มาสอันสวยงามตามอัธยาศัย หรือจะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ภายในหมู่บ้านซานตาครอสแห่งนี้  หรือเลือกถ่ายรูปกับลุงซานต้าคลอส (รูปถ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการนั่งเลื่อนลากโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส ไปบนลานหิมะ ท่านสามารถให้อาหาร และสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
 • นำท่านเดินทางชมเมืองโรวาเนียมี (ROVANIEMI) ดินแดนตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติคและได้ชื่อว่าเป็น The Official Hometown of Santa Claus ให้ท่านได้ชมโบสถ์ประจำเมืองโรวาเนียมี (Rovaniemi Church) นำท่านสู่จัตุรัสลอร์ดิ (Lordi square) ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เดิมเรียกจัตุรัสนี้ว่า แซมโป สแควร์ ใกล้จัตุรัสเป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองโรวาเนียมี
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝากตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 SANTA CLAUS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

**พิเศษ นำท่านล่าแสงเหนือโดยรถบัส(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) หากไม่สามารถออกล่าแสงเหนือโดย ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

DAY4

โรวาเนียมี –เลวี– ลิ้มรสขาปูยักษ์ KING CRAB - HUSKY SAFARI - พิเศษเต็มอิ่มพัก GLASS IGLOO VILLAGE 2 คืน - พิเศษ : นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่ง HEATING SLEDGE

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเลวี (LEVI)(ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 20 นาที) หนึ่งในเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านสกีรีสอร์ทในเขตแลปแลนด์ โดยเมืองนี้เคยเป็นสถานที่จัดแข่งขันสกีชิงแชมป์โลกในปี 2012 อีกด้วย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (พิเศษ ให้ท่านได้ลิ้มรสขาปูยักษ์ King Crab )

 • นำท่านชม HUSKY SAFARI  ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ ฮัสกี้จึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด นอกจากนี้สุนัขลากเลื่อนยังเป็นกีฬายอดนิยม โดยมี มัชเชอร์ (Musher) เป็นผู้บังคับเลื่อนในการแข่งขันแต่ละครั้งจนแพร่หลายไปยังหลายประเทศแถบขั้วโลก ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน ณ ดินแดนแห่งนี้
 • นำท่านเข้าสู่ที่พักรีสอร์ทสุดชิคแบบ Kelo Glass Igloo Northern Lights Village ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่ผสมผลานบ้านไม้กับโดมแก้วโปร่งใสแบบ Igloo กระจกมีการออกแบบให้สามารถเห็นมุมมองท้องฟ้าได้อย่างสวยงามและในวันที่ค่ำคืนที่แสงเหนือท่านยังสามารถนอนดูจากที่พักได้อีกด้วย เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างมาก  และในห้องพักมีการปรับอุณหภูมิให้อบอุ่นตลอด มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในครบครับ (และที่สำคัญมีห้องอาบน้ำและห้องน้ำในตัว สะดวกสบายอย่างมาก)
 • อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 GLASS IGLOO NORTHERN LIGHTS VILLAGE หรือระดับเทียบเท่า (เต็มอิ่ม พัก 2 คืน  )

**พิเศษ นำท่านล่าแสงเหนือโดยการนั่ง HEATING SLEDGE (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) หากไม่สามารถออกล่าแสงเหนือโดย HEATING SLEDGE ได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงยานพาหนะ ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

** ท่านไหนไม่อยากออกไปล่าแสงเหนือ  สามารถชมภายในบริเวณรีสอร์ทยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านจึงสามารถชมปรากฎการณ์แสงเหนือได้จากภายในห้องพักรีสอร์ทของท่าน **

DAY5

ขับขี่ SNOW MOBILE - แช่บ่อน้ำอุ่น SAUNA

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าประทับใจในการขับขี่รถ SNOW MOBILE พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือทุ่งน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับกิจกรรมซาวน่า ,แช่น้ำอุ่น หรือจะเลือกทดสอบความหนาวกับสระน้ำเย็น ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของหิมะอันขาวโพลน (ใช้เวลา 1 ชม.) จากนั้นอิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองของโรงแรมที่พัก

 GLASS IGLOO NORTHERN LIGHTS VILLAGE หรือระดับเทียบเท่า 

** AURORA HUNTING INSIDE RESORT **

*ภายในบริเวณรีสอร์ทยามค่ำคืนปลอดแสงไฟ ท่านจึงสามารถชมปรากฎการณ์แสงเหนือได้จากภายใน

รีสอร์ทของท่าน **

DAY6

เลวี - เฮลซิงกิ - ช้อปปิ้ง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน Kittila
 • 09.05 น.  ออกเดินทางสู่เมืองเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 572

***หมายเหตุ ไฟล์ทบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความเหมาะสม***

 • 10.30 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ นำท่านตรวจรับสัมภาระ

*** จากนั้นนำท่านตรวจ COVID PCR TEST ***

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

 • นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนน Aleksanterinkatu ที่นี่เป็นถนนสายที่สำคัญของเมืองและบรรดาขาช้อปทั้งหลาย เป็นถนนที่มีความยาวที่สุดของเมือง อยู่ใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดี และสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกหลายแห่ง ทั้งสองฝั่งถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้าขายของแบรนด์ดังต่างๆ และร้านอาหารอีกมากมายที่ดึงดูดผู้คนเป็นจำนวนมาก นับเป็นถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวา คึกคักไปกับแสงสี เหมาะแก่การพบปะ รวมตัว สังสรรค์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร พิเศษ SEA FOOD  PATTER

 RADISSON BLU SEASIDE HELSINKI หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY7

เฮลซิงกิ - ชมเมือง - สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านชม มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) เป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอร์รัน (Lutheran) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมรูปแบบนีโอคลาสสิก (Neo Classic) โดยสร้างเสร็จราวช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ด้านนอกมหาวิหารมีความงดงามโดดเด่นด้วยเสาคอรินเธียน (Corinthian order) ที่มีความงดงาม คลาสสิก สร้างตามสถาปัตยกรรมกรีกและโรมันโบราณ ตัววิหารมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือโดมสีเขียวขนาดใหญ่ความสูง 260 ฟุตล้อมรอบด้วยโดมเล็กๆ สี่โดม เหนือหลังคาโบสถ์บริเวณหน้าจั่วทั้งสี่มุมมีรูปปั้นสาวกทั้ง 12 ของพระเยซูคริสต์เรียงรายอยู่ รูปปั้นความสูง 10 ฟุต เหล่านี้ถือเป็นคอลเลคชั่นรูปปั้นที่ทำจากสังกะสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดของเมืองเฮลซิงกิ และเป็นโบสถ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศฟินแลนด์ ชมจัตุรัสเซเนท หรือ เซเนทสแควร์ (Senate Square) เป็นจัตุรัสกลางเมืองของเฮลซิงกิที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นคือ อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 (Alexander II) ที่ประดิษฐานอย่างโดดเด่นอยู่ใจกลางจัตุรัส พระองค์คือผู้ทรงนำพาให้เกิดการปฏิรูปและนำไปสู่การเป็นอิสรภาพของฟินแลนด์จากจักรวรรดิรัสเซีย บริเวณรอบๆ รายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามจำนวนหลายแห่ง ลานกว้างแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดนัดพบที่มีชื่อเสียงและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมใหญ่ๆ ของเมืองมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงคอนเสิร์ต หรือการชุมนุมทางการเมือง รวมถึงงานปั้นอาคารหิมะและลานสโนว์บอร์ดที่จัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของทุกปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเฮลซิงกิ
 • 16.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 141
DAY8

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • 07.25 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…..

*** ขอขอบพระคุณที่ใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในครั้งต่อไป ***แชร์ให้เพื่อน