ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล (ฤดูหนาว)รายละเอียดโปรแกรมทัวร์-ทัวร์รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล (ฤดูหนาว)

รหัสทัวร์ : INCREDIBLE BAIKAL LAKE 6 DAYS 5 NT
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน :

กำหนดการเดินทาง

รอบที่ วันเดินทาง ราคา
1 10 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 74,900 บาท

สถานที่สำคัญ

 • 1
  สนุกสนาน นั่งเรือ HOOVRCRAFT ซึ่งเป็นเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ชมวิวทะเลสาบ 1 ชั่วโมง
 • 2
  สนุกสนานกับกิจกรรม ขับ Snow Mobile
 • 3
  สนุกสนานกับกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน (Dog Sledges)
 • 4
  ชม เกาะโอลคอร์น (Olkhon Island) เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล
 • 5
  ชม BLUE ICE แผ่นน้ำแข็งใสๆ ที่แตกหักที่เกิดจากการขยายตัวของน้ำในทะเลสาบ
 • 6
  ชมถ้ำ BLUE ICE ในทะลสาบไบคาล
 • 7
  ชมพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ (Taltsy Museum)
 • 8
  ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal museum) ชม แมวน้ำไบคาล
 • 9
  ขึ้น CABLE CAR ชมช่วงที่แม่น้ำอังการ่า มาบรรจบกับทะเลสาบไบคาล
 • 10
  ชม โบสถ์คาซาน (Kazan Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนอิรคุตสก์
 • 11
  ช้อปปิ้งถนน 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter)

HappyLongWay
ขอนำเสนอโปรแกรมทัวร์ยุโรป
ทัวร์รัสเซีย ไบคาล อิรคุตสก์ – ลิสต์เวียนก้า – เกาะโอลคอร์น

INCREDIBLE  FROZEN BAIKAL LAKE 6 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน S7

DAY1

สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ - อิรคุตสก์

 • 13.30 น.   คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ P สายการบิน S7 AIRLINE พบเจ้าหน้าที่บริษัทอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
 • 16.35 น.  ออกเดินทางบินตรงสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน S7 AIRLINE เที่ยวบินที่ S7 762
 • 23.55 น.  เดินทางถึง เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

 COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว  ( พัก 2 คืน สบายๆ)

DAY2

อิรคุตสก์ - ลิสต์เวียนก้า - พิพิธภัณฑ์ทอล์ทซี่ - พิพิธภัณฑ์ไบคาล – นั่งกระเช้า - ตลาดลิสต์เวียนก้า - สุนัขลากเลื่อน - นั่งเรือ HOVERCRAFT - อิรคุตสก์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางสู่ ลิสต์เวียนก้า (Listvyanka) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่หุบเขาริมทะเลสาบไบคาล ภายในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ มีกระท่อมไม้สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบไซบีเรียที่สวยงามมีสีสันสดใส
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมและชาติพันธุ์ทอล์ทซี่ (Taltsy Museum) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1969 เป็นพิพิธภัณฑ์บนพื้นที่กลางแจ้ง มีเนื้อที่กว่า 166 เอเคอร์ ภายในแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไซบีเรียสมัยก่อน มีโบสถ์ไม้ บ้าน ฟาร์ม และอื่นๆ ของชนเผ่าต่างๆ ที่อยู่รอบทะเลสาบ บ้านที่นำมาจัดแสดงได้ถูกย้ายมาจากหมู่บ้านดั้งเดิมในที่ต่างๆ หลังจากที่มีการสร้างเขื่อนพลังน้ำในทะเลสาบไบคาล ทำให้น้ำท่วมชุมชนบางจุด จึงได้ย้ายบ้านเก่าที่มีคุณค่า และโบราณสถาน เช่น โบสถ์ไม้ โรงเรียน นำมาจัดแสดงไว้ในที่เดียวกัน
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal museum) ซึ่งจำลองการดำน้ำลึกเสมือนจริง ที่ระดับความลึก 1,637 เมตรของทะเลสาบไบคาล สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างและศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาทั้งหมดของทะเลสาบไบคาล ซึ่งมีการจัดแสดงซากสัตว์และพืชพันธุ์ต่างๆ เช่น แมวน้ำไบคาล เป็นแมวน้ำสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก ซึ่งเป็นแมวน้ำที่ปรับสภาพให้เข้ากับน้ำจืดของทะเลสาบไบคาล ปลาโอมุล ปลาประจำถิ่นมีเฉพาะทะเลสาบแห่งนี้เท่านั้น
 • นำท่านขึ้นCABLE CAR ชมช่วงที่แม่น้ำอังการ่า มาบรรจบกับทะเลสาบไบคาล อังการ่าเป็นแม่น้ำสายเลือดใหญ่ของชาวอิร์คุตสถ์ที่ไหลลงสู่ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ลึกที่สุดในโลก ลึกประมาณ 1,637 เมตร ได้รับสมญานามว่าดวงตาสีฟ้าแห่งไซบีเรีย” The Blue Eye Of Sibiria โดย UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้ทะเลสาบแห่งนี้เป็นมรดกโลก ตั้งแต่ ค.ศ.1996

รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านชม ตลาดลิสต์เวียนก้า (Fish Market) ที่เติบโตมาจากตลาดสะพานปลาในชุมชนเล็ก ๆ ของชาวรัสเซียที่เข้ามาตั้งรกรากบริเวณปากแม่นํ้าอังการ่าสัมผัสปลาและสินค้าแปรรูปสัตว์นํ้าที่ได้จากทะเลสาบ เช่น ปลาโอมูลรมควัน ปลาโอมูลแดดเดียว และสินค้าพื้นเมืองอีกมากมาย จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรม
 • นำท่านเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน (Dog Sledges) โดยท่านจะได้สนุกสนานกับการเลื่อนไปบนผิวหิมะอย่างสนุกสนาน มีสุนักฮักซกี้สายพันธุ์เคมชัทก้า ฮัสกี้ ซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์ท้องถิ่นที่แสนทรหด นำท่านวิ่งฉิวโลดแล่นสนุกสนาน ( ใช้เวลาประมาณ 15 -20 นาที)
 • จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการขับรถ Snow Mobile ตะลุยหิมะ ( ใช้เวลาประมาณ 30 – 40  นาที) จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านนั่งเรือ HOVERCRAFT (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อออกไปชมวิวในทะเลสาบไบคาลท่านจะได้ชมความสวยงานของเส้นทางรถไฟไบคาล (BAIKAL RAILWAY) นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอิรคุตสก์
 • นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอิรคุตสก์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

 COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว   

( กรุณาจัดกระเป๋า Overninght Bag สำหรับค้างคืนบนเกาะโอลคอร์น  2 คืน )

DAY3

อิรคุตสก์ - นั่ง MILITARY VAN – เกาะโอลคอร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางสู่เกาะโอลคอร์น (Olkhon Island)เกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบไบคาล ซึ่งเกาะนี้ล้อมรอบด้วยทะเลสาบไบคาล ทะเลสาบสีฟ้าคราม แต่ในหน้าหนาวกลับกลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งท่านสามารถเดินเล่นบนน้ำแข็งได้เลยโดยทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเปิด ประสบการณ์บนทะเลสาบน้ำแข็งโดยการนั่งรถจิ๊บทหาร หรือเรียกว่า MILITARY VAN ซึ่งมีสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ำแข็งของทะเลสาบไบคาลได้ พาท่านเดินทางผ่านพื้นผิวของทะเลสาบไบคาลที่ได้กลายเป็นน้ำแข็งหนาวมากกว่า 2 เมตร เป็น ระหว่างทางจอดให้ท่านได้ถ่ายรูปสุดแสนอัศจรรย์ของผิวน้ำแข็งและวิวโดยรอบ อย่างสนุกสนาน ท่านจะได้ภาพสุดอัศจรรย์นี้กลับบ้านไปเป็นอีกหนึ่งในทริปประทับใจไม่รู้ลืม (นั่งคันละ 8 ท่าน)
 • นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านคูซีร์ (KHUZHIR)
 • นำท่านชมถ้ำแห่งแหลมเบอร์คาน Burkhan Cape หรือ หินแห่งจิตวิญญาณ (Shaman Rock) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะแห่งนี้ที่นักท่องเที่ยวทุกคนห้ามพลาด เพราะสถานที่แห่ง นี้เป็น 1 ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 9 แห่งของเอเชีย โดยเชื่อกันว่า เทนกรีอิ Tengrii ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่เข้มแข็งที่สุดในบรรดาหมู่เทพเจ้าทั้งหลายได้เลือกสถานที่แห่งเป็นวัง ซึ่งคนท้องถิ่นไม่อนุญาตให้ บุคคลใดไปทำสิ่งมิดีมิร้ายมาบนเนินหินแห่งนี้ หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่คอยคุ้มครองชาวไบคาลให้ปลอดภัยจากการออกเรือ นำท่านชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดิน ณ เกาะโอลคอร์นแห่งนี้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 VILLA MARINA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว ( พัก 2 คืน สบายๆ) (NO PORTER SERVICE)

DAY4

เกาะโอลคอร์น - ทะเลสาบไบคาล – Blue Ice

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยวในทะเลสาบไบคาลและเกาะโอลคอร์น โดยเริ่มจากการนั่งรถจิ๊บทหารหรือรถจิ๊บโดยคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง เพื่อออกตามหาสิ่งมหัศจจรรย์ที่นักท่องเที่ยวเมื่อมาทะเลสาบไบคาลแล้วอยากเห็นที่สุดก็คือ Blue Ice  ซึ่งเป็นรักษาของแผ่นน้ำแข็งในทะเลสาบมีสีเขียวฟ้า มีลวดลายสวยงาม
 • อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  ตรงไหนสวยจอดถ่ายตรงนั้น ไม่เร่งรีบ** หมายเหตุ Blue Ice เป็นปรากฎการณ์ที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป้นสำคัญ **

รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิคโดยคนขับรถ กับเมนูท้องถิ่นซุปปลาโอมุล

 • นำท่านออกเดินทางสู่ตอนเหนือของเกาะเที่ยวชมความงามของมุมต่างๆของเกาะ แวะถ่ายรูปกับหินสามพี่น้องที่เป็นเนินเขาสามก้อน เรียงกัน
 • จากนั้นชม แหลมโคลบอย (Cape Khoboy) ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามกว้างไกลที่ บัดนี้ได้ถูกโอบล้อมด้วยปุยหิมะขาวโพลน เบื้องล่างเป็นทะเลสาบ น้ำแข็งสีน้ำเงินเข้มตัดกับฟ้าใสของก้อนน้ำแข็ง นำท่านถ่ายรูปตามจุดที่น่าสนใจต่างๆ นอนเกือกกลิ้งกับทะเลสาบน้ำแข็ง จนกระทั่งได้เวลาพอสมควร
 • นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 VILLA MARINA  HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว (NO PORTER SERVICE)

DAY5

เกาะโอลคอร์น - อิรคุตสก์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • นำท่านเดินทางกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่โดยนั่งรถจิ๊บทหาร หรือเรียกว่า MILITARY VAN ซึ่งมีสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนไปบนทะเลสาบน้ำแข็งของทะเลสาบไบคาลได้
 • นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอิรคุตสก์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางถึงเมืองอิรคุตสก์ นำท่านชมเมืองสำคัญที่สุดแห่งไซบีเรียตะวันออก เป็นเมืองศูนย์กลางทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ จนได้รับการขนานนามว่า “ปารีสแห่งไซบีเรีย” ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไบคาล และยังเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งบนเส้นทางรถไฟสายทรานไซบีเรีย
 • นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์คาซาน (Kazan Church) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีคุณค่าทางจิตใจต่อคนอิรคุตสก์มาก เนื่องจากโบสถ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากการบริจาคของคนท้องถิ่นที่ประกอบทั้งชาวบ้าน กบฎการเมือง โจรผู้กลับใจที่ถูก เนรเทศมายังอิรคุตสก์ นอกจากนี้ตัวโบสถ์ยังมีความงดงามที่เกิด จากรูปแบบการก่อสร้างที่สวยงามมากในแบบไบเซนไทน์ ภายใ ประดับบัลลังค์ด้วยกินอ่อนสีแดงและมีเสาหินหลักของโบสถ์ที่ทําจากหยก การเพ้นท์ลายใต้หลังคาโบสถ์ต้องใช้ช่างผู้ชํานาญที่ส่งไปศึกษาถึงอิตาลีเลยทีเดียว
 • นำท่านถ่ายรูปกับTHE BABR MONUMENT เป็นรูปปั้นเสือไซบีเรียนคาบพังพอนแดง (SCARLET SABLE) สัญลักษณ์ของเมืองอีร์คุตสค์
 • จากนั้นเชิญท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ 130 ควอร์เตอร์ (130 Quarter) ย่านนี้นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้สำหรับผู้มาเยือนเมืองนี้ บริเวณนี้เป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร บาร์ ร้านจำหน่ายของที่ระลึกที่ทันสมัย โดยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดบริเวณนี้สร้างด้วยไม้ และตกแต่งอย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะของแค้วนไซบีเรีย ซึ่งขึ้นชื่อในการสร้างบ้านด้วยไม้ ย่านนี้จึงกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งช้อปและชิมเลยทีเดียว

รับประทานอาหารค่ำ ณ ตตาคารอาหารพื้นเมืองพร้อมชมโชว์การแสดงท้องถิ่น

 COURTYARD BY MARRIOTT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  4 ดาว

DAY6

อิรคุตสก์ - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • 10.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน S7 AIRLINE เที่ยวบินที่ S7 761
 • 15.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ


แชร์ให้เพื่อน